Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden ingedeeld per onderwerp.
Klik op een onderwerp in het menu hieronder om vragen en antwoorden daarover te lezen.

Vragen over de stichting (strategie, beleid, aanpak)

Waar kan ik informatie over de stichting vinden?

U kunt alle informatie over de stichting vinden op deze website van de stichting.

Wat doet uw stichting?

De Stichting Certificaathouders Triodos Bank heeft als doel te bevorderen, en eraan bij te dragen, dat de functies die de Triodos Bank vervult als sociale en duurzame bank behouden blijven, én op te komen voor de belangen van certificaathouders van de Triodos Bank. De stichting is georganiseerd als een brede maatschappelijke organisatie met sympathisanten, vrijwilligers, een Raad van Advies en Bestuur.

De doelstellingen en strategie van de stichting staan beschreven op deze website. De activiteiten kunt u volgen via onze nieuwsbrieven.

Wat is de kans dat de stichting succesvol is?

Deze vraag kunnen we helaas nu nog niet beantwoorden, omdat de uitkomsten van dit proces pas over enige tijd zichtbaar zullen zijn. We proberen in eerste instantie een constructieve dialoog met de Triodos Bank aan te gaan, maar zijn daarin helaas niet erg succesvol (zie de nieuwsbrieven op onze website). We blijven echter pogingen doen om met de bank tot een goede communicatie te komen. Dat is in ieders belang en is essentieel om verder te komen.

Mocht het niet lukken om door middel van een dialoog met de bank de problemen op te lossen, dan gaan we mogelijk een mars door de financiële instituties maken (bijvoorbeeld Ondernemingskamer van het Hof van de rechtbank Amsterdam, Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandse Bank, Klachten Instituut Financiële Dienstverlening). Als dat ook niet lukt, sluiten we gerechtelijke procedures niet uit. Voor een verder toelichting zie hier.

Welke advocaat heeft de stichting in de arm genomen?

Mr. M. N. (Martijn) van Dam van het kantoor Lemstra Van der Korst.

Wat zijn alternatieven voor het beleid van de Triodos Bank ten aanzien van certificaathouders?

Alle voorstellen die we ontvangen zijn welkom en zullen we in een later stadium bekijken en op haalbaarheid toetsen. De strategie van de stichting is erop gericht om eerst uit te zoeken wat er is gebeurd (‘waarheidsvinding’) en wie daarvoor verantwoordelijk is. Daartoe hebben we een advocaat in de arm genomen. Zodra we daarover meer weten, kunnen we ook gerichter (al dan niet samen met de Triodos Bank) nadenken en gaan werken aan alternatieven. Ondertussen is al wel een werkgroep van de stichting op de achtergrond met dit onderwerp bezig.

Aanmelden bij de stichting

Hoe kan ik me aanmelden bij de stichting?

U kunt zich aanmelden via deze link.

Mocht dat om de een of andere reden niet lukken, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van uw naam en het aantal certificaten.

Waarom wordt bij aanmelding gevraagd het aantal certificaten op te geven?

Bij het organiseren van een goede onderhandelingspositie ten opzichte van de Triodos Bank (tegenmacht), hoort ook de macht van het getal. We willen graag dat zoveel mogelijk certificaathouders met zoveel mogelijk certificaten zich bij ons aansluiten, zodat de Triodos Bank ons wel als een serieuze gesprekspartner moet accepteren, en dat we – als het moet – de mars door de instituties (AFM, Ondernemingskamer) of gerechtelijke procedures in gang kunnen zetten.

Vandaar de vraag ons ook te laten weten hoeveel certificaten in uw bezit zijn. U kunt uiteraard rekenen op een vertrouwelijke behandeling. (Zie de privacy verklaring onder aan onze website.)

Moet ik de cijfers achter de komma vermelden?

