Aan de sympathisanten van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Inleiding

Op 26 mei 2023 vonden in Zeist de Vergadering van Certificaathouders en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank N.V. plaats, twee voor onze Stichting en voor alle certificaathouders belangrijke bijeenkomsten. Wij hadden deze grondig voorbereid en hebben in de periode voorafgaand aan deze bijeenkomsten verschillende keren gesproken met een delegatie van de Raad van Bestuur van de Triodos Bank en één keer met een delegatie van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT). Wij voerden deze gesprekken op basis van de Koers 2023 van de Stichting, waarover wij u eerder berichtten in onze Nieuwsbrief van 10 mei 2023.

In de nu voorliggende Nieuwsbrief doen wij verslag van de voor ons belangrijkste punten uit de beide vergaderingen. Wij hebben kunnen vaststellen dat onze Stichting door zowel de Bank als SAAT als een serieuze gesprekspartner wordt gezien en dat er belangrijke stappen worden gezet die passen in de door ons op tafel gelegde veranderagenda. We zijn er zeker nog niet, maar we zien beweging die voor certificaathouders belangrijk is.

Helaas is er ook minder goed nieuws. Het bestuur van de Stichting heeft de intensieve periode van de laatste 2 maanden niet geheel zonder kleerscheuren doorstaan.  Vanwege een inhoudelijk verschil van mening over de strategie van onze Stichting heeft Wim Engels besloten om zijn lidmaatschap van het bestuur te beëindigen.

Meer over deze onderwerpen kunt u hieronder lezen in de volgende berichten:

 • Uitkomsten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank N.V. 26 mei 2023
 • Uitkomsten Vergadering van Certificaathouders SAAT 26 mei 2023
 • Wim Engels beëindigt bestuurslidmaatschap Stichting.

U kunt deze Nieuwsbrief en de afzonderlijke Nieuwsberichten ook lezen op de website van de Stichting (www.sctb.nl of www.stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl).

Uitkomsten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank N.V. 26 mei 2023

Wat is er gebeurd?

Op vrijdag 26 mei 2023 vond in Zeist de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank N.V. plaats (AVA). In de maand voorafgaand aan deze vergadering heeft een delegatie van het bestuur van onze Stichting intensief en constructief overleg gevoerd met een delegatie van de Raad van Bestuur van de Bank op basis van een door ons voorgestelde agenda. Deze agenda kwam overeen met de punten die wij hebben vermeld is in onze Nieuwsbrief van 10 mei 2023. De belangrijkste agendapunten waren: spijtbetuiging, financiële genoegdoening, hervatting van de handel in certificaten met waardeherstel als doel en versterking zeggenschap certificaathouders. Hoewel deze ronde van gesprekken nog niet helemaal is afgerond, zagen we toch de eerste resultaten ervan terug in de Aandeelhoudersvergadering. Hieronder doen wij daarvan graag verslag.

Spijtbetuiging

De vergadering begon met een reflectie van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Triodos Bank N.V., de heer Jeroen Rijpkema. Hij sprak namens de vennootschap een uitgebreide, goede en met inlevingsvermogen geformuleerde spijtbetuiging uit en nam de volle verantwoordelijkheid op zich voor wat er is gebeurd, ook in het verderaf gelegen verleden. Voorzitter van het bestuur van de Stichting Fons van der Velden heeft hiervoor in de vergadering zijn waardering uitgesproken. Hij heeft namens onze Stichting tegelijkertijd de voorzitter van de Raad van Bestuur gevraagd de vorige CEO van de Triodos Bank, de heer P. Blom, op te roepen hetzelfde te doen. Blom heeft zich lang als charismatisch leider van de Bank geprofileerd. Veel certificaathouders hebben zich met hem geïdentificeerd en hadden een rotsvast vertrouwen in hem.
Als u de uitgesproken spijtbetuiging wilt terugzien, dan kan dat via de website van de Triodos Bank (link). Lees de tekst die Fons van der Velden hierover uitsprak hier.

Wij willen het boek van de spijtbetuiging van de Bank hiermee sluiten. Wij vonden het belangrijk dat dit zou gebeuren, om ruimte te maken om vanaf hier weer vooruit te kunnen kijken.

