Aan de sympathisanten van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Inleiding

Door middel van consultatie van externe en interne deskundigen binnen de Stichting zijn wij nog druk bezig met het voorbereiden van onze reactie op de vraag die de voorzitter van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam op 22 december 2022 aan de Stichting heeft gesteld (zijn wij bereid om met de bank te gaan praten, al dan niet onder leiding van een mediator? – zie onze Nieuwsbrief van 9 januari jl.). Intussen geven wij graag een update over de volgende onderwerpen:

  • Stichting vraagt Triodos Bank om meer informatie te verstrekken aan certificaathouders over MTF en Captin
  • Reactie Triodos Bank op brief van Stichting over waardering certificaten per 1-1-2023
  • Vrijwilligers gezocht met ervaring op het gebied van communicatie en juridische zaken.

Stichting vraagt Triodos Bank om meer informatie te verstrekken aan certificaathouders over MTF en Captin

Sinds de e-mail die Triodos Bank op 12 december 2022 stuurde aan alle particuliere certificaathouders in Nederland over het onderwerp Informatie over uw certificaten Triodos Bank en de rol van Captin heeft de Stichting veel vragen binnengekregen van certificaathouders. Een deel van de vragenstellers verzoekt om advies over wat zij het beste kunnen doen. Vooral de vraag of zij er wel of niet verstandig aan doen om zich aan te melden bij Captin – de provider die door Triodos Bank is geselecteerd om de handel in certificaten Triodos Bank op een MTF te gaan faciliteren – houdt veel certificaathouders bezig. Anderen stellen inhoudelijke en meer technische vragen over de consequenties van de handelingen die zij moeten verrichten volgens de informatie die Triodos Bank en Captin tot nu toe hebben verstrekt. De vragen die ons tot op de dag van vandaag bereiken, maken ons duidelijk dat certificaathouders onvoldoende informatie hebben om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen, o.a. over het inschrijven bij Captin.

Op 17 januari 2023 heeft de Stichting daarom een brief gestuurd aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van Triodos Bank. In deze brief (link) vragen wij Triodos Bank dringend om zo snel mogelijk objectieve informatie te verstrekken aan de certificaathouders. Die informatie moet betrekking hebben op de voor- en nadelen en overige consequenties van het inschrijven en op het op een later moment openen van een handelsrekening bij Captin. Ook dringen wij er bij Triodos Bank op aan om duidelijk uit te leggen wat er gebeurt als een certificaathouder ervoor kiest om deze stappen niet te zetten. In onze brief wordt dit uitgewerkt in een aantal concrete vragen.

Daarnaast wijzen wij Triodos Bank op de nog onbeantwoorde vragen uit onze eerdere brieven van 19 oktober (link) en 28 november 2022 (link) over dezelfde onderwerpen en over de overdracht van persoonsgegevens van certificaathouders aan Captin.

Ten slotte vermelden wij in onze brief dat meerdere certificaathouders aan de Stichting hebben laten weten dat zij (technische) problemen ondervinden bij het doorlopen van de aanmeldprocedure bij Captin. Wij vragen de bank om daarop actie te ondernemen.

Triodos Bank heeft ons laten weten dat zij ernaar streeft om onze brief te beantwoorden vóór 28 januari 2023. Wij zullen die reactie publiceren op onze website.

Alle documenten waarnaar in dit bericht wordt verwezen kunt u vinden op de website van de Stichting op de pagina Achtergronddocumenten

Reactie Triodos Bank op brief van Stichting over waardering certificaten per 1-1-2023

Met onze brief van 29 december 2022 (zie link) hebben wij aan de Raad van Bestuur van Triodos Bank een zestal vragen gesteld over de waardering van certificaten Triodos Bank per 1 januari 2023. Zoals bekend is deze waarde per 1 januari 2023 vastgesteld op € 60 per certificaat (in vergelijking met € 59 per certificaat per 1 januari 2022). Deze waarde wordt door Triodos Bank ook gecommuniceerd met de Belastingdienst.

Triodos Bank heeft deze waardering aan certificaathouders gecommuniceerd in haar e-mail van 21 december 2022 met als onderwerp “Geschatte economische waarde certificaten Triodos Bank per 1 januari 2023”. De door ons aan Triodos Bank voorgelegde vragen hadden onder andere betrekking op de identiteit van het ingeschakelde internationale accountants- en adviesbureau, een samenvatting van de door dat bureau gebruikte methodologie voor het bepalen van die waarde, een toelichting te geven op de vraag of er voorafgaand overleg met de Belastingdienst heeft plaatsgevonden en een overzicht te geven van de ontwikkeling van de maandelijkse intrinsieke waarde (de Net Asset Value) sinds 1 januari 2021.

