Aan de sympathisanten van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Inleiding

Vanwege het belang van de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Triodos Bank NV op 17 mei 2024 komen we weer bij u met een nieuwe Nieuwsbrief. Daarin wijzen wij graag nogmaals op het belang van een zo groot mogelijke deelname aan de AVA. Velen hebben zich al geregistreerd voor deze vergadering of hebben een volmacht met steminstructie gegeven aan SAAT. Voor wie dat nog niet heeft gedaan herhalen wij de belangrijkste onderdelen van de procedure voor registratie en het verlenen van een volmacht. Wij wijzen er ook op dat in de AVA van Triodos Bank geen maximum geldt van 1.000 stemmen per certificaathouder. Ook voor certificaathouders die meer dan 1.000 certificaten bezitten geldt dus dat ieder certificaat telt voor een stem op 17 mei aanstaande.

We lichten u ook graag in over de correspondentie die wij onlangs hadden met de Raad van Bestuur van Triodos Bank en het bestuur van SAAT rond onze bezwaren tegen de procedure voor registratie en stemmen en het verlenen van een volmacht voor de AVA van Triodos Bank op 17 mei 2024. De bank reageerde nogal formeel-juridisch op onze brief van 29 april 2024 en toonde weinig begrip voor de kern van onze boodschap. We geven aan wat we daarvan vinden.

Ten slotte melden wij met genoegen dat de internationale samenwerking tussen SCTB en (organisaties van) certificaathouders in andere landen zich goed ontwikkelt. In deze Nieuwsbrief een bericht over de lancering van een nieuwe website voor certificaathouders in Duitsland.

Inhoudsopgave

  • Oproep tot registratie of verlenen van volmacht voor AVA Triodos Bank NV op 17 mei 2024 (herhaling)
  • Weinig begrip bij Triodos Bank voor certificaathouders die problemen hebben om hun stem uit te brengen bij de AVA van 17 mei aanstaande
  • Internationaal: Duitse certificaathouders lanceren een eigen website.

In onze volgende Nieuwsbrief zullen wij ingaan op recente ontwikkelingen bij de claimstichtingen in Nederland en zullen wij aangeven hoe wij ons daartoe verhouden.

Oproep tot registratie of verlenen van volmacht voor AVA Triodos Bank NV op 17 mei 2024 (herhaling)

Graag brengen wij – wellicht ten overvloede – twee zaken onder uw aandacht:

  1. de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Triodos Bank NV op 17 mei 2024 is de eerste AVA waarin certificaathouders zelf hun stem kunnen uitbrengen, waar SAAT dat voorheen deed;
  2. in de AVA van Triodos Bank NV geldt geen maximum van 1.000 stemmen, zoals dat in de Vergadering van Certificaathouders van SAAT wel geldt.

Punt 2 is vooral van belang voor alle sympathisanten van onze Stichting die meer dan 1.000 certificaten bezitten. Ieder certificaat telt mee bij de 5 stemmingen die zullen worden gehouden tijdens de AVA op 17 mei aanstaande. Voor zover u dat nog niet hebt gedaan, roepen wij iedereen (grote én kleine certificaathouders) op om gebruik te maken van zijn/haar stemrecht. U kunt dit doen door u vóór 10 mei 2024 17.30 uur te registreren als deelnemer aan deze AVA. U kunt ook vooraf uw stem uitbrengen door middel van het geven van een volmacht aan SAAT met steminstructie. Dat laatste hoeft u niet te verhinderen de vergadering toch bij te wonen, zij het dat u dan niet meer kunt stemmen in de vergadering zelf. Op dit moment weten wij niet meer dan dat de URL voor de aanvang van de vergadering te vinden zal zijn op: https://www.triodos.com/en/investing/annual-general-meeting en dan waarschijnlijk onder AGM 17 May 2024 > Webcast.

In de onderstaande tabel worden de 5 punten weergegeven waarover zal worden gestemd, met daarachter het standpunt van onze Stichting.

Agendapunt

Stempunt

Standpunt SCTB

2d

Goedkeuring van de jaarrekening 2023
(Adoption of the annual accounts 2023)

VOOR

3b

Dividend over 2023
(Dividend for 2023)

VOOR

4a

Decharge leden van de Raad van Bestuur voor het door hen in 2023 gevoerde beleid
(Discharge of members of the Executive Board in office during the financial year 2023 for the performance of their duties during 2023)

TEGEN

4b

Decharge leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen in 2023 uitgeoefende toezicht
(Discharge of members of the Supervisory Board in office during the financial year 2023 for the performance of their duties during 2023)

TEGEN

6

Machtiging voor de Raad van Bestuur om aandelen en certificaten van aandelen in het kapitaal van Triodos Bank N.V. te verkrijgen
(Authorisation of the Executive Board to aquire shares and depository receipts for shares in the capital of Triodos Bank N.V.)