Financiële genoegdoening

De Raad van Bestuur van de Bank erkende dat een betekenisvolle financiële genoegdoening voor de certificaathouders onderdeel moet zijn van een op de toekomst gericht pakket. Wel werd duidelijk aangegeven dat hiervoor slechts beperkte mogelijkheden bestaan. De beperkingen komen eruit voort dat iedere vorm van kapitaaluitkering aan de certificaathouders rechtstreeks ten laste gaat van het eigen vermogen van de Bank en daarmee ook negatief doorwerkt in de waarde van de certificaten.

De Bank kondigde een herziening van het dividendbeleid aan. Deze herziening houdt in dat een dividenduitkering van 50% van de behaalde winst niet langer de bovengrens zal zijn van de uitkering aan certificaathouders. Afhankelijk van de omstandigheden, zullen ook dividenduitkeringen tot 60% of zelfs 70% weer mogelijk worden. Naast het dividend over 2022 van € 2,11 (waarvan € 0,35 reeds is uitgekeerd als interim-dividend in het najaar van 2022), zal ook in 2023 een interim-dividend worden voorgesteld, mits de halfjaarcijfers over 2023 daarvoor de ruimte bieden. De halfjaarcijfers 2023 zullen worden bekendgemaakt op 17 augustus 2023 en het interim-dividend dat – indien mogelijk – een substantiële omvang zal hebben, zal begin september 2023 aan certificaathouders worden uitgekeerd.

Dit is niet precies wat wij graag hadden gezien. Onze sterke voorkeur ging uit naar een buitengewoon dividend, uit te keren aan de nu bestaande groep certificaathouders, voorafgaand aan de start van de handel in certificaten op de MTF. Dit bleek helaas niet realiseerbaar. Wij kunnen ons ermee verenigen dat er op het vroegst mogelijke moment (na publicatie van de halfjaarcijfers over 2023) een uitkering plaatsvindt aan de certificaathouders, het liefst in de vorm van een combinatie van buitengewoon en interim-dividend. Wij vinden het belangrijk dat daarnaast ook financiële ruimte beschikbaar blijft bij de Bank om ander beleid te voeren dat ten goede komt aan de prijsvorming van de certificaten op de MTF (zie hierna).

Hervatting van de handel in certificaten met als doel waardeherstel

Uitgangspunt Stichting

Voor de Stichting zijn vanuit de belangen van de certificaathouders hervatting van de handel in certificaten en een zo snel mogelijk herstel van de waarde van de certificaten op dit moment de echte hoofdzaak. Zoals wij al eerder aangaven, was de keuze voor een MTF niet onze keuze. Wij hebben en houden kritiek op de beperkingen die de door de Bank gemaakte keuzes met zich meebrengen. Maar wij onderkennen dat de MTF op dit moment wel de enige reële mogelijkheid is om tot hervatting van de handel te komen en om daarmee de weg te openen naar waardeherstel van de certificaten. Dit hebben wij ook tot uitdrukking gebracht tijdens de AVA.

Startdatum en deelnamegraad MTF

De Raad van Bestuur kondigde aan dat 28 juni 2023 de streefdatum is voor de hervatting van de handel in certificaten op de MTF van Captin. Helemaal vast is deze datum overigens nog niet.

De Bank maakte ook cijfers bekend over de deelname van certificaathouders aan de MTF. Op de peildatum van 19 mei 2023 waren nagenoeg alle certificaathouders in alle landen door de Bank uitgenodigd voor registratie en het openen van een handelsrekening bij Captin. 52% van alle uitgenodigde certificaathouders heeft zich geregistreerd bij Captin en heeft daardoor de mogelijkheid om het eigen certificaatbezit in te zien en later, als de handel eenmaal is begonnen, ook de koers van de certificaten. 34% van het totale aantal uitgenodigde certificaathouders is gestart met het proces van het openen van een handelsrekening bij Captin. 24% heeft dit proces afgerond. De Raad van Bestuur gaf aan er rekening mee te houden dat veel certificaathouders in eerste instantie niet zullen kiezen voor het openen van een handelsrekening bij Captin, bijvoorbeeld omdat zij geen voornemens hebben om op korte termijn te gaan handelen.

Op vragen van certificaathouders in de zaal antwoordde de Raad van Bestuur heel duidelijk dat certificaathouders die zich registreren bij Captin en daar ook een handelsrekening openen geen rechten kwijtraken als gevolg daarvan. Zij krijgen er alleen nieuwe rechten en mogelijkheden bij.

