Onze laatste nieuwsbrief dateert van 10 mei. Sindsdien is er best veel gebeurd. Het is dan wel even stil geweest, maar we hebben zeker niet stil gezeten.

Opbouw organisatie vordert gestaag

Zo is in de afgelopen periode veel tijd gestoken in de opbouw van de organisatie. Er zijn talloze gesprekken en mailwisselingen gevoerd. Het bestuur, de raad van advies en de werkgroepen hebben veelvuldig overlegd over de werkwijze en strategie van de stichting, over de juridische aspecten van de certificatenkwestie en over alternatieven voor het bestaande systeem van waardering en aan- en verkoop van de certificaten. De administratie van de stichting is goed ter hand genomen. De website werd van nieuwe content voorzien. Er werden contacten gelegd met certificaathouders uit de andere landen waar Triodos actief is (België, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). Vragen van certificaathouders in binnen- en buitenland zijn beantwoord.

Bestuur Triodos geeft geen openheid van zaken

Al begin maart verzocht het bestuur van de stichting om een gesprek met het bestuur en de raad van commissarissen van de bank. Dat werd aanvankelijk geweigerd, maar op 12 mei 2022 heeft toch een gesprek plaatsgevonden met een kleine delegatie van de bank waarvan o.a. bestuurslid Jacco Minnaar deel uitmaakte. De stichting heeft tijdens dat gesprek aangedrongen op meer openheid van zaken over onder meer:

  • De oorzaak van het probleem: hoe heeft het zover kunnen komen, wanneer zag het bestuur dit probleem aankomen en waarom is het systeem tijdens deze crisis onder druk komen te staan?
  • De afweging en besluitvorming: welke scenario’s zijn toen overwogen, op basis waarvan zijn afwegingen en keuzes voor MTF, afwaardering, dividendbeleid en wijze van communiceren met certificaathouders gemaakt?
  • De afwenteling op de certificaathouders: waarom is ervoor gekozen de problemen van de bank integraal af te wentelen op particuliere certificaathouders?

Het gesprek leverde niet veel nieuws op. De bank herhaalde de globale informatie hierover die zij eerder al in webinars en op de website had gedeeld. Doorvragen haalde niets uit. De bank wilde niet meer kwijt want, zo was haar argument, alle certificaathouders moeten dezelfde informatie op hetzelfde moment krijgen.

Hoewel de uitkomst van het gesprek uitermate teleurstellend was, houdt de stichting de communicatielijn met de bank open. Waarschijnlijk nog deze maand zal, nu op verzoek van de bank, een vervolggesprek plaatsvinden.

SAAT kan en wil geen belangenbehartiger zijn voor certificaathouders

Behalve met de bank werd begin mei ook met het bestuur van de SAAT gesproken. Ook dat gesprek leverde een herhaling van zetten en weinig nieuwe informatie of inzichten op. En hetzelfde gold voor een vervolggesprek dat op verzoek van de SAAT op 13 juni plaatsvond. Vanuit de SAAT werd bij herhaling benadrukt dat zij de zorgen van de certificaathouders begrijpen en oog hebben voor de hun belangen, maar deze moeten verzoenen met de belangen van de bank en haar missie.

Bepaalde rechten (zoals bijvoorbeeld een oproep tot een buitengewone algemene vergadering of het agenderen van onderwerpen in een algemene vergadering) kunnen uitsluitend worden uitgeoefend door een bepaald percentage van alle certificaathouders. Daarom, vindt de stichting dat de certificaathouders zich moeten kunnen organiseren. Omdat de stichting graag zoveel mogelijk certificaathouders wil bereiken, maar niet over contactgegevens beschikt is aan het bestuur van de SAAT gevraagd om alle certificaathouders in binnen- en buitenland op het bestaan van de stichting te attenderen. De stichting vindt het een gerechtvaardigd verzoek dat de SAAT niet mag weigeren. De SAAT heeft het verzoek in beraad genomen.

Tumultueuze bijeenkomst SAAT

Op 16 mei was er een bijeenkomst voor certificaathouders van de SAAT in Antropia (Driebergen). Onze stichting was goed vertegenwoordigd. Opnieuw hebben we kritische vragen gesteld. Ook hebben we een flyer met informatie over de stichting uitgedeeld onder de aanwezigen. Het was een hectische avond. Het werd de bestuurders van de SAAT niet makkelijk gemaakt. Vrijwel de hele zaal was zeer kritisch over de gang van zaken bij de bank en de rol van de SAAT. De SAAT werd, als enig aandeelhouder namens de certificaathouders, opgeroepen om het bestuur van de bank geen décharge te verlenen over het afgelopen jaar en het dividendvoorstel niet te accepteren (zie ook de brief die wij daarover stuurden aan de SAAT). Dat de kans daarop niet groot zou zijn werd al gauw duidelijk. Geen décharge was volgens het bestuur van de SAAT een “nucleaire optie”.