VOOR

 

In onze Nieuwsbrief van 23/25 april 2024 (zie hier) kunt u de toelichting op onze standpunten teruglezen. Als u dat wilt, kunt u gebruik maken van onze standpunten bij het bepalen van uw stem tijdens de AVA of bij het geven van een steminstructie aan SAAT.

In het geval u nog geen actie hebt ondernomen, vragen wij u om dat vóór 10 mei 2024 17.30 uur alsnog te doen.

Wilt u daarbij hulp van ons, stuur ons dan een e-mail met uw telefoonnummer, dan nemen wij contact met u op om u door het proces te loodsen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

In een afzonderlijk document (  klik hier) hebben wij een beschrijving opgenomen van de procedure voor het geven van een volmacht met steminstructie aan SAAT [eerder gepubliceerd in onze Nieuwsbrief van 23/25 april 2024 - (zie hier)]

Iets wijzigen aan uw registratie of volmacht?

Als u zich al hebt geregistreerd of een volmacht hebt gegeven aan SAAT maar u wilt iets wijzigen, dan kan dat tot 10 mei 2024 17.30 via ABN-AMRO Corporate Broking (https://corporatebroking.abnamro.com/shareplan).

Weinig begrip bij Triodos Bank voor certificaathouders die problemen hebben om hun stem uit te brengen bij de AVA van 17 mei 2024

Briefwisseling met Raad van Bestuur Triodos Bank over registratieprocedure voor AVA Triodos Bank 17 mei 2024

Op 25 april 2024 stuurden wij een brief aan de Raad van Bestuur van Triodos Bank. In deze brief spraken wij onze zorgen uit over de registratie- en stemprocedures voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Triodos Bank NV op 17 mei 2024. Die zorgen komen in het kort op het volgende neer:

  • De stemprocedure wijkt af van wat certificaathouders inmiddels hadden leren kennen bij SAAT. Niet alleen kunnen certificaathouders uitsluitend een volmacht verlenen aan SAAT en niet aan anderen – dat wisten we – , maar het is ook niet mogelijk voor certificaathouders om voorafgaand aan de vergadering digitaal hun stem uit te brengen – dat wisten we niet.
  • Hierdoor is er voor certificaathouders die niet kunnen of willen deelnemen aan de AVA op 17 mei 2024 slechts één mogelijkheid om toch hun stem uit te brengen: door het geven van een volmacht aan SAAT, met of zonder steminstructie.
  • De voorzitter van het bestuur van SAAT heeft op 15 april 2024 gezegd dat de AVA van Triodos Bank op 17 mei 2024 de eerste testcase wordt voor de behoefte die bij certificaathouders bestaat om hun stem in de AVA van Triodos Bank uit te brengen via SAAT. Wij vrezen dat de AVA op 17 mei aanstaande een vertekend beeld zal opleveren van die behoefte, nu veel certificaathouders weinig andere keus hebben dan te stemmen via SAAT. Wij vinden de procedure onduidelijk en hebben goede en tijdige communicatie van de kant van de bank gemist.
  • De manier waarop de registratieprocedure voor de AVA is ingericht compliceert deze zaak verder. Het eerste invulscherm van ABN-AMRO Corporate Broking is onduidelijk en kan er gemakkelijk toe leiden dat certificaathouders de mogelijkheid missen om een steminstructie aan SAAT te geven. Daardoor kan het gebeuren dat SAAT volmachten zonder steminstructie krijgt terwijl certificaathouders eigenlijk juist wel een steminstructie hadden willen geven.
  • Ten algemene is de registratieprocedure nodeloos ingewikkeld, zijn er lastig te begrijpen verschillen tussen de procedures bij Triodos Bank en bij SAAT en schiet de voorlichting aan certificaathouders over de procedure ernstig tekort.

Bij brief van 29 april 2024 ontvingen wij een antwoord van Triodos Bank. Dit antwoord leest als een nogal juridisch-technische reactie op de door ons naar voren gebrachte zorgen. Het grootste deel – niet alles – klopt zuiver technisch wel, maar de brief van de bank gaat helaas voorbij aan de kern van de zorgen die wij uitspraken: waarom moeten wij als organisatie die zich de belangen van de certificaathouders aantrekt zoveel moeite doen om de verschillende procedures te doorgronden en om daarover begrijpelijke informatie te geven aan onze achterban? En dan weten we ook nog dat onze informatie niet meer dan 10% van alle certificaathouders bereikt. Waarom zorgt de bank er zelf niet voor dat procedures zo gemakkelijk en begrijpelijk mogelijk zijn voor certificaathouders?

