Aan de sympathisanten van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Inleiding

Sinds de Nieuwsbrieven van 4 en 10 oktober 2022 is er veel gebeurd. In deze Nieuwsbrief informeren wij u over de volgende ontwikkelingen:

  • Ondernemingskamer van Gerechtshof Amsterdam heeft datum vastgesteld voor mondelinge behandeling van Verzoekschrift van de Stichting
  • Tijdelijk terugtreden van Peter Blom als commissaris van de Nederlandsche Bank
  • Tweede uitspraak van Spaanse rechtbank in het voordeel van certificaathouder
  • Stand van het aantal sympathisanten en de financiën van de Stichting
  • Oproep donaties te storten.

Mondelinge behandeling Verzoekschrift Stichting Certificaathouders op 22 december

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft bekendgemaakt dat de mondelinge behandeling van het Verzoekschrift van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank zal plaatsvinden op donderdag 22 december 2022. De Stichting diende het Verzoekschrift in op 10 oktober 2022. In het Verzoekschrift vraagt de Stichting de Ondernemingskamer om een enquête in te stellen naar het beleid van de Triodos Bank.

Peter Blom, voormalig topman Triodos Bank legt werkzaamheden als commissaris bij DNB neer

De voormalige topman van Triodos Bank, Peter Blom, heeft besloten om zijn werkzaamheden als commissaris bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) tijdelijk neer te leggen. De aanleiding is het verzoek om een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer door certificaathouders. Dat heeft DNB op 4 november 2022 bekendgemaakt in een persbericht.

Lees het volledige artikel op DNB.nl:

Of: lees het volledige artikel in het FD (let op u heeft een inlog nodig voor dit artikel):

Reactie Stichting Certificaathouders Triodos Bank

“We wachten de gang van zaken bij de Ondernemingskamer af. We respecteren het besluit dat Peter Blom heeft genomen. Het ligt immers voor de hand dat de Ondernemingskamer – als wordt besloten tot het instellen van een enquête – ook zal kijken naar het beleid van de bank in de periode dat Blom nog voorzitter was van de Raad van Bestuur. Als dat zo is, dan is de stap die Blom heeft gezet een zuivere stap.”

Spaanse rechter spreekt zich uit

Voor de tweede keer heeft een Spaanse rechter -ditmaal aan het hof van Pamplona- een certificaathouder in het gelijk gesteld. De rechter bepaalde dat de Triodos bank de certificaathouder het geïnvesteerde bedrag terug moet betalen omdat de certificaten een complex product zouden zijn waarvan de koper moeilijk kon weten dat het grote risico’s – lees: onverkoopbaarheid en sterke waardedaling- met zich mee zou brengen. Ook zou de bank nagelaten hebben te toetsen of de koper van de certificaten wel over voldoende kennis van zaken beschikte om de risico’s die aan de koop van certificaten kleven voldoende in te schatten.

Er zijn inmiddels verschillende rechtszaken in Spanje gevoerd tegen de Triodos Bank. Tot nu toe is het oordeel van de rechters tweemaal in het voordeel van de certificaathouders uitgevallen en tweemaal in het voordeel van de Triodos Bank. Voor zover bekend zal er in alle gevallen hoger beroep worden aangetekend. Het definitieve oordeel zal dus nog een poosje op zich laten wachten.

Lees de volledige artikelen in het FD en Volkskrant (nb: voor beide kranten dient u over een inlog te beschikken):

De Stichting – aantal sympathisanten en financiën

Op 16 november 2022 is de eerste rapportage van de Stichting met kengetallen over het aantal sympathisanten en de financiën op de website geplaatst (bekijk rapportage). De rapportage bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte wordt een aantal kengetallen vermeld met betrekking tot de bij de Stichting aangesloten sympathisanten en het door deze sympathisanten vertegenwoordigde deel van het eigen vermogen van Triodos Bank per 31 december 2021. Per medio november hebben zich ruim 2.800 certificaathouders met in totaal bijna 1,8 miljoen certificaten, bij de Stichting aangesloten als sympathisant. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 12,5% van het eigen vermogen van Triodos Bank.

Het tweede gedeelte geeft inzicht in de financiën van de Stichting, zowel wat betreft de donaties door sympathisanten als wat betreft de kosten. Voor het financiële beeld wordt de actuele stand van zaken per medio november én de begroting voor de periode 2022-2023 getoond. De belangrijkste kostenpost voor de Stichting betreft de juridische kosten, die gemoeid zijn met het voorbereiden en voeren van de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Van de in totaal begrote kosten ad € 127.000 vormen de verwachte juridische kosten met € 112.000 veruit het grootste deel. Op grond van de tot op heden ontvangen donaties, de door grote certificaathouders toegezegde extra donaties en het op korte termijn aanschrijven van sympathisanten die nog niet hebben gedoneerd, verwachten wij dat de dekking van de begroting voor de periode 2022-2023 rond zal komen.

Oproep om donaties te storten

In de hierboven genoemde rapportage worden onder andere de begrote kosten vergeleken met de donaties die wij van aangesloten sympathisanten hebben ontvangen en nog zouden moeten ontvangen om de dekking van de begroting rond te krijgen. Uit de administratie van de Stichting blijkt dat er nog behoorlijk veel certificaathouders zijn die zich wel hebben aangemeld als sympathisant van de stichting, maar nog geen donatie hebben gedaan. Benadrukt moet worden dat donaties op vrijwillige basis geschieden, maar dat tegelijkertijd de Stichting de behartiging van de belangen van aangesloten certificaathouders alleen op de huidige wijze kan voortzetten als de beschikbare middelen toereikend zijn.
Wie dat nog niet gedaan heeft, wordt dringend verzocht zijn/haar bijdrage aan de stichting over te maken op Bankrekening NL17 INGB 0675 5948 20 ten name van Stg Certificaat Triodos Bank of via deze link.
Op korte termijn zullen de sympathisanten die nog niet hebben gedoneerd via e-mail worden benaderd met het verzoek om alsnog een donatie te doen.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Daan Greven
Allert van den Ham
Hugo Hurts
Ronald Kramer
Fons van der Velden

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604