Nee. Bij het aantal certificaten, zoals vermeld door de Triodos Bank op uw jaaropgave, staat een getal voor en een getal achter de komma. Vult u alstublieft alleen het getal voor de komma in. Voorbeeld: vermeld aantal is 1196, 254. U vult dan in: 1196.

Waarom wordt een bijdrage gevraagd?

We hebben er om administratieve redenen voor gekozen om in eerste instantie aan iedereen die zich bij de stichting aanmeldt een vrijwillige bijdrage te vragen. Op de aanmeldpagina kunt u kiezen welk bedrag uw voorkeur heeft. De bijdrage is een tegemoetkoming voor kosten zoals juridisch advies, bouw en onderhoud van de website, organiseren van bijeenkomsten, etc. Bestuursleden van de stichting, de leden van de Raad van Advies en de vrijwilligers die achter de schermen meehelpen ontvangen geen honorering.

Wat is het bankrekeningnummer van de stichting?

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Waarom heeft u een bankrekeningnummer geopend bij de ING?

We hebben voor de ING gekozen omdat de ASN stichtingen niet de gelegenheid geeft om een betaalrekening te openen ('Het is voor een vereniging of stichting niet mogelijk om een ASN-betaalrekening te openen' zegt de website van de ASN), én omdat de ING bereid was om ons snel te assisteren.

Waartoe verplicht ik me als ik me bij de stichting aansluit?

Er is van uw kant geen enkele juridische verplichting, al verwachten wij wel dat u de gevraagde bijdrage van € 25,- (meer mag ook!) overmaakt. U bent ook van harte uitgenodigd om als vrijwilliger ondersteuning te verlenen, maar ook dat is in geen enkel opzicht een verplichting. De volgende werkgrepen zijn actief binnen de stichting: secretariaat (administratie); juridische werkgroep; werkgroep alternatieven; werkgroep communicatie, PR en publiciteit.

Kunnen buitenlandse certificaathouders zich aanmelden bij de stichting?

Buitenlandse certificaathouders zijn van harte welkom! Inmiddels zijn er ook initiatieven om Belgische en Spaanse certificaathouders te organiseren. Zodra daarover meer bekend is zullen wij daarover informatie uitsturen.

Gaat u de website in het Spaans, Engels, Frans en/of Duits vertalen?

Nee, die intentie hebben we niet. Het is met Google Translate tegenwoordig vrij eenvoudig om zelf de tekst om te zetten naar andere talen.

Nieuwsbrieven van de stichting

Waar staan de nieuwsbrieven van de stichting op de website?

De nieuwsbrieven van de stichting staan hier.

Kan ik me ook alleen aanmelden voor de nieuwsbrieven (zonder me aan te sluiten bij de stichting)?

Nee, dat kan niet. U kunt de nieuwsbrieven wel inzien.

Vragen over de enquête

Kunt u wat meer informatie geven over de enquête en privacy van gegevens?

Het onderzoek is uitgevoerd namens de stichting. Niet door een instantie, maar door Jan Janssens, een van onze bestuursleden. Hij heeft de vragenlijst opgesteld en zal ook de analyse en rapportage maken. Hij is een ervaren onderzoeker die beroepshalve vele enquêtes heeft uitgevoerd voor uiteenlopende opdrachtgevers (overheden, instellingen en bedrijven). De enquête is op 25 mei 2022 gesloten.

Wij hopen met deze enquête informatie te verzamelen die ons helpt bij de behartiging van de belangen van certificaathouders, dus de vragen zijn geformuleerd vanuit dat perspectief. Door de toelichting op het onderzoek en de verschillende vragen heel feitelijk te formuleren, én door stellingen voor te leggen die zowel positief als negatief zijn over de Triodos Bank en de SAAT, is geprobeerd de respondenten niet te sturen in hun beantwoording.