Natuurlijk begrijpen wij dat het registratiesysteem van ABN-AMRO Corporate Broking waarvoor Triodos Bank en SAAT hebben gekozen niet volledig aanpasbaar is – zeker niet op korte termijn – aan de specifieke omstandigheden bij Triodos Bank en SAAT, maar we constateren dat Triodos Bank hier wel een kans heeft laten liggen om dit soort procedures zo gemakkelijk en toegankelijk mogelijk te maken en daarmee actieve betrokkenheid en participatie van haar certificaathouders te faciliteren. Met andere woorden, we zien de huidige gang zaken als een gemiste kans om de community van certificaathouders en de bank te versterken. In haar brief merkt de bank overigens wel op dat ABN-AMRO voornemens is op korte termijn een nieuwe versie te ontwikkelen van haar portaal en dat daarin – waar mogelijk – ook de wensen van Triodos Bank kunnen worden meegenomen. Dat lijkt ons belangrijk. Het past in elk geval bij de oproep die wij aan de bank hebben gedaan om de governance zo aan te passen dat certificaathouders gemakkelijke mogelijkheden krijgen om zich uit te spreken bij stemmingen.

Lees onze brief van 25 april 2024   hier en de reactie van Triodos Bank van 29 april 2024   hier.

Briefwisseling met SAAT over registratieprocedure voor AVA Triodos Bank 17 mei 2024

Gelijktijdig met onze brief aan de bank stuurden wij ook een brief aan het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT). In deze brief vroegen wij specifiek de aandacht van het bestuur van SAAT voor het vertekende beeld dat kan ontstaan van de werkelijke stempreferenties van de certificaathouders, zoals hierboven al omschreven. Wij drongen er bij SAAT op aan om te stoppen met stemmen in Algemene Vergaderingen van Triodos Bank – behoudens in het geval van dreiging van een vijandige overname – als er geen betere manieren zijn om de werkelijke preferenties van de certificaathouders te achterhalen. Wij deden ook een beroep op SAAT (net zoals op de bank) om zelf zaken voor certificaathouders zo gemakkelijk en begrijpelijk mogelijk te maken en om vertrouwen te gaan schenken aan de certificaathouders.

SAAT beantwoordde onze brief op 2 mei 2024 (datum op de brief: 29 april 2024). De reactie van SAAT is vriendelijk getoonzet en begint met de mededeling van het SAAT-bestuur dat alles wat bijdraagt tot zinnige vereenvoudiging en verheldering haar steun heeft.

SAAT deelt echter niet onze zorgen over een vertekend (“vertroebeld”) beeld van de belangstelling onder certificaathouders voor voortzetting van de huidige rol van SAAT. SAAT geeft wel aan dat zij zich in haar overweging over de voortzetting van de huidige rol van SAAT niet uitsluitend zal laten leiden door wat er gebeurt bij de AVA van Triodos Bank op 17 mei 2024.

Verder stelt SAAT dat de Administratievoorwaarden niet voorzien in de mogelijkheid om een stem al voorafgaand aan een Vergadering van Certificaathouders uit te brengen. Dit verbaast ons. Bij de laatste Vergadering van Certificaathouders waarin is gestemd (de vergadering van 28 februari 2024) kon het namelijk wel.

Lees onze brief van 25 april 2024 aan SAAT   hier en het antwoord van SAAT van 2 mei (29 april) 2024   hier.

Internationaal: Duitse certificaathouders lanceren een eigen website

Kort geleden heeft een groep certificaathouders in Duitsland een eigen website gelanceerd: https://www.ig-triodos-tar-inhaber.de/. De initiatiefnemers hopen met behulp van deze website meer certificaathouders in Duitsland bij elkaar te kunnen brengen, te informeren en te organiseren. Op de website is veel informatie te vinden die verwijst naar de activiteiten van onze Stichting. De SCTB-Nieuwsbrieven worden integraal in het Duits vertaald en worden via de website toegankelijk gemaakt. Een vertegenwoordiger van de groep Duitse certificaathouders zal in Zeist aanwezig zijn bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Triodos Bank NV op 17 mei 2024.

Al langere tijd onderhouden wij goede contacten met het Belgische Collectief van Certificaathouders Triodos Bank. De Nieuwsbrieven van onze Stichting worden sinds enige tijd integraal in het Frans vertaald voor de Franstalige leden van het Collectief.

Een van hun drijvende krachten, Koen Albregts, is als vaste adviseur verbonden aan het bestuur van onze Stichting. Hij coördineert voor de Stichting alle internationale contacten, met Duitse certificaathouders en ook met certificaathouders in Spanje en in het Verenigd Koninkrijk.

 

Het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Daan Greven
Hugo Hurts
Pieter Schuurs
Fons van der Velden

Permanent adviseur van het bestuur,
Koen Albregts

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604