SAAT roept Triodos Bank op om beter te communiceren en vraagt om interim dividend

Vier dagen later (20 mei) stond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank (AVA) op de agenda. Vanzelfsprekend waren we ook daar present. Voorafgaand aan de vergadering in het Beatrixtheater (Utrecht) hebben we opnieuw geflyerd. In de aanloop naar de vergadering was namens een paar duizend aangesloten certificaathouders bij het bestuur van de bank om spreektijd gevraagd. Die werd niet geboden. Het heeft ons er niet van weerhouden om ons in de vergadering te laten gelden. We hebben met vijf mensen van tevoren vragen afgestemd en hebben ons verspreid over de zaal in de nabijheid van de verschillende microfoons. Zo kregen we toch een goede mogelijkheid om ons kritische geluid te laten horen. Ook andere sympathisanten van de stichting kwamen aan het woord.

De algemene teneur in de vergadering was opnieuw behoorlijk kritisch, al waren er ook enkele certificaathouders die het nadrukkelijk voor de bank opnamen. Op de vragen uit de zaal en via de chat kwamen vanachter de tafel met bestuurders en commissarissen veelal oppervlakkige , weinig zeggende antwoorden. Zo blijft in nevelen gehuld waarop de conclusie baseert dat het bestaande handelssysteem tegen zijn grenzen is aangelopen. Ook werd niet duidelijk of de bank serieus naar alternatieve oplossingen heeft gezocht die minder pijnlijk zijn voor de certificaathouders.

De druk die van verschillende kanten en op verschillende momenten op de SAAT was uitgeoefend leek enig effect te hebben gesorteerd. De voorzitter van de SAAT sprak in ieder geval kritische woorden over de wijze waarop de bank met de certificaathouders was omgegaan en sprak teleurstelling uit over het zuinige dividendvoorstel. Maar verder dan een oproep om beter te communiceren en te bekijken of er bij publicatie van de halfjaarcijfers ruimte zou zijn voor interim-dividend ging de SAAT toch niet.

Van de AVA is een videoregistratie op de website van de bank terug te zien. Deze is niet zo makkelijk te vinden, maar via dit linkje moet het lukken.

Volgens de bank is er onder certificaathouders geen tanend vertrouwen

Kort na de aandeelhoudersvergadering maakte de bank bekend dat CFO André Haag het bestuur van de bank ging verlaten. Omdat in korte tijd verschillende topmensen de bank hebben verlaten trok dat de aandacht. Er werd voor 20 juni een buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAVA) uitgeschreven om zijn opvolging te bespreken. Hoewel benoemingen van bestuurders doorgaans een formaliteit zijn en weinigen op de been brengen, waren er nog heel wat certificaathouders naar Driebergen getogen of achter de computer gaan zitten om de vergadering bij te wonen. Ook de stichting was weer goed vertegenwoordigd.

Wij vroegen het bestuur naar de achtergrond van deze wisselingen. Van Willem Horstmann, de nieuwe bestuurder, wilden we weten hoe hij aankeek tegen het tanende vertrouwen in de bank onder certificaathouders. Het waren volgens de bank uitsluitend persoonlijke overwegingen die tot het vertrek van de verschillende bestuurders hadden geleid. Dat er sprake zou zijn van een tanend vertrouwen werd door Horstmann in twijfel getrokken: “niet in de impact die wij met de bank realiseren”. Er waren uitdagingen voor de bank, maar zo werd het gehoor voorgehouden, er werd ontzettend hard gewerkt aan oplossingen voor de problemen van certificaathouders. Kortom, gaat u gerust slapen. Wie de korte vergadering terug wil kijken, vindt hier de webcast.

Onderzoek wijst in een andere richting

Velen van u hebben meegewerkt aan het onderzoek dat wij eerder hebben opgezet onder certificaathouders. Tijdens de bijeenkomst van de SAAT op 16 mei en de AVA van de bank op 20 mei zijn enkele voorlopige bevindingen hieruit gedeeld. De uitkomsten van het onderzoek, waaraan uiteindelijk niet minder dan 1.084 certificaathouders hebben deelgenomen, geven veel te denken. Juist over het vertrouwen in de bank.

Slechts 2% van alle respondenten zegt dat de bank de certificatenkwestie goed heeft aangepakt, 72% zegt dat de bank het slecht heeft gedaan, de rest weet het eigenlijk niet. Niet meer dan 5% vindt dat de bank hierover naar behoren heeft gecommuniceerd. 76% is het daar helemaal niet mee eens. 74% zegt dat de bank niet transparant is geweest over de te verwachten waardevermindering van certificaten bij notering aan een MTF. Ze werden op 21 december 2021 hierdoor overvallen. Niet eerder was daarover iets gezegd. Certificaathouders zijn teleurgesteld en boos. Zij voelen zich in de steek gelaten, bedrogen, bestolen, en dat nog wel door hun eigen sociale en groene bank. Bij 97% van de certificaathouders heeft het vertrouwen in de bank een forse knauw gekregen, bij meer dan de helft is het vertrouwen zelfs helemaal verdwenen. Dit is maar een kleine greep uit de resultaten. Een uitgebreidere rapportage zal binnenkort worden gepubliceerd op de website.

