Aan de sympathisanten van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Inleiding

Op donderdag 22 december 2022 vond in het Paleis van Justitie in Amsterdam de mondelinge behandeling door de Ondernemingskamer plaats van het Verzoekschrift dat de Stichting op 10 oktober van dit jaar had ingediend. In het Verzoekschrift vraagt de Stichting de Ondernemingskamer om een onderzoek in te stellen naar het beleid van de Triodos Bank dat heeft geleid tot het opschorten en uiteindelijk geheel stilleggen van de verhandelbaarheid van certificaten Triodos Bank in 2020/2021. De Stichting kreeg bij de procedure steun van de Vereniging Effectenbezitters (VEB). Voorafgaand aan de zitting hebben de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Commissarissen (RvC) van de Triodos Bank zogenaamde Verweerschriften ingediend met daarbij gevoegd een groot aantal documenten. Hetzelfde geldt voor het bestuur van SAAT. Helaas bepaalde de Ondernemingskamer op verzoek van de Verweerders dat een groot deel van de door RvB, RvC en SAAT aangeleverde stukken vertrouwelijk moet blijven. De Stichting en de VEB mogen daardoor de inhoud van de betreffende documenten niet delen met hun achterbannen.

Nu de zitting achter de rug is, gaat de Ondernemingskamer zich beraden over het wel of niet honoreren van het verzoek van de Stichting. Kort na de Kerstdagen zullen wij een volgende Nieuwsbrief uitbrengen met daarin onze impressie van de zitting van 22 december.

In deze Nieuwsbrief informeren wij u over 3 andere onderwerpen:

  • Stichting geeft geen advies over MTF en aanmelding bij Captin
  • Ratingbureau Fitch is negatief over vooruitzichten voor Triodos Bank
  • Toevoeging aan Frequently Asked Questions (FAQ) op website Stichting: Waar is het geld gebleven na de afwaardering van de certificaten van de laatste handelskoers van € 84 naar € 59 per certificaat?

Stichting geeft geen advies over MTF en aanmelding bij Captin

Sinds de e-mails van Triodos Bank aan alle particuliere certificaathouders* van 12 december 2022 (Informatie over uw certificaten Triodos Bank en de rol van Captin) en 19 december 2022 (Triodos Bank – Toegang tot het certificaathoudersregister) hebben meerdere certificaathouders de Stichting benaderd met vragen om advies over wat zij het beste kunnen doen. Vooral de vraag of zij er wel of niet verstandig aan doen om zich aan te melden bij Captin – de provider die door Triodos Bank is geselecteerd om de handel in certificaten Triodos Bank op een MTF te gaan faciliteren – houdt veel certificaathouders bezig.

Individuele keuze van certificaathouder

De vragen die worden gesteld zijn niet alleen begrijpelijk, maar ook terecht. Toch kan de Stichting ze niet beantwoorden. Wij kunnen en mogen ons niet begeven op het terrein van financiële advisering. Bovendien is het zo dat wat voor de ene certificaathouder en verstandige keuze zou kunnen zijn, dat niet per se ook is voor een andere certificaathouder. De situaties waarin individuele certificaathouders of organisaties die certificaten bezitten zich bevinden, kunnen zeer van elkaar verschillen. Wie zo snel mogelijk zijn of haar certificaten te gelde wil of moet maken, ook al is dat tegen een lage koers, zal wellicht meteen bij de start van de MTF certificaten ter verkoop willen aanbieden. Om dat te kunnen doen, moet men zich inschrijven bij Captin en op een later moment ook een handelsrekening openen bij Captin. Voor wie zo snel mogelijk certificaten wil kopen, geldt dat ook. Wie geen onmiddellijke behoefte of noodzaak heeft om certificaten te kopen of verkopen, wacht misschien liever eerst af alvorens iets te doen. Het is in alle omstandigheden een individuele keuze die uitsluitend kan worden gemaakt door de certificaathouders zelf.

Duidelijke, objectieve informatie aan certificaathouders

Wat de Stichting wel kan, en zal doen, is Triodos Bank dringend vragen om zo snel mogelijk volledige informatie te verstrekken aan de certificaathouders. Dit over zowel de voor- en nadelen van het inschrijven als het op een later moment openen van een handelsrekening bij Captin. Ook dient door Triodos Bank duidelijk te worden uitgelegd wat er gebeurt als een certificaathouder ervoor kiest om deze stappen niet te zetten. Wij zullen Triodos Bank ook vragen om duidelijkheid te verschaffen over de overdracht van persoonsgegevens van certificaathouders aan Captin, waarvoor aan de certificaathouders niet individueel om toestemming is gevraagd. Meerdere certificaathouders hebben hun zorgen hierover uitgesproken en/of maken daartegen bezwaar. Het is aan Triodos Bank om daarop te reageren. Voor meer informatie over privacy en uw rechten in dat verband, verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

De zogenaamde Routekaart MTF die Triodos Bank heeft gepubliceerd op haar website geeft enige duidelijkheid over de stappen die moeten worden gezet voordat het daadwerkelijk tot handel in certificaten Triodos Bank op een MTF kan komen. De bank lijkt hiermee tegemoet te komen aan herhaalde vragen die de Stichting daarover heeft gesteld. Helaas is dat maar ten dele het geval. In brieven aan de bank dd. 19 oktober en 28 november 2022 heeft de Stichting aangegeven wat voor haar cruciale informatie is waarover de certificaathouders zouden moeten beschikken voordat zij verantwoorde en goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Aan die informatie ontbreekt op dit moment nog veel. Lees de brieven die de Stichting heeft gestuurd.

* Zakelijke certificaathouders zijn niet gelijktijdig geïnformeerd. Bij navraag hierover heeft Triodos Bank laten weten dat dit op een later moment gebeurt.

Ratingbureau Fitch is negatief over vooruitzichten voor Triodos Bank

Triodos Bank heeft in oktober 2021 een achtergestelde obligatielening (de “Greenbond”, zoals die door Triodos Bank wordt genoemd) uitgegeven. Destijds is bij die uitgifte door ratingbureau Fitch een BBB-rating afgegeven met een stabiel vooruitzicht (“Stable Outlook”) . Op 9 december 2022 heeft Fitch de BBB-rating van Triodos Bank herbevestigd, maar tegelijkertijd ook de vooruitzichten naar negatief bijgesteld (“Negative Outlook”). De redenen die Fitch aanvoert voor de bijstelling van de Outlook zijn vooral gelegen in vrees voor de uitkomsten van de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer. Genoemd worden onder andere een bestuursstructuur die onvoldoende aandacht heeft gehad voor de belangen van certificaathouders, claims van certificaathouders en mogelijke reputatieschade, die ook gevolgen kan hebben voor het klantenbestand.

Waar is het geld gebleven na de afwaardering van de certificaten van de laatste handelskoers van € 84 naar € 59 per certificaat?

De afgelopen maanden zijn er vragen van certificaathouders binnengekomen bij de Stichting over wat er is gebeurd met het geld dat is gemoeid met de afwaardering van de certificaten Triodos Bank van de laatste handelskoers van € 84 naar € 59 per certificaat. Om die vragen te beantwoorden hebben we een uitleg toegevoegd aan de Frequently Asked Questions (FAQ) op de website van de Stichting Lees deze uitleg hier onder de tab 'Afwaardering certificaten'.

 

Het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Daan Greven
Allert van den Ham
Hugo Hurts
Ronald Kramer
Fons van der Velden

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604