Potentiële nieuwe investeerders op MTF

De Raad van Bestuur lichtte toe wat er wordt gedaan om potentiële nieuwe investeerders te interesseren om certificaten Triodos Bank te gaan kopen op de MTF. De Bank spreekt, o.a., met zogenaamde “impact investors”, met family offices, met organisaties die voeling hebben met de missie van de Bank, met partner-banken uit de Global Alliance of Banking on Values en met particuliere investeerders. De Bank doet geen uitspraken over wat er te verwachten is aan daadwerkelijke vraag naar certificaten op de MTF als gevolg van deze inspanningen.

Inkoop eigen aandelen

Tijdens de AVA is de Bank door de aandeelhouder (SAAT) gemachtigd om gedurende een periode van 18 maanden na de start van de MTF eigen aandelen (certificaten) terug te kopen tot een maximum van 10% van de uitstaande aandelen/certificaten. Er is geen concreet voornemen bekend gemaakt om dit ook te gaan doen. En als dat gebeurt, is er voorafgaande toestemming nodig van de Nederlandse Bank als toezichthouder.

Voor ons is deze mogelijkheid van terugkoop van eigen aandelen/certificaten belangrijk. Wij weten dat dit financiële instrument gericht is op de langere termijn en dat het niet zal kunnen worden ingezet gedurende de opstartfase van de MTF. Maar als er via dit instrument als het ware kapitaal wordt teruggegeven aan de certificaathouders, zal dit ertoe leiden dat de winst van de Bank (deels) toevalt aan een kleiner aantal certificaten. Dat is in beginsel gunstig voor de koers van de certificaten. Wij verwelkomen daarom deze nieuwe mogelijkheid.

Succes- en faalfactoren MTF

Op aandringen van de Stichting gaf de Raad van Bestuur aan dat het succes van de MTF zal worden afgemeten aan de hand van criteria zoals de liquiditeit van de handel, de ontwikkeling van de prijs waartegen de certificaten worden verhandeld en het gebruiksgemak van de handel op het platform van Captin. Er zal enige tijd nodig zijn voor het op gang komen van de handel en gedurende de beginperiode zijn relatief grote koersschommelingen niet ondenkbaar. De Bank is voornemens het functioneren van de MTF te volgen en evalueren. Wij vragen daarbij zeker een plaats aan tafel.

Hulp aan certificaathouders

Eveneens op aandringen van de Stichting heeft de Bank toegezegd om al het mogelijke te doen om certificaathouders te helpen die zich willen registreren en een handelsrekening willen openen bij Captin, maar die daarbij om welke redenen dan ook moeilijkheden ondervinden. Tot wat de Bank doet of al heeft gedaan behoort het uitbreiden van de behandel- en verwerkingscapaciteit bij Captin, het bieden van mogelijkheden om anders dan op digitale wijze het proces van registratie en het openen van een handelsrekening bij Captin te doorlopen en het in voorkomend geval bieden van de mogelijkheid om op kantoren van de Bank – en in uitzonderlijke gevallen op een andere locatie – hulp te bieden.

Versterking zeggenschap certificaathouders

De zeggenschap van certificaathouders kwam op meerdere momenten aan de orde tijdens de AVA. Dit onderwerp stond echter veel meer centraal tijdens de Vergadering van Certificaathouders van SAAT. We verwijzen hiervoor daarom naar het Nieuwsbericht over de uitkomsten van de Vergadering van Certificaathouders hieronder.

Verder overleg Stichting en Raad van Bestuur Triodos Bank

Zoals opgemerkt, hebben de Stichting en de Raad van Bestuur voorafgaand aan de AVA op 26 mei 2023 intensief en constructief met elkaar gesproken. Die gesprekken zijn nog niet ten einde. Wij nemen ons voor om ook de komende tijd in gesprek te blijven met de Bank en om daarbij ook aandacht te besteden aan onderwerpen die van belang zijn voor de positie van certificaathouders in de verdere toekomst.

Wij spreken de hoop uit dat het verdere overleg niet alleen constructief zal zijn, maar ook op relatief korte termijn concrete resultaten oplevert voor de certificaathouders en dat noodzakelijke veranderingen zonder uitstel worden doorgevoerd. Dat zijn voor ons voorwaarden om te kunnen wegblijven bij verdere juridische procedures. In onze Nieuwsbrief van 10 mei 2023 gaven wij al aan dat wij vooralsnog niet willen inzetten op juridische procedures en verdere waarheidsvinding. Het handelen van de Bank heeft daar wel een grote rol in. Tijdens de AVA hebben wij verder naar voren gebracht dat wij niets zien in collectieve claimprocedures, omdat wij die niet in het belang achten van de groep certificaathouders als geheel en als schadelijk beschouwen voor een gezonde toekomst van de Bank.