Met haar brief van 13 januari 2023 reageert de Raad van Bestuur van Triodos Bank op onze brief. Helaas is de antwoordbrief van Triodos Bank – in lijn met eerdere brieven – niet heel transparant en vrijwel nietszeggend. Het meest uitgebreide antwoord wordt gegeven op de vraag met betrekking tot de gebruikte methodologie. In het antwoord wordt onder andere verwezen naar huidige en toekomstige winstverwachtingen en in dat kader gebruikte Dividend Discount Modellen, de invloed van ESG beleid (Environment, Social & Governance) op het creëren van financiële waarde, Price-to-Book ratio’s mede in vergelijking met andere, vergelijkbare (ESG) banken, de huidige en toekomstige verhandelbaarheid van certificaten en brede ervaring en expertise van externe deskundigen. Alle informatie die bij het vaststellen van de geschatte waarde is gebruikt, is volgens de Triodos Bank moment-bepaald en bedrijfsvertrouwelijk van aard en dus niet openbaar.

Een van onze meest actieve vrijwilligers met een grote beroepsmatige ervaring en expertise op dit gebied heeft zelf ook berekeningen gemaakt op basis van Price-to-Book ratio’s en Price-to-Earnings ratio’s en deze aan Triodos Bank voorgelegd. Deze berekeningen, waarin niet expliciet rekening is gehouden met ESG beleid, verhandelbaarheid en ervaring en expertise van externe deskundigen, komen uit op een waardering die aanzienlijk lager uitkomt dan de door Triodos Bank opgegeven waarde. Op deze berekeningen is Triodos Bank niet expliciet ingegaan. De vraag is dus of de genoemde specifieke aspecten (ESG beleid, verhandelbaarheid, ervaring en expertise van externe deskundigen) en de positie van Triodos Bank een voldoende rechtvaardiging zijn voor een hogere waardering, die uitkomt op € 60.

De antwoordbrief van Triodos Bank hebben wij op onze website geplaatst (zie link).

Vrijwilligers gezocht met ervaring op het gebied van communicatie en juridische zaken

Vanaf de oprichting in maart 2022 hebben we onze Stichting georganiseerd als een zogenoemde brede maatschappelijke organisatie met de volgende vier gremia.

a. Sympathisanten: certificaathouders die zich hebben gecommitteerd aan de doelstellingen en werkwijze van de Stichting`. Zij vormen de basis van de organisatie. Per eind 2022 hebben zich zo’n 3.000 sympathisanten bij de Stichting aangemeld.

b. Vrijwilligers: vanuit deze groep sympathisanten zijn zo’n 50 vrijwilligers actief in verschillende werkgroepen (secretariaat, communicatie/website, juridische zaken en alternatieve denkrichtingen). Onze Stichting functioneert vooral dankzij het werk van deze vrijwilligers.

c. Raad van Advies: de Raad van Advies bestaat uit ter zake deskundige mensen die collectief of individueel gevraagd en ongevraagd advies verstrekken aan het stichtingsbestuur. De Raad van Advies bestaat uit mensen met een specifieke, aan het bestuur complementaire, competentie (zoals juridische kennis, kennis en ervaring met de bancaire wereld, PR en communicatie, et cetera).

d. Bestuur: het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf leden-certificaathouders.

Alle mensen die actief zijn als vrijwilliger binnen de Stichting (inclusief de leden van de Raad van Advies en van het bestuur) doen dit onbezoldigd. Bovendien wordt er zoveel mogelijk digitaal, bij mensen thuis, of in kantoorpanden van vrijwilligers vergaderd, om kosten te besparen.

Momenteel zijn we op zoek naar vrijwilligers met kennis, ervaring en interesse met betrekking tot communicatie (ten behoeve van de website, nieuwsberichten en onze Nieuwsbrief) en juridische zaken. Het gaat in de regel om een tijdsbeslag van circa 4 uur per week. Hebt u interesse, laat het ons weten via het secretariaat van onze Stichting: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Martin Feijen). ). Een van onze bestuursleden neemt contact met u op om een en ander verder te bespreken.

 

Het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Daan Greven
Allert van den Ham
Hugo Hurts
Ronald Kramer
Fons van der Velden

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604