Aan de sympathisanten van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank

De Ondernemingskamer heeft uitspraak gedaan en de Vergadering van Certificaathouders komt eraan, dat zijn beslissende gebeurtenissen

Op donderdag 16 maart 2023 deed de Ondernemingskamer uitspraak over het door de Stichting gevraagde Enquête-onderzoek bij de Triodos Bank. Wij publiceerden de uitspraak en ons persbericht daarover vorige week al op onze website. In deze Nieuwsbrief geven wij onze reactie op de uitspraak.

Ter voorbereiding op de belangrijke Vergadering van Certificaathouders en de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank NV, beide op donderdag 23 maart 2023, geven wij u daarnaast informatie uit de vragen en antwoorden die recent zijn gewisseld tussen de Stichting, de Raad van Bestuur van de bank en het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT).

En er is meer!

Inhoudsopgave van deze Nieuwsbrief:

 • Uitspraak Ondernemingskamer – onze reactie
 • Vragen en antwoorden Stichting – Triodos Bank – SAAT
 • Vervolgvragen Stichting aan Triodos Bank en SAAT
 • Fiscale behandeling waarde certificaten Triodos Bank, ervaringen van een certificaathouder

Wat heeft de Ondernemingskamer-procedure ons opgeleverd?

Het lijkt alsof de Stichting Certificaathouders Triodos Bank vorige week donderdag 16 maart 2023 de zaak bij de Ondernemingskamer verloren heeft, maar dat is maar een deel van het verhaal. Laten we onze belangrijkste zegeningen tellen:

1. Ondernemingskamer zeer kritisch over periode 2017-2020

De kern van wat de Ondernemingskamer heeft geconcludeerd staat voor ons in onderdeel 3.15 van de uitspraak: "Dit alles levert een gegronde reden op voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van Triodos in de periode vóór 18 maart 2020; de datum dat Triodos zich voor het eerst genoodzaakt zag het faciliteren van de handel in certificaten op te schorten.
Dit was de reden waarom de Stichting de zaak bij de Ondernemingskamer heeft aangespannen.
De bank was zich volgens verslagen van RvC- en RvB-vergaderingen al in 2017 bewust van de zwaktes verbonden aan het handelssysteem en het risico dat de handel stil gelegd zou moeten worden. Desondanks heeft men geen maatregelen getroffen. De Ondernemingskamer bekritiseert deze passieve houding scherp. Wat dit betekent voor de bestuurders van de bank in die betreffende periode en voor mogelijke vervolgprocedures zal nog moeten blijken.

2. Onderzoek gedaan

Het onderzoek waar wij om hebben gevraagd is in feite - op kleinere schaal – al uitgevoerd door de Ondernemingskamer. De Beschikking van 16 maart 2023 (link  ) geeft een redelijk compleet beeld van de gang van zaken rondom de certificaten en het interne handelssysteem vanaf 2017. De weergave van de gebeurtenissen in de periode 2020-2022 is in onze ogen wel erg eenzijdig gericht op het perspectief van de bank. De Ondernemingskamer probeert zich helaas totaal niet te verplaatsen in het perspectief van 43.00 vooral kleine beleggers, die certificaten Triodos bezitten. Het maatschappelijk belang telt niet.

3. Veel informatie gedeeld

Onder de druk van de procedure heeft de Triodos Bank veel informatie aangeleverd bij de Ondernemingskamer. Dit is informatie waar wij in 2022 vele malen om hebben gevraagd, maar die wij nooit kregen. In de Beschikking wordt deze informatie actief gebruikt en aangehaald en die specifieke informatie is daarmee openbaar geworden en kan dus worden gebruikt door iedereen. Verder blijven de aangeleverde documenten helaas vertrouwelijk.

4. Meer respect voor Certificaathouders

Geen doel op zich natuurlijk, maar de procedure bij de Ondernemingskamer heeft ons als certificaathouders op de kaart gezet. Het leek in de afgelopen jaren alsof de bank maar zijn gang kon gaan. Telkens werd gezegd dat met de belangen van de certificaathouders rekening werd gehouden, maar concreet was daar bij zowel SAAT als bij de bank zelf niets van te merken. Die houding lijkt nu verlaten. Wij ervaren een duidelijk meer respectvolle benadering van SAAT en het bestuur van de bank. Als die lijn wordt doorgetrokken, zien wij in de uitspraak van de Ondernemingskamer voldoende elementen om over te praten met de bank en met SAAT. Linksom of rechtsom zullen zij moeten werken aan herstel van vertrouwen bij de certificaathouders.

