Aan de sympathisanten van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Inleiding

Op onze Nieuwsbrief van 21 juli 2023 kregen wij heel veel reacties. In de overgrote grote meerderheid van die reacties werd waardering uitgesproken voor het werk dat wij doen. Daar zijn we blij mee. Ook blijven redelijk veel aanmeldingen van nieuwe sympathisanten bij ons binnenkomen. Maar er klonk ook kritiek, onder andere op een veronderstelde te meegaande houding die wij als bestuur van de Stichting zouden aannemen tegenover de Raad van Bestuur van de Triodos Bank en op de in de ogen van sommige critici te slappe inhoud van de toezeggingen die de Triodos Bank ons heeft gedaan. In een paar gevallen gaven schrijvers van e-mails aan ons aan dat zij hun verbinding met de Stichting wilden verbreken. Wij betreuren het als sympathisanten zich niet meer herkennen in wat wij doen, maar wij blijven ons gelukkig prijzen met alle feedback die wij krijgen. Wij blijven ook onze uiterste best doen om snel op alle feedback die wij krijgen te reageren.

Wat we vooral hoorden en lazen was verontwaardiging en onbegrip over de ontwikkelingen tijdens de eerste weken waarin kon worden gehandeld in certificaten Triodos Bank op de MTF van Captin. We kregen veel opmerkingen en vragen daarover binnen en ook suggesties om meteen te reageren. Mede op basis van alle reacties hebben wij op 3 augustus 2023 een brandbrief gestuurd aan de Raad van Bestuur van de Triodos Bank over het functioneren van de MTF van Captin.

In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over die brandbrief. We praten u ook bij over onze contacten met het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) en wij presenteren het Jaarverslag van de Stichting over 2022 en de Halfjaarcijfers 2023.

De volledige inhoudsopgave is als volgt:

  • Brandbrief van onze Stichting aan Triodos Bank over disfunctioneren MTF Captin
  • Stand van zaken contacten SCTB met SAAT
  • Jaarverslag en jaarrekening 2022 Stichting Certificaathouders Triodos Bank
  • Halfjaarcijfers 2023 Stichting Certificaathouders Triodos Bank
  • Voorbeeldbrief toegevoegd aan Q&A over Verlies van rechten bij verkoop certificaten via de MTF van Captin.

U kunt deze Nieuwsbrief en de afzonderlijke Nieuwsberichten ook lezen op de website van de Stichting (www.sctb.nl of www.stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl).

Brandbrief van de Stichting aan Triodos Bank over disfunctioneren MTF Captin

Zoals bekend is voor certificaathouders voor het eerst sinds twee en een half jaar weer een faciliteit beschikbaar voor het verhandelen van certificaten van Triodos Bank. Dit kan om precies te zijn vanaf 5 juli jl. via de zogenoemde Multilateral Trading Facility (MTF) van Captin, waar Triodos Bank het verhandelen van haar certificaten heeft ondergebracht.

Gedurende de vijf weken dat de MTF nu functioneert, zijn in totaal ruim 71.000 certificaten (0,5% van het totaal aantal certificaten) van eigenaar gewisseld, voor een totaal bedrag van € 2,4 miljoen. De gemiddelde prijs (koers) waartegen de certificaten tijdens de laatste vijf weken zijn verhandeld (bij een bandbreedte van € 50,- tot € 22,50) is € 34,31. Dit is 41% van de koers van de certificaten kort voordat de handel via het interne handelssysteem dat door Triodos Bank werd onderhouden in januari 2021 werd stilgelegd.

Wij zien drie grote tekortkomingen.

In de eerste plaats is het handelsvolume tot nu toe dusdanig klein, dat in onze ogen feitelijk niet gesproken kan worden van liquide handel en derhalve van een serieuze mogelijkheid tot verhandelen van certificaten. In de tweede plaats zijn de handelskoersen die tot nu toe tot stand zijn gekomen zo laag, dat er geen sprake van is dat certificaathouders hun certificaten kunnen verkopen tegen een koers die, in welk opzicht dan ook, redelijk te noemen is. In de derde plaats bereiken ons veel klachten over de ondoorzichtigheid van het handelssysteem en over de problemen die certificaathouders ervaren met het verkrijgen van toegang tot het handelssysteem van Captin.

In het licht van deze ontwikkelingen hebben we een brandbrief gestuurd aan de Raad van Bestuur van Triodos Bank. In deze brief hebben we onze grote zorgen geuit over de huidige situatie. In het bijzonder hebben wij gevraagd om een versnelde evaluatie van de MTF én om een duidelijke inhoudelijke reactie van de Raad van Bestuur op onze brief bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers 2023 op 17 augustus aanstaande. Ten slotte hebben wij gevraagd om tijdige uitwerking van een alternatief voor het geval de MTF als mislukt beschouwd moet worden. Ook hebben we de toezichthouder deelgenoot gemaakt van onze zorgen over het gebrekkige functioneren van deze markt. De brief aan Triodos Bank vindt u hier. We houden u op de hoogte.

Stand van zaken contacten SCTB met SAAT

In onze Nieuwsbrief van 21 juli 2023 kondigden wij aan dat wij nog nader zouden ingaan op het verloop van de contacten tussen onze Stichting en het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT). Dat doen wij graag in dit bericht.