Uitkomsten Vergadering van Certificaathouders SAAT 26 mei 2023

Wat is er gebeurd?

Ook op vrijdag 26 mei 2023 vond in Zeist de Vergadering van Certificaathouders plaats. Deze vergadering was uitgeschreven door de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT), die alle aandelen in de Triodos Bank bezit. De Vergadering van Certificaathouders ging vooraf aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank N.V. (AVA). Op de agenda stonden 3 inhoudelijke onderwerpen: het Verslag van het bestuur van SAAT over 2022, de Herbenoeming van mevrouw Mercedes Valcárcel als lid van het bestuur van SAAT en Consultatie ten behoeve van de positiebepaling van SAAT over de punten waarop het SAAT-bestuur een stem moet uitbrengen tijdens de AVA.

In de week voorafgaand aan de vergadering heeft onze Stichting overleg gehad met een delegatie van het bestuur van SAAT. Tijdens dat overleg bleek dat de koers die het SAAT-bestuur de komende periode wil volgen in grote lijnen aansluit bij wat ons voor ogen staat. Er zijn wat ons betreft ook aandachtspunten. Op het moment waarop de Vergadering van Certificaathouders plaatsvond was het overleg nog niet afgerond, maar we laten de belangrijkste punten van overstemming en aandachtspunten hieronder graag vast op hoofdlijnen passeren.

Plannen SAAT-bestuur en opvattingen Stichting

Terugkijkend op het bewogen jaar 2022 en verder kijkend naar 2023 en later, wees de voorzitter van het SAAT-bestuur, de heer Alexander Rinnooy Kan, op het belang van het besluit tot wijziging van het stembeleid dat is genomen in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank N.V. (BAVA) op 23 maart 2023. Hij kondigde aan dat het SAAT-bestuur verder wil werken aan aanpassingen in de governance van SAAT en noemde daarbij de volgende onderwerpen:

 • Verankering van een rol voor certificaathouders bij de voordracht of benoeming van leden van het SAAT-bestuur;
 • Herziening van de rol van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de Triodos Bank bij de benoeming van bestuursleden van SAAT;
 • Heroverweging van het maximum van 1000 stemmen per certificaathouder in de Vergadering van Certificaathouders;
 • De mogelijkheid van naar voren halen van de Vergadering van Certificaathouders ten opzichte van de (B)AVA van de Triodos Bank, zodat meer tijd ontstaat tussen de beide vergaderingen;
 • Overwegen van toekennen van een groter gewicht aan de belangen van certificaathouders in beleid en besluiten van SAAT in de toekomst ten opzichte van de belangen van de Bank en het belang van de missie van de Bank.

Het SAAT-bestuur kondigde een consultatie van certificaathouders aan over deze onderwerpen in het najaar van 2023.

Ook wij zien de uitslag van de stemming op 23 maart 2023 over het nieuwe stembeleid als een mijlpaal. Wij staan positief tegenover de agenda van SAAT om hierop voort te bouwen en hebben dat uitgesproken tijdens de Vergadering van Certificaathouders. Wij hebben daarbij aangegeven dat wij ook aanvullende wensen hebben. Deze betreffen:

 • Dat SAAT voor de certificaathouders beter herkenbaar moet worden als de behartiger van hun belangen;
 • Vastlegging van het nieuwe stembeleid in de statuten en Administratievoorwaarden van SAAT op een zo kort mogelijke termijn, in ieder geval nog in 2023;
 • Zekerheid dat het nieuwe stembeleid ook zal worden ingevoerd als de start van de MTF onverhoopt sterk wordt vertraagd of niet doorgaat. Ook dat vergt een wijziging van de statuten en Administratievoorwaarden van SAAT;
 • Zekerheid dat de zogenaamde ‘waiver’ op grond waarvan certificaathouders voor een periode van 4 jaar hun stem in de AVA en BAVA van de Triodos Bank kunnen ‘teruggeven’ aan SAAT wordt geschrapt als onze wens niet kan worden vervuld om het voor certificaathouders ook mogelijk te maken om hun eigen stem in AVA en BAVA op te vragen voor een gelijke periode van 4 jaar. De waiver ligt op dit moment al vast in het reglement waarin het nieuwe stembeleid is geregeld en zou dan moeten vervallen bij de definitieve regeling in de statuten en Administratievoorwaarden van SAAT.

