Aan de sympathisanten van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Meer invloed voor certificaathouders Triodos Bank

Op donderdag 23 maart 2023 vonden in de Jaarbeurs in Utrecht twee belangrijke bijeenkomsten plaats: de Vergadering van Certificaathouders en de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank. Hieronder doen we verslag van de hoofdzaken.
Bij alles wat er gebeurt houden wij voortdurend in het hoofd dat onze focus ligt en blijft liggen bij het nastreven van bevredigende oplossingen voor de problemen van langdurige onverhandelbaarheid en waardedaling van de certificaten en van geschaad vertrouwen.

Certificaathouders kiezen voor One Share One Vote

Zonder twijfel het belangrijkste onderwerp tijdens de Vergadering van Certificaathouders was de stemming over de 2 opties die het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) had voorgelegd (SAAT plus en One Share One Vote). De tweede optie (One Share One Vote) kreeg een duidelijke meerderheid van stemmen (57,3%), tegenover de eerste optie (SAAT plus, 42,7%). Voorafgaand aan en tijdens de vergadering heeft onze Stichting zich uitgesproken vóór optie 2. Wij zijn dan ook blij met deze uitkomst. De deelname van certificaathouders aan de vergadering en de stemming was hoog: veel certificaathouders hadden vóór 16 maart hun stem reeds digitaal uitgebracht; in de Jaarbeurs waren zo’n 450 certificaathouders aanwezig en online namen circa 4000 certificaathouders deel. Dit mag gerust indrukwekkend worden genoemd.

Wat betekent deze uitkomst?

Het One Share One Vote model zal worden toegepast in de Algemene en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (AVA en BAVA) vanaf het moment van invoering van de MTF. Voor iedere vergadering opnieuw kunnen certificaathouders kenbaar maken dat zij zelf hun stem willen uitbrengen. Zij kunnen er ook voor kiezen om hun stem te laten uitbrengen door SAAT, al dan niet voorzien van een steminstructie aan SAAT. SAAT zal dan in de vergadering uitsluitend stemmen voor de certificaathouders die daar om hebben gevraagd. SAAT zal niet stemmen voor certificaathouders die niets van zich hebben laten horen. In de vergaderingen geldt geen maximum van 1000 stemmen per certificaathouder.
Dit laatste blijft voorlopig wel het geval in de SAAT-vergaderingen (Vergadering van Certificaathouders). Het SAAT bestuur beraadt zich nog op eventuele aanpassing van deze regel, samen met andere wijzigingen in de zeggenschapsstructuur waarover later dit jaar nog voorstellen te verwachten zijn.

Het gaat om voorlopige regelingen. In 2024 zullen alle wijzigingen worden vastgelegd in de Statuten en Administratievoorwaarden van SAAT.

Stemming over wijziging Statuten Triodos Bank uitgesteld

Een belangrijk onderwerp tijdens de Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders, stemming over wijziging van de Statuten van Triodos Bank NV, werd al vroeg op de dag van de agenda gehaald. Een groep Belgische certificaathouders had via een advocaat kenbaar gemaakt dat een vormfout was gemaakt in de uitnodiging voor de vergadering. Daardoor zou er geen rechtsgeldige stemming kunnen plaatsvinden. Daarnaast heeft onze Stichting erop gewezen dat het onwenselijk was dat er zou worden gestemd over een aanpassing in de bepalingen over het Dividendbeleid die niet goed was geformuleerd. Wij vonden en vinden dat certificaathouders niet door de bank moeten kunnen worden gedwongen om genoegen te nemen met uitsluitend een uitkering van dividend in certificaten (stock). De voorgestelde wijziging van de Statuten maakte dit wel mogelijk, ook al gaf de bank aan dat het niet de bedoeling was om gebruik te maken van die mogelijkheid.
Er komt een nieuwe tekst van het voorstel tot wijziging van de Statuten, waarin dit probleem wordt opgelost. Stemming over het nieuwe voorstel zal plaatsvinden in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 mei 2023. Dat is een goede beslissing.

Weinig nieuws over MTF

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is langdurig gesproken over de MTF (Multilateral Trading Facility), het beoogde nieuwe handelssysteem voor de certificaten, maar er kwam van de kant van de bank weinig nieuws.

Een paar punten op een rijtje:

 • Van de certificaathouders die een uitnodiging hebben gekregen (het aantal, noch het percentage is bekend gemaakt) om zich te registreren bij Captin (de organisatie die de MTF uitvoert) heeft 60% zich geregistreerd. 36% is begonnen met het proces van zogenaamde ‘onboarding’ en 25% heeft dit proces geheel afgerond (stand 16 februari 2023).
 • Certificaathouders in Spanje en Duitsland zitten hier nog niet bij. Zij ontvangen de uitnodiging pas eind maart/begin april.
 • Wie de ‘onboarding’ geheel heeft afgerond, heeft een handelsrekening bij Captin. Zo’n rekening is nodig om te kunnen handelen. Wie certificaten wil kopen moet voldoende saldo op de handelsrekening hebben staan. Wie certificaten verkoopt ontvangt de opbrengst van de verkoop op de handelsrekening.
 • De handelsrekening is geen betaalrekening. Je kan er niets anders mee doen dan handelen in certificaten. Er wordt geen rente vergoed over bedragen die op de rekening staan. De rekening is niet bedoeld om permanent saldo op te laten staan.
 • Triodos Bank verwacht tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 mei 2023 duidelijkheid te kunnen geven over het wel of niet doorgaan van de start van de MTF in de 2e helft van juni 2023. Voorlopig ligt alles, volgens de bank, nog op koers.
 • Na het uitbrengen van het zogenaamde Informatie Memorandum begin april 2023, zal Triodos Bank actief informatie verstrekken over de mogelijkheid om op de MTF certificaten Triodos bank te kopen en zullen potentiële investeerders worden benaderd.