5. Rol Ondernemingskamer expliciet naar voren gekomen

We hebben allemaal niet dagelijks met de Ondernemingskamer van doen. Het is een belangrijk rechtscollege met een specifieke opdracht. In haar overwegingen stelt de Ondernemingskamer altijd het belang van de rechtspersoon, de onderneming dus, centraal. In deze zaak is dat terug te zien. De Ondernemingskamer concludeert, na een afweging van belangen, dat een onderzoek niet in het belang is van de bank is, aangezien er mogelijk schade voor de bank door zou kunnen ontstaan. Dat is dus meer een economisch-juridisch dan een zuiver juridisch oordeel. Civielrechtelijke procedures kunnen mogelijk anders uitvallen.

6. Basis voor vervolgstappen

De Beschikking van de Ondernemingskamer is een belangrijke bouwsteen voor het vervolg. Wij zullen ons beraden ons op vervolgstappen en sluiten daarbij vooralsnog geen enkele optie uit. De waarheidsvinding was en is een belangrijke doelstelling voor ons. Het plaatje van vóór 2017 en ook van de periode 2020-2022 is wat ons betreft nog verre van compleet. Maar er ligt in ieder geval nu een serieus onderzoek. En dat verschaft een kader van waaruit specifieke beleidsbeslissingen en uitvoeringskeuzes van de bank scherper kunnen worden beoordeeld.

7. Spijtbetuiging en genoegdoening nog steeds noodzakelijk

De voorzitter van de Ondernemingskamer Mr A.W.H. Vink heeft het in zijn slotwoord bij de zitting op 22 december 2022 in Amsterdam duidelijk verwoord: de bank en de certificaathouders hebben parallelle belangen. Simpel gezegd: schade voor de bank betekent ook schade voor de eigenaren van de bank, de certificaathouders. Dus probeer er samen uit te komen. Echter het is, aldus Mr. Vink, duidelijk dat in de ontstane situatie vanuit de bank richting de certificaathouders spijtbetuiging en genoegdoening noodzakelijk zijn. Die expliciete oproep van de voorzitter van de Ondernemingskamer aan de bank staat nog steeds open.

Antwoorden Triodos Bank en SAAT op vragen Stichting

Op 7 maart 2023 stelden wij vragen aan de Raad van Bestuur van Triodos Bank en het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) ter voorbereiding op de webinars die de bank en SAAT organiseerden op 8 en 9 maart. Op 13 maart stelden wij verdere vragen aan SAAT.

Wij ontvingen de antwoorden op onze vragen op 13, respectievelijk 15 maart (SAAT) en op 14 maart (Triodos Bank). U vindt alle vragen en antwoorden hier.

De belangrijkste nieuwe informatie die wij halen uit de ontvangen antwoorden vatten wij hieronder voor u samen.

Wat heeft het bestuur van SAAT geleerd van de problematiek rond de certificaten in de afgelopen drie jaar en wat gaat SAAT doen om de belangen van de certificaathouders daadwerkelijk en herkenbaar te vertegenwoordigen?

SAAT antwoordt dat het zich actief zal inzetten om certificaathouders meer te betrekken, meer contactmomenten te creëren en beter te informeren. Dat vinden wij een goede zaak. SAAT zal dat echter doen vanuit het statutair voorgeschreven zogenaamde drieledig perspectief. Wij vinden dit antwoord onbevredigend, omdat het geen recht doet aan de noodzaak van reparatie van het gebrek aan checks & balances in de huidige zeggenschapsstructuur bij Triodos als het aankomt op het behartigen van de belangen van de certificaathouders. Wij stellen hierover vervolgvragen aan SAAT en vragen SAAT om een gesprek hierover.

SAAT wijst er ook op dat de certificaathouders meer invloed zullen krijgen en dat zij op 23 maart 2023 kunnen meebeslissen over de toekomstige rol van SAAT. Zij krijgen daarbij de ruimte om te kiezen voor een model waarin SAAT in beginsel niet stemt in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank NV en de certificaathouders zelf de uitkomst van de stemming in de aandeelhoudersvergadering bepalen. Ook geeft SAAT aan dat nog wordt nagedacht over verdere aanpassingen in de zeggenschapsstructuur.