De gegeven antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en statistisch verwerkt. De respondenten blijven anoniem. Respondenten is niet gevraagd om contactgegevens, tenzij zij zelf aangeven dat zij de stichting willen assisteren. Uw privacy wordt dus gerespecteerd en uw antwoorden worden niet gedeeld met derden. Deze worden niet langer dan nodig is voor de analyse en rapportage bewaard.

De resultaten van het onderzoek, m.u.v. die specifieke contactgegevens, worden binnenkort op de website van de stichting gepubliceerd.

Multi-Trading Facility

Kunt u de voor- en nadelen van een Multi-Trading Facility toelichten?

We kunnen daar helaas nog geen antwoord op geven, mede in verband met de vraag of er überhaupt een MTF moet komen.

De strategie van de stichting is erop gericht om eerst uit te zoeken wat er is gebeurd (‘waarheidsvinding’) en wie daarvoor verantwoordelijk is. Daartoe hebben we een advocaat in de arm genomen. Zodra we daarover meer weten, kunnen we ook gerichter (al dan niet samen met de bank) nadenken en gaan werken aan alternatieven. Ondertussen is al wel een werkgroep van de stichting op de achtergrond met dit onderwerp bezig.

De rol van de SAAT

Wat is de rol van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank?

De SAAT is de enige aandeelhouder van de Triodos Bank, en die opereert zonder last en ruggespraak. SAAT krijgt alleen inspraak in het dividendbeleid (overigens nadat de RvB, RvC en DNB daar over besloten hebben) en verleent decharge aan de RvB bij het vaststellen van de jaarrekening (d.w.z. achteraf).
Zie ook hier.

Waar staat de correspondentie met de Triodos Bank en de SAAT op de website?

Onze correspondentie met de bank en de SAAT staat bij achtergronddocumenten.

Waar staat het dividendbeleid van de Triodos Bank toegelicht?

Triodos Bank stelt zich tot doel (maximaal) 70% van de winst uit te keren aan certificaathouders. Over 2021 heeft Triodos Bank besloten slechts 50% uit te keren (1,80). Zie hier.

Wat is de rol van de Vergadering van Certificaathouders?

De Vergadering van Certificaathouders (VvC) heeft weinig bevoegdheden. De belangrijkste bevoegdheden zijn: het benoemen van leden van het bestuur van SAAT op voordracht van de Raad van Bestuur van de Triodos Bank; goedkeuren van wijzigingen in de administratievoorwaarden en in de statuten van de SAAT. Bij al die besluiten is het besluit afhankelijk van voordracht of goedkeuring van de Raad van Bestuur van de Triodos bank. De VvC kan dus geen besluiten nemen buiten de bank om.

Wet en regelgeving met betrekking tot het terugkoopprogramma en IB-opgave

Heeft de beperking van het inkoopprogramma (€ 14 miljoen) te maken met de wettelijke buffer van Triodos?

Ja, dat is inderdaad zo. Volgens de richtlijnen van De Nederlandse Bank (DNB) mag de Triodos Bank maar 3% van haar eigen aandelen inkopen.

Hoever kan ik de waarde van de certificaten in mijn IB opgave afwaarderen?

De Triodos Bank heeft per 31 december 2021 een fiscale afwaardering van 30% doorgevoerd op de laatst gebruikte handelswaarde (84 euro begin januari 2021; de waarde was in december opgelopen tot 88 euro; de afwaardering bedroeg dus eigenlijk 33%). Zie de jaaropgave die u van de bank heeft ontvangen. We zien dat sommige mensen bij hun belastingopgave de certificaten verder afwaarderen. Gerard Wuisman, een jurist, zegt in het Financieel Dagblad van 27 maart 2022 dat hij zijn certificaten afwaardeert tot € 1,- We hebben daar echter als stichting geen mening of advies over. (U bent uiteraard zelf, als belastingplichtige burger verantwoordelijk voor uw opgave IB.)

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Oude Buizerdlaan 38
2566 PW Den Haag

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Twitter

  twitter.com/triodos_bank

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604