Wat heeft de Stichting verder naar voren gebracht op 23 maart?

 • Wij hebben aan SAAT gevraagd om niet te wachten met de invoering van het One Share One Vote model totdat de MTF van start gaat. Als het SAAT ernst is om de certificaathouders meer invloed te geven, moet het ook mogelijk zijn om daaraan al inhoud te geven bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV op 26 mei 2023.
 • Wij willen duidelijkheid over gelijke behandeling van certificaathouders. Als het mogelijk wordt om als certificaathouder voor een periode van 4 jaar een instructie aan SAAT te geven om namens hem of haar te stemmen in AVA’s en BAVA’s (zogenaamde ‘waiver’), dan moet het ook mogelijk worden gemaakt om voor een periode van 4 jaar het stemrecht in AVA’s en BAVA’s zelf op te vragen en niet steeds per vergadering. SAAT zal zich nog beraden over dit belangrijke punt.
 • Wij willen ook duidelijkheid over de noodzaak om de bevoegdheden van het bestuur van de bank uit te breiden in het kader van de beschermingsconstructie van de bank. In de voorgestelde wijziging van de Statuten lijkt de bank met de andere hand terug te nemen wat zojuist met de ene hand is gegeven (meer invloed voor certificaathouders onder het One Share One Vote model). Dit wordt niet goed en transparant uitgelegd in de stukken die horen bij de statutenwijzing. De noodzakelijkheid moet beter verklaard worden.
 • Het is moeilijk te geloven dat de bank nog steeds niets kan zeggen over de belangstelling bij investeerders om certificaten Triodos Bank te kopen na de opening van de handel op de MTF. Duidelijkheid hierover wordt telkens vooruitgeschoven en certificaathouders verkeren in grote onzekerheid of er straks ook sprake zal zijn van vraag naar certificaten, tegenover het te verwachten grote aanbod daarvan. In een brief van 14 maart 2023 aan de certificaathouders heeft Triodos Bank hierover het volgende gezegd: ‘Triodos Bank is van plan om na het uitbrengen van het Informatie Memorandum op verschillende wijze potentiële nieuwe investeerders te benaderen, alsook haar bestaande certificaathouders te informeren over hun investering in certificaten.’ Triodos Bank heeft aangegeven van plan te zijn om het Informatie Memorandum uit te brengen in de eerste helft van april 2023.
 • Uit de informatie die op tafel is gekomen in het kader van de procedure bij de Ondernemingskamer blijkt dat externe adviseurs van Triodos Bank er in 2021 op hebben gewezen dat de keuze voor een MTF weliswaar begrijpelijk was, maar hooguit een tijdelijke oplossing zou zijn. Wij vroegen waarom de bank hierover nooit iets heeft verteld aan de certificaathouders. De bank wees onze interpretatie fel van de hand en kwam niet met enige nadere informatie.
 • De vele en ernstige praktische problemen die certificaathouders ondervinden bij het proces van registratie en ‘onboarding’ bij Captin moeten veel meer aandacht krijgen. Vooral certificaathouders die problemen ondervinden met de digitale processen die moeten worden doorlopen, komen veel te vaak vast te zitten. De bank en Captin moeten dit oplossen.

Algemene verklaring en oproep aan Triodos Bank van Fons van der Velden

Aan het slot van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft Fons van der Velden, voorzitter van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank, een verklaring afgelegd namens de Stichting. Hij ging daarbij in op de uitkomsten van de procedure bij de Ondernemingskamer en deed een oproep aan het bestuur van de Triodos Bank om nu echt werk te maken van herstel van vertrouwen tussen de bank en haar certificaathouders.

Een citaat:

“Deze constateringen van de Ondernemingskamer zijn, en betekenen, natuurlijk nogal wat voor zowel de Bank als ons als certificaathouders. Vooral ook om dat veel certificaathouders ideële, kleine beleggers zijn (33% van de certificaathouders bezit minder dan 50 certificaten; 84% bezit minder dan 500 certificaten) die een rotsvast vertrouwen in de Bank hadden. Vandaar mijn vraag:

 • Spijtbetuiging: Wanneer en op welke wijze gaat u echt inhoud geven aan de spijtbetuiging richting certificaathouders die de voorzitter van de Ondernemingskamer u op 22 december 2022 bij de mondelinge behandeling heeft gesuggereerd?
 • Genoegdoening: Hoe gaat u inhoud geven aan de financiële en niet financiële genoegdoening van certificaathouders die de voorzitter van de Ondernemingskamer eveneens heeft gesuggereerd?
 • Herstel van vertrouwen: Hoe denkt u, met het oog op dit verleden, het vertrouwen van certificaathouders en andere, potentiële investeerders te herstellen, zodat de prijs van certificaten zich kan herstellen?”

Lees de volledige verklaring  hier  .

 

Het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Wim Engels
Daan Greven
Allert van den Ham
Hugo Hurts
Ronald Kramer
Fons van der Velden

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604