Al met al hebben wij een flinke wensenlijst en moet er wat ons betreft veel gebeuren in de eigen regelgeving van SAAT. Wij hebben ervoor gepleit om niet met alles te wachten tot de vergadering van certificaathouders van volgend jaar, maar om – waar mogelijk – al dit jaar veranderingen te realiseren.

Wij juichen het toe dat het SAAT-bestuur heeft aangekondigd dat de certificaathouders in het najaar van 2023 zullen worden geconsulteerd en hebben uitgesproken dat wij de komende maanden graag verder met het SAAT-bestuur in gesprek gaan om aan de voorbereiding hiervan vast onze bijdrage te leveren. Het SAAT-bestuur gaf in reactie hierop aan dat zij daarvoor open staat.

Erkenning van teleurstelling en boosheid bij certificaathouders

De voorzitter van het SAAT-bestuur sprak uit dat SAAT de situatie waarin de certificaathouders en Triodos Bank zijn beland zeer betreurt. SAAT herkent en erkent de teleurstelling en boosheid bij de certificaathouders volledig en betreurt het dat zij er kennelijk nog onvoldoende in is geslaagd om aandacht te vragen voor de evident grote gevolgen voor de certificaathouders van de handelsstop en de transitie naar de MTF. Wel gaf de voorzitter duidelijk aan dat SAAT niet in de positie is om op dit gebied schuld of verantwoordelijkheid te erkennen. SAAT heeft volgens hem in moeilijke omstandigheden gehandeld naar het drieledig perspectief dat zij statutair heeft te dienen, waarbij tussen de drie componenten wezenlijke spanningen waren ontstaan. SAAT stelt dat zij dit naar beste vermogen heeft gedaan, maar dat natuurlijk de opvattingen over de inzet van SAAT verdeeld kunnen zijn en blijven. SAAT stelt daarbij dat deze inzet qua zorgvuldigheid en evenwichtigheid positief is beoordeeld door de Ondernemingskamer. SAAT stelt ook dat zij als aandeelhouder niet in de positie was om de huidige situatie te voorkomen.

Hier verschillen de meningen van SAAT en onze Stichting inderdaad van elkaar. Uit de procedure bij de Ondernemingskameer is gebleken dat het binnen de Bank al ten minste sinds eind 2017 bekend was dat er serieuze risico’s bestonden ten aanzien van de houdbaarheid van het interne handelssysteem voor de certificaten. Dan had in onze ogen toch in de allereerste plaats van de Raad van Commissarissen maar in de tweede plaats ook van de aandeelhouder (dat wil zeggen het bestuur van SAAT) mogen worden verwacht dat zij hierop scherp en kritisch waren geweest en ingrepen zouden hebben afgedwongen toen dat nog mogelijk was zonder onevenredige schade voor de Bank en de certificaathouders. Wij betreuren het dat wij er niet in zijn geslaagd om dit erkend te krijgen. Wij hebben geen behoefte aan discussies over schuld, maar wij hebben wel onze opvattingen over de rollen die de Raad van Commissarissen en SAAT hierin hadden moeten en ook kunnen spelen.

Stemming over herbenoeming mevrouw Mercedes Valcárcel als bestuurslid van SAAT

Hoe de meerderheid van de certificaathouders dacht over de rol van het SAAT-bestuur werd duidelijk bij de stemming over de herbenoeming van mevrouw Mercedes Valcárcel als bestuurslid van SAAT. De voorzitter van het SAAT-bestuur deed, met verwijzing naar de achtergrond en kwaliteiten van mevrouw Valcárcel een dringend beroep op de vergadering om de herbenoeming goed te keuren. Afwijzing zou volgens hem onterecht zijn en alleen leiden tot problemen en vertraging, terwijl SAAT zich juist al heeft gecommitteerd aan een ambitieuze veranderagenda.

