Reactie Triodos op bezwarenbrief stelt teleur

Op 6 juli schreven wij een bezwarenbrief naar de Triodos Bank. In onze vorige nieuwsbrief hebben we u daar uitgebreid over bericht. Op grond van alle beschikbare informatie waren wij tot de conclusie gekomen dat de bank zich in de certificatenkwestie onvoldoende rekenschap heeft gegeven van de gerechtvaardigde belangen van de certificaathouders. En dat de bank daarmee heeft gehandeld in strijd met de vennootschapsrechtelijke redelijkheid en billijkheid. Via de bezwarenbrief boden wij de bank gelegenheid om ons van het tegendeel te overtuigen.

De bank heeft ruim de tijd genomen voor de beantwoording van onze brief. Tot onze grote teleurstelling gaat de bank nauwelijks in op onze bezwaren en verschaft zij geen nieuwe informatie. In de brief wordt onvoldoende rekenschap gegeven wat de besluiten van de Triodos Bank voor veel certificaathouders betekenen. Lees onze bezwarenbrief en de reactie van de bank daarop.

Eerder heeft ook de VEB een bezwarenbrief naar de bank gestuurd. Wij staan in nauw contact met de beleggersvereniging en zullen, mocht het tot vervolgstappen komen, wellicht gezamenlijk optrekken. Lees hier meer over de opstelling van de VEB.

Naar de Ondernemingskamer?

Nu Triodos Bank op geen enkele wijze tegemoet is gekomen aan onze verzoeken overweegt de Stichting om juridische stappen te gaan zetten. Zoals eerder gemeld denken wij daarbij in de eerste plaats aan een verzoek aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam om een zogeheten ‘enquête’ te starten. Dat is een complexe procedure, dus gaan we niet over één nacht ijs.

Vóór we een besluit nemen over de vervolgstappen zullen wij nogmaals ons oor te luister leggen bij onze juridische commissie en Raad van Advies, alsook bij een aantal sympathisanten met specifieke deskundigheid en zullen we overleggen met de VEB. In een webinar voor alle sympathisanten zullen we vervolgens het voorgenomen besluit toelichten en het draagvlak ervoor peilen.

Wilt u meer weten over het enquêterecht, en schrikt u niet van juridisch jargon, lees dan de artikelen 344 tot en met 359 in het Burgerlijk Wetboek - Boek 2. Of, als u met minder genoegen neemt, vul ‘ondernemingskamer’ in als zoekterm op Wikipedia.

Terughoudendheid en loyaliteit

De bank stelt in haar brief dat alleen al de aankondiging van een enquêteprocedure voor onrust rond de bank kan zorgen. Daarvan zijn wij ons terdege bewust. Tegen die achtergrond hebben wij tot nog toe grote terughoudend betracht. De bank heeft dat anders ervaren, zo blijkt uit de brief.

In de mailing aan certificaathouders die de bank vorige week uitstuurde over de halfjaarcijfers en de inrichting van een MTF refereert CEO Jeroen Rijpkema aan de “voortdurende steun en loyaliteit van certificaathouders”. Dat is iets - zie de uitkomsten van ons onderzoek van afgelopen voorjaar - dat wij op onze beurt weer heel anders ervaren. Tijdens het webinar september zal blijken hoe het sentiment onder de certificaathouders nu echt is.

Alternatief voor terugkoopregeling?

In onze vorige nieuwsbrief spraken wij onze twijfel uit over het terugkoopprogramma met solidariteitsregeling dat de bank een half jaar geleden aankondigde om certificaathouders in financiële nood tegemoet te komen. Het leek erop dat dit niet van de grond ging komen. Zoals u wellicht weet heeft de bank dat programma inmiddels ingetrokken. Deze gang van zaken kreeg in de media veel aandacht. Zie hier de belangrijkste publicaties. Het bericht was voor certificaathouders met acute geldproblemen natuurlijk slecht nieuws. Daar tegenover staat dat alle certificaathouders een klein beetje extra dividend ontvangen.

Binnen onze stichting is inmiddels een werkgroep gevormd en aan de slag gegaan die nadenkt over een alternatief voor de terugkoopregeling. Het zou mooi zijn als we voor certificaathouders in nood iets kunnen bedenken dat soelaas biedt. Heeft u daar goede ideeën over? Laat het ons weten!

Samen sterk

Duizenden certificaathouders hebben zich inmiddels bij onze stichting aangesloten. Er zijn echter ook nog certificaathouders die ons nog niet hebben weten te vinden. Het is van het grootste belang dat onze stem zo krachtig mogelijk is en dat kan alleen als de groep van sympathisanten blijft groeien. Help de stichting dan ook om met andere certificaathouders in contact te komen. Spreek uw netwerk aan, volg ons op LinkedIn, Facebook en Twitter

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604