Voorafgaand aan de Vergadering van Certificaathouders op 26 mei 2023 heeft een delegatie van het bestuur van onze Stichting op 23 mei 2023 overleg gehad met een delegatie van het bestuur van SAAT. Dit overleg vond plaats aan de hand van een door ons voorgestelde gespreksagenda. Deze agenda omvatte alle voor SAAT relevante punten die wij eerder ook hadden geagendeerd voor ons overleg met de Raad van Bestuur van de Triodos Bank.

Wat er in het overleg is besproken is later verder uitgewerkt in een briefwisseling tussen onze Stichting en het bestuur van SAAT. Wij delen graag de twee meest recente brieven in deze reeks met u, omdat die het beste inzicht geven in waar we nu staan. Zie hiervoor onze brief d.d. 20 juni 2023 aan het bestuur van SAAT en de brief van SAAT aan onze Stichting d.d. 30 juni 2023.

In antwoord op onze vraag aan SAAT om concreet te worden met betrekking tot de stappen die SAAT in voorbereiding heeft voor veranderingen in de governance heeft SAAT ons het volgende laten weten:

  • Eind augustus 2023 wil SAAT een discussiedocument gereed hebben waarin de verschillende mogelijkheden om de governance te wijzigen worden toegelicht.
  • Eind september 2023 wil SAAT een bijeenkomst organiseren voor certificaathouders om de voorstellen die in de notitie zullen komen te staan te bediscussiëren. SAAT is van plan om voorafgaand daaraan nog met een aantal betrokkenen apart te overleggen. Wij gaan ervan uit dat onze Stichting een van die betrokkenen zal zijn.
  • In november van dit jaar wenst SAAT vervolgens voorstellen voor een herziene governance in stemming te brengen in een officiële certificaathoudersvergadering.

De bovenstaande punten betekenen dat SAAT er naar streeft om voor het eind van dit jaar een volledige herziening van de governance voor te leggen aan de certificaathouders. Wat betreft het proces stemmen wij daarmee in. We zijn blij dat er nu concrete stappen zijn vastgesteld en dat daaraan voor het eerst ook een tijdsplanning wordt verbonden. Wij hadden daar sterk op aangedrongen. Wat betreft de inhoud van de voorstellen zullen wij de komende weken in contact blijven met SAAT om zo goed mogelijk over te brengen wat voor ons de belangrijkste punten zijn waarop we veranderingen willen zien. Zie voor die punten onze Nieuwsbrief van 8 juni 2023, onderdeel Uitkomsten Vergadering van Certificaathouders 26 mei 2023. Daarnaast zullen wij met het bestuur van SAAT het gesprek aangaan over ontwikkelingen op langere termijn.

Jaarverslag en jaarrekening 2022 Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Als bestuur van onze Stichting geven we naar onze achterban en andere geïnteresseerden middels ons jaarverslag graag inzicht in de activiteiten die we in 2022 ondernomen hebben en leggen daarmee verantwoording af over het gevoerde beleid. Verder leggen we door middel van dit jaarverslag ook verantwoording af over het gevoerde financiële beleid en beheer.

Het jaarverslag 2022 van Stichting Certificaathouders Triodos Bank staat op onze website [zie hier]. In het verslag wordt achtereenvolgens aandacht geschonken aan: algemene (nominale) gegevens van onze Stichting; kengetallen met betrekking tot aangesloten sympathisanten; verslag van het bestuur;  financiële verantwoording.

Het verslag van het bestuur bevat informatie over de oprichting en inrichting van onze Stichting en de (statutaire) doelstellingen. Verder wordt uitvoerig aandacht geschonken aan de activiteiten die in 2022 zijn uitgevoerd.

In het jaarverslag is, zoals aangegeven, ook de jaarrekening 2022 opgenomen. Deze bestaat uit de balans en de staat van baten en lasten.

De jaarrekening 2022 is voorzien van een verklaring van twee deskundigen. Beide deskundigen zijn betrokken bij de Stichting in de hoedanigheid van lid van de Raad van Advies (mevrouw M. E. van Kimmenade) en als certificaathouder/sympathisant (de heer M.A.M. Vromans). Beide deskundigen hebben tevens een achtergrond in accountancy, maar hebben geen volledige accountantscontrole uitgevoerd op de jaarrekening. De verklaring van deze twee deskundigen treft u aan in paragraaf 4.5 van het verslag.

We wensen u veel leesplezier.

Halfjaarcijfers 2023 Stichting Certificaathouders Triodos Bank

In aansluiting op de publicatie van het jaarverslag 2022 treft u hier ook een beknopte weergave van de halfjaarcijfers 2023 van Stichting Certificaathouders Triodos Bank aan. De halfjaarcijfers laten enerzijds de ontwikkeling van het aantal aangesloten sympathisanten zien en anderzijds de staat van baten en lasten.

Voorbeeldbrief toegevoegd aan FAQ over Behoud van rechten bij verkoop certificaten via de MTF van Captin

Kort geleden plaatsten wij op de pagina Frequently Asked Questions (FAQ) op onze website een FAQ met als titel Verlies van rechten bij verkoop certificaten via de MTF van Captin. Wij kregen daarna meerdere malen de vraag of er ook een tekst zou kunnen worden gepubliceerd die als voorbeeld te gebruiken is voor een brief aan de Triodos Bank. Zo’n tekst is nu toegevoegd aan de betreffende FAQ. U vindt de voorbeeldtekst hier.

 

Het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Daan Greven
Hugo Hurts
Pieter Schuurs
Fons van der Velden

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604