Aan de sympathisanten van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Inleiding

Met deze Nieuwsbrief brengen wij graag op de hoogte van de volgende onderwerpen:

  • Correspondentie SCTB met Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • Ex-CEO van Triodos Bank Peter Blom treedt terug als commissaris bij DNB
  • Uitkomsten correspondentie met de heer Peter Blom
  • Operationele problemen MTF
  • Nieuw lid van de Raad van Advies: Nina Tellegen.

Lees hieronder onze Nieuwsberichten hierover.

Binnenkort komen we opnieuw bij u op de lijn over het vervolg van onze correspondentie met de Raad van Bestuur van de Triodos Bank die is gestart met onze ‘brandbrief’ van 3 augustus 2023 (u vindt deze brief    hier) en is vervolgd met onze brief van 22 augustus 2023 (zie    hier).

Correspondentie SCTB met de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Op 3 augustus 2023 heeft het Bestuur van de Stichting zich tot de AFM gewend met zorgen over de wijze waarop het door Captin geëxploiteerde MTF-handelssysteem de handel in certificaten Triodos Bank ondersteunt. Het Bestuur plaatst daarbij grote vraagtekens of “marktmeester” Captin de markt adequaat ondersteunt en of sprake is van een “faire en ordentelijke markt”. Daarbij wordt gewezen op aspecten als koersvorming, beperkte liquiditeit, technische problemen voor het verkrijgen van toegang alsmede de verwachting dat veel potentiële kopers en verkopers de MTF schuwen omdat ze deze niet vertrouwen, waardoor de handel op de MTF geen representatief beeld geeft van de werkelijke vraag en aanbod.

Het Bestuur heeft de AFM gevraagd hoe zij tegen de ontstane situatie aankijkt en of, en zo ja welke, maatregelen zij overweegt ter bescherming van de positie van de certificaathouders.

De AFM heeft op 21 augustus 2023 gereageerd op de door het Bestuur geuite zorgen. De AFM heeft laten te weten de zorgen van de Stichting als melding te hebben overgedragen aan haar toezichtafdelingen maar dat zij de Stichting, vanwege de wettelijke geheimhoudingsplicht waaraan zij is gebonden, niet op de hoogte kan houden van een eventueel naar aanleiding van het door ons afgegeven signaal ingesteld onderzoek.

Desgevraagd heeft AFM ermee ingestemd dat wij een geanonimiseerde versie van haar reactie op onze website publiceren. Lees onze brief    hier en lees de reactie van de AFM    hier.

Ex-CEO van Triodos Bank Peter Blom treedt terug als commissaris bij DNB

Op vrijdag 15 september 2023 heeft De Nederlandse Bank (DNB) bekend gemaakt dat de ex-CEO van Triodos Bank, de heer P. Blom, terugtreedt als commissaris van de DNB.

De heer Blom werd per 1 september 2021 op voordracht van de Raad van Commissarissen (RvC) door de minister van Financiën (toen: Hoekstra) benoemd tot lid van de RvC van De Nederlandsche Bank. De heer Blom had al eerder (7 november 2022) zijn werkzaamheden voor de DNB tijdelijk neergelegd. Aan deze functie is nu definitief een einde gekomen. Voor het persbericht van de DNB, zie hier.

Uitkomsten correspondentie met de heer Peter Blom

Zoals we eerder meldden in onze Nieuwsbrief van 21 juli 2023, hebben we op 20 juni 2023 een brief gestuurd aan voormalig CEO van Triodos Bank, de heer P. Blom, over spijtbetuiging en genoegdoening. Op 7 augustus 2023 hebben hierop een reactie van de heer Blom ontvangen. Op 31 augustus 2023 hebben we de heer Blom laten weten zijn reactie uiterst teleurstellend en niet gepast te vinden.

Het eerste wat ons aan de brief van de heer Blom opvalt, is dat hij volledig voorbij gaat aan de beschikking van de Ondernemingskamer van 16 maart 2023, waaruit duidelijk naar voren komt dat reeds tenminste vanaf november 2017 intern, binnen Triodos Bank, al onderkend was dat er aanzienlijke risico’s verbonden waren aan het interne handelssysteem van Triodos, en dat hij vasthoudt aan de lezing dat de problemen met betrekking tot het handelssysteem ten tijde van de Corona crisis in maart 2020 zijn ontstaan. Verder gaat hij op geen enkele wijze in op ons verzoek tot het doen van een spijtbetuiging en om een bijdrage te leveren aan financiële genoegdoening.

De betreffende brieven vindt u hier (categorie Documenten op onze website).

Operationele problemen MTF

Vanaf de start van de MTF bereiken ons veel klachten van certificaathouders over operationele problemen en communicatie met Captin en Triodos Bank. Er is over deze problematiek inmiddels herhaaldelijk overleg geweest met de klantenservice van Triodos Bank.

Op 11 september 2023 hebben wij een geconsolideerd overzicht van de problemen ook nog eens onder de aandacht gebracht van de CEO van de bank, de heer J. Rijpkema. Het overzicht is opgesteld door vrijwilligers die het secretariaat van onze Stichting verzorgen, en die direct contact hebben met veel certificaathouders. Het document bestaat uit drie hoofdcategorieën: (a) Proceszaken: communicatie en opvolging; (b) Toegankelijkheid MTF; (c) Handelen op de MTF.
We hebben Triodos Bank laten weten dat we van mening zijn dat deze onderling samenhangende operationele problemen een negatieve invloed hebben op het functioneren van de MTF en hebben aangedrongen op het snel oplossen van deze problemen.
Open de begeleidende brief aan de Triodos Bank    hier en het overzicht    hier.

Nieuw lid van de Raad van Advies: Nina Tellegen

Zoals eerder in Nieuwsbrieven aangegeven is onze Stichting georganiseerd als een brede maatschappelijke organisatie met actieve vrijwilligers (die actief zijn in werkgroepen met betrekking tot onderwerpen zoals het secretariaat van onze Stichting; juridische zaken, alternatieve denkrichtingen), een Raad van Advies en een bestuur.

Leden van de Raad van Advies (RvA) hebben als belangrijkste taak om mee te denken met het bestuur en gevraagd en ongevraagd het bestuur advies te geven met betrekking tot strategische vraagstukken. Deze groep mensen functioneert als een soort klankbordgroep voor het bestuur.

We zijn blij dat recentelijk Nina Tellegen bereid is gevonden om lid te worden van onze RvA. Nina Tellegen is sociaal geograaf en schreef haar proefschrift over de ontwikkeling van het kleinbedrijf in Malawi. Zij is sinds 2016 (tot het eind 2023) directeur-bestuurder van de Amsterdam Economic Board. Ze was eerder directeur van Wemos, ontwikkelingsorganisatie op het terrein van internationale gezondheidsvraagstukken, directeur van Stichting DOEN, het fonds van de goededoelenloterijen. Daarnaast is zij lid geweest van verschillende besturen, raden van toezicht (RvT) en adviesraden. Momenteel is ze voorzitter van de RvT van de Kleine Komedie.

Onze stichting blijft groeien

We zijn blij u ten slotte te kunnen melden dat het aantal certificaathouders dat zich bij onze Stichting heeft aangesloten blijft groeien. Per 18 september telde de Stichting 3.502 sympathisanten met in totaal ruim 2,2 miljoen certificaten (tegenwaarde € 186,5 miljoen). Daarmee vertegenwoordigt onze Stichting momenteel ruim 15,5 % van het kapitaal van Triodos Bank.

 

Het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Daan Greven
Hugo Hurts
Pieter Schuurs
Fons van der Velden

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604