Hugo Hurts, bestuurslid van onze Stichting, sprak uit dat wij desondanks tegen dit herbenoemingsvoorstel waren. Hij gaf aan dat wij ons ervan bewust waren dat deze tegen-stem teleurstellend zou zijn voor mevrouw Valcárcel persoonlijk en dat wij er daarom aan hechtten om direct duidelijk te maken dat deze stem tegen haar herbenoeming los stond van haar persoon. Wij zouden tegen iedere herbenoeming hebben gestemd van welk lid van het bestuur van SAAT dan ook. Hij wees er ook nadrukkelijk op dat de Stichting er op geen enkele manier op uit was om de Spaanse certificaathouders te beroven van een landgenoot als lid van het bestuur van SAAT. De Stichting hecht aan een goede weerspiegeling van de internationale spreiding van certificaathouders in het bestuur van SAAT.
Hij noemde vervolgens een aantal redenen waarom wij ons als Stichting tegen het voorstel tot herbenoeming opstelden. Lees de volledige tekst van de uitgesproken stemverklaring hier.

Vervolgens wees Hugo Hurts erop dat de Stichting na de publicatie van haar opvatting over het voorstel voor de herbenoeming van mevrouw Valcárcel  op haar website en zonder daartoe het initiatief te hebben genomen, spontaan volmachten kreeg van meer dan 230 certificaathouders, samen goed voor ruim 138.000 stemmen, om namens hen overeenkomstig het standpunt van de Stichting te stemmen. Hij vroeg aan het SAAT-bestuur of dit hen niets te zeggen had.

De stemming wees vervolgens uit dat 58% van de stemmen tegen de herbenoeming was uitgebracht. Er is geen enkele reden om hierover triomfantelijk te doen, maar wij leren uit deze uitslag wel dat de certificaathouders, als het erop aan komt, bereid zijn om hun tanden te laten zien. Dat zou misschien niet nodig zijn geweest als de Raad van Commissarissen en het bestuur van SAAT dat veel eerder al eens zouden hebben gedaan.

In een gesprek na afloop van de vergadering toonde mevrouw Valcárcel zich grootmoedig. Zij gaf aan dat zij zich er graag voor wil inspannen dat er, liefst uit Spanje, een goede nieuwe kandidaat voor het SAAT-bestuur wordt gevonden. Wij spreken daarvoor graag onze waardering uit.

Consultatie ten behoeve van positiebepaling SAAT ten aanzien van de stempunten op de agenda van Triodos Bank N.V.

De vergadering werd afgerond met een bespreking van alle agendapunten waarover het SAAT-bestuur later op de dag, tijdens de AVA van Triodos Bank N.V., haar stem zou moeten uitbrengen. Wij kondigden aan dat wij tijdens de AVA zouden spreken over het dividendbeleid en het dividendvoorstel over 2022, wat wij ’s middags bij monde van bestuurslid Wim Engels ook hebben gedaan.

Daarnaast vroegen wij aandacht voor een onderdeel van de door de Raad van Bestuur van Triodos Bank voorgestelde statutenwijziging. Tijdens de BAVA van 23 maart 2023 hadden wij gevraagd om een uitgebreide toelichting op de noodzaak en gangbaarheid van de voorgestelde sterke inperking van het initiatiefrecht in de AVA voor andere partijen dan de Raad van Bestuur. Die betere toelichting is er gekomen, maar het bleef lastig om alle voorstellen precies te doorgronden. Wij stelden in het bijzonder de vraag of het niet te vergaand en ook ongebruikelijk was om het initiatief met betrekking tot iedere vorm van statutenwijziging voor te behouden aan de Raad van Bestuur. Tijdens de AVA ’s middags kwam de voorzitter van het SAAT-bestuur terug op dit punt. Hij gaf aan dat volgens hem geen sprake was van een ongebruikelijke of onevenredige beperking van het initiatiefrecht van de AVA en dat het SAAT-bestuur het voorstel steunde. Dat was ook het geval met betrekking tot alle andere voorstellen die ter stemming voorlagen tijdens de AVA.

Wim Engels beëindigt lidmaatschap bestuur Stichting

Wij vinden het heel jammer dat we moeten melden dat Wim Engels heeft besloten om zijn lidmaatschap van het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank te beëindigen vanwege een inhoudelijk verschil van mening over de strategie van onze Stichting. Wim Engels was bestuurslid sinds 1 maart 2023 maar was ook voor die tijd al actief betrokken bij het werk van de Stichting.
Wij zijn Wim bijzonder dankbaar voor de grote inspanningen en het vele werk dat hij gedurende zijn, helaas korte, lidmaatschap van het bestuur heeft gedaan en voor zijn enorme betrokkenheid bij het werk van de Stichting en haar bestuur. De datum van beëindiging is 1 juni 2023.

 

Het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Daan Greven
Hugo Hurts
Pieter Schuurs
Fons van der Velden

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604