Behoedzaam opereren

Hoewel wij de boosheid en teleurstelling van veel certificaathouders jegens de bank begrijpen en delen, beseffen wij ook heel goed dat niemand erbij gebaat is dat de bank in een negatief daglicht komt te staan. Dat zou het functioneren van de bank als sociale en duurzame financiële instelling kunnen schaden en daarmee ook de waarde van de certificaten kunnen drukken. We willen daarom zo behoedzaam mogelijk opereren en druk uitoefenen op de bank om meer openheid te verschaffen over de achtergronden van de gemaakte keuzes en vooral ook om de bank tot een alternatieve handelswijze te bewegen die meer rekening houdt met de belangen van de certificaathouders.

Om die reden hebben we tot nog toe vooral achter de schermen gewerkt. Daarnaast hebben wij, om inhoudelijke en strategische redenen en ook om certificaathouders te attenderen op het bestaan van de stichting, ons ook geroerd in de webinars en vergaderingen die vanuit de bank en de SAAT zijn georganiseerd.

Tegen die achtergrond hebben wij tot op heden dus nog niet actief de publiciteit gezocht, en ook nog geen juridische stappen ondernomen. Er kan evenwel een moment komen waarop we moeten vaststellen dat een en ander onvermijdelijk is om de bank in beweging te krijgen en ons recht te halen. Als de bank volhardt in de opstelling die zij tot nu toe heeft gekozen zou dat al op korte termijn aan de orde kunnen zijn.

Indien en zodra dat gewenst is zullen we media aandacht genereren om de publieke opinie te mobiliseren en/of zullen we gerechtelijke procedures initiëren. Daarop bereiden we ons momenteel dan ook goed voor. Zo leggen we de ervaringen van certificaathouders vast in audiovisuals. En - we schreven er al eerder over in de vorige nieuwsbrief – we onderzoeken met een gerenommeerd advocatenkantoor de haalbaarheid van enquêteprocedure door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Binnenkort meer hierover.

Financiële bijdrage

Het leeuwendeel van de werkzaamheden in de stichting wordt op vrijwillige basis verricht en we werken low budget. Toch maken we af en toe wel kosten (m.n. voor specialistische juridische adviezen, maar ook voor de hosting van de website en nieuwsbrieven, zaalhuur enz.). Dus hebben we geld nodig.

Veel (maar helaas nog lang niet alle) certificaathouders die zich bij onze stichting hebben aangesloten, hebben inmiddels gehoor gegeven aan de oproep om een financiële bijdrage te leveren. Voor iedereen die, om wat voor reden dan ook, nog geen bijdrage heeft gestort, herhalen we hier graag onze eerdere oproep.

Wilt u alstublieft zo snel mogelijk een bedrag van € 25 (of meer) overmaken op de bankrekening van de stichting: NL17 INGB 0675 5948 20 t.n.v. Stg Certificaat Triodos Bank. Vermeld alstublieft bij uw overboeking uw naam en het emailadres waarmee u zich eerder bij de stichting heeft aangemeld. Vervang daarbij in het e-mailadres '@' door '(at)' want banken accepteren het @-teken niet in de omschrijving of mededeling. Indien u het aantal certificaten dat u bezit nog niet aan ons heeft doorgegeven, verzoeken wij u om dat alsnog te doen. Voor het exacte aantal kunt u de website van de Triodos Bank raadplegen. De cijfers achter de komma kunt u achterwege laten.

Deze bijdrage is bedoeld om de aanloopkosten te dekken. Mochten we, na goed onderling overleg, besluiten om een (kostbare) juridische actie te starten, dan zullen wij bij u terugkomen voor een extra bijdrage naar rato van het aantal certificaten dat u bezit. U kunt dan beslissen of u een dergelijke procedure wilt ondersteunen.

Media aandacht voor de certificatenkwestie

Dat wij zelf (nog) niet actief de publiciteit zoeken wil niet zeggen dat er niets wordt geschreven over de problematiek rond de certificaten. Op onze website vindt u hier een overzicht van artikelen over deze kwestie die in kranten en op nieuwssites verschenen zijn. Het FD heeft een betaalmuur opgetrokken waardoor de artikelen uit die krant niet zomaar te lezen zijn. Maar als u zich registreert kunt u daar elke maand gratis vijf artikelen lezen.

Webinars en bijeenkomsten

Tot zover deze nieuwsupdate. Wilt u meer weten, of wilt u iets aan ons voorleggen? In de eerste helft van juli hopen we twee webinars te organiseren voor certificaathouders in binnen- en buitenland. We zullen u dan verder informeren over de actuele stand van zaken en het draagvlak peilen voor de aanpak die ons voor ogen staat. Uiteraard zal het mogelijk zijn om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Eind augustus, begin september gaan we mogelijk ook een of meer fysieke bijeenkomsten voor certificaathouders organiseren.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604