SCTB publiceert per kwartaal de meest actuele cijfers met betrekking tot het aantal bij de Stichting aangesloten sympathisanten inclusief enkele kengetallen. Tevens wordt per kwartaal inzicht gegeven in de financiën van de Stichting. Over het vierde kwartaal van een jaar worden deze cijfers gepubliceerd via het jaarverslag van de Stichting (inclusief de jaarrekening).

Hieronder staan onze publicaties tot nu toe.

Stichting Certificaathouders Triodos Bank – 9 maandcijfers 2023 – aantal sympathisanten en financiën

    PDF Bekijken

Halfjaarcijfers 2023 Stichting Certificaathouders Triodos Bank

    PDF Bekijken

Jaarverslag en jaarrekening 2022 Stichting Certificaathouders Triodos Bank.

    PDF Bekijken

Overzicht aangemelde sympathisanten per 15-11-2022

Het navolgende overzicht geeft enkele kengetallen weer van de sympathisanten die zich per 15-11-2022 bij de Stichting hebben aangemeld, afgezet tegen het totaal aantal certificaathouders van de Triodos Bank.

Betekenis van de afkortingen: CH’s = certificaathouders; NAV = nett asset value (intrinsieke waarde)

Het overzicht laat zien dat het aantal aangemelde sympathisanten ruim 2800 bedraagt. Dat is bijna 6,5% van het totaal aantal certificaathouders van Triodos Bank. Het overzicht laat ook zien dat de aangemelde sympathisanten afgerond 12,5% van het eigen vermogen van Triodos Bank per 31 december 2021 representeren.

Opzet in inrichting financiën Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Uitgangspunt is dat de activiteiten en de organisatorische kosten van de Stichting betaald worden uit bijdragen van degenen die zich bij de Stichting hebben aangemeld. Vrijwilligers, leden van de Raad van Advies en bestuursleden ontvangen geen honorarium, maar kunnen, indien gewenst, wel directe gemaakte kosten declareren.

Aan degenen die zich bij de Stichting aanmelden wordt in eerste instantie een (nominale) bijdrage van € 25,- gevraagd om de lopende kosten (voor zaken zoals website, notariskosten en vooral juridisch advies) te dekken. Bij eventuele juridische procedures betalen degenen die besluiten zich daarbij aan te sluiten naar rato van het aantal certificaten.

De financiële positie van de Stichting vergt permanente aandacht. Een stichting is niet gericht op het behalen van winst; dat geldt dus ook voor Stichting Certificaathouders Triodos Bank. De Stichting zal haar kosten moeten dekken uit vrijwillige bijdragen en donaties. Het onderstaande overzicht geeft de voorziene inkomsten en kosten voor de periode 2022-2023 weer in de kolom begroting 2022-2023. In de kolom realisatie 15-11-2022 wordt de actuele stand van zaken weergegeven.

De kosten voor juridische ondersteuning van het bestuur ten aanzien van een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer zijn, zoals te doen gebruikelijk is bij dit soort zaken, aanzienlijk. In mei van dit jaar is in het kader van die enquêteprocedure op verzoek van het bestuur eerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De belangrijkste conclusie daarvan was dat een procedure bij de Ondernemingskamer kansrijk is.

Op basis van de conclusie uit het haalbaarheidsonderzoek en omdat geen vorderingen werden gemaakt in de besprekingen met de leiding van Triodos Bank (zie de diverse Nieuwsbrieven hierover) is besloten tot het geven van groen licht voor het voeren van een enquêteprocedure. Zoals bekend is in het kader van deze eerste fase op 11 oktober 2022 het verzoekschrift bij de Ondernemingskamer ingediend. Als de Ondernemingskamer besluit tot het instellen van een enquête, zal de eerste fase van de enquêteprocedure qua juridische kosten voor de Stichting eindigen na de analyse en bespreking van het onderzoeksrapport van de onderzoeker van de Ondernemingskamer met het bestuur van de Stichting. Mocht besloten worden tot het geven van groen licht voor fase 2 van de enquêteprocedure, dan zal ook deze fase aanzienlijke juridische kosten met zich meebrengen.

De overige kosten van de Stichting bestaan uit ICT kosten (o.a. nieuwsbrieven, mailings en website), kosten van bijeenkomsten (bijeenkomsten worden zoveel mogelijk bij vrijwilligers en sympathisanten thuis gehouden; in enkele gevallen moet er een ruimte worden gehuurd), kosten van het secretariaat en stichtingskosten (met name de oprichting van de Stichting in maart 2022). Alle werkzaamheden voor de Stichting worden door vrijwilligers verricht (met uitzondering van geringe kosten voor de website) en zijn daarmee onbezoldigd. Er worden ook geen directe kosten (zoals reiskosten) gedeclareerd.

De totale kosten voor de periode 2022-2023 worden vooralsnog geraamd op € 127.000. Aan financiële bijdragen van sympathisanten is op dit moment ruim € 65.000 ontvangen. Dit is ongeveer de helft van wat wij – met de kennis en inzichten van nu – als minimaal noodzakelijk voor de begroting voor de periode 2022-2023 zien. Gegeven inmiddels ontvangen toezeggingen van ruim 30 relatief grote certificaathouders om een aanzienlijke extra bijdrage voor hun rekening te nemen (indicatief bedrag is circa € 40.000) en gegeven de op korte termijn uit te sturen herinnering aan certificaathouders die nog niet hebben gedoneerd, verwacht het bestuur dat de dekking van de begroting voor de periode 2022-2023 rond zal komen.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604