Wij onderstrepen het belang van deze veranderingen en zijn blij dat SAAT de noodzaak ervan inziet. Wij roepen de certificaathouders die deelnemen aan de stemming in de Vergadering van Certificaathouders op 23 maart 2023 op om te stemmen voor optie 2 (One Share One Vote). Zie onze Nieuwsbrief van 14 maart 2023 voor onze overwegingen bij deze voorkeur.

Wat zijn de regels bij de stemming in de Vergadering van Certificaathouders op 23 maart 2023?

 • SAAT hanteert de gebruikelijke procedure voor het stemmen in de certificaathoudersvergadering. Dat betekent 1 stem per certificaat, met een maximum van 1000 stemmen per certificaathouder.
 • Een gewone meerderheid van stemmen bepaalt de keuze voor optie 1 (SAAT plus) of optie 2 (One Share One Vote). De optie waarop de meeste stemmen worden uitgebracht wordt dus gekozen.

Konden certificaathouders die vóór 17 maart 2023 digitaal hebben gestemd meer dan één keer hun stem uitbrengen?

Dat leek misschien zo, maar het is niet waar. Het systeem van digitaal stemmen maakte het mogelijk om meer dan één maal op de digitale stemknop te drukken. Naar aanleiding van signalen die wij hierover ontvingen hebben wij contact opgenomen met SAAT. SAAT heeft zeer snel op deze signalen gereageerd. Uit de reactie blijkt dat iedere nieuw uitgebrachte stem in de plaats komt van een eventueel eerder uitgebrachte stem. Er kan dus nooit meer dan één keer worden gestemd. Het was beter geweest als hierover een tekst was verschenen op het scherm van degene die meer dan één keer een digitale stem uitbracht, maar de gegeven uitleg neemt onze zorgen over mogelijke problemen met het systeem van digitaal stemmen wel weg.

Welke kosten zal Captin in rekening brengen aan certificaathouders die deelnemen aan de handel op de MTF?

Uit de antwoorden die Triodos Bank heeft gegeven op onze vragen blijkt dat er uitsluitend sprake zal zijn van kosten per transactie (daadwerkelijke handel op de MTF). Deze kosten bestaan uit 2 onderdelen:

 1. Vaste kosten van € 5 per transactie
 2. 0,3% van de waarde van de transactie.

Captin zal de vaste kosten van € 5 per transactie niet in rekening brengen gedurende de eerste 6 maanden van handel op de MTF. Captin rekent geen periodieke kosten voor het aanhouden van een handelsrekening .

Is er al een bank geselecteerd die de introductie van de handel in Triodos certificaten op de MTF zal begeleiden en zo ja, welke bank is dat? Zijn er al investeerders gevonden die bij de opening van de handel op de MTF zullen optreden als vrager van certificaten, zodat er ook vraag naar certificaten zal staan tegenover het te verwachten grote aanbod van certificaten?

Triodos Bank heeft geantwoord dat ABN-AMRO als financieel adviseur is aangesteld. Triodos Bank geeft verder aan van plan te zijn om potentiële nieuwe investeerders te benaderen na het uitbrengen van het zogenaamde Informatie Memorandum (waarin de kenmerken en risico’s van handelen op de MTF van Captin worden beschreven). Dat zal op verschillende manieren gebeuren. Triodos Bank beoogt de mogelijkheden van investeren in certificaten Triodos Bank in bredere kring onder de aandacht te brengen.

Wij vinden dit antwoord onbevredigend en stellen de bank hierover nadere vragen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit het volledige verhaal is. Want hoe kan de bank de gehele gemeenschap van certificaathouders op het spoor van een MTF zetten als zij nog geen begin van een idee heeft of er op die MTF ook sprake zal zijn van enige betekenisvolle vorm van vraag naar certificaten? En als de bank wel (een begin van) een idee daarover heeft, waarom communiceert zij dan niets daarover met de certificaathouders? De bank is de gehele tijd dat er sprake is van een MTF in alle talen stil gebleven over deze zonder twijfel grootste zorg van certificaathouders met betrekking tot de MTF: zal er tegenover veel aanbod van certificaten ook vraag naar certificaten te verwachten zijn bij de start van de MTF? Wij vragen de bank dringend om deze stilte te doorbreken.

Dividendbeleid in voorgestelde statutenwijziging

In de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank NV op donderdag 23 maart 2023 ligt een wijziging van de statuten van de bank ter besluitvorming voor. Onderdeel van die wijziging zijn de bepalingen over de winstverdeling (artikel 16 oud en artikel 17 nieuw). In de oude situatie was altijd sprake van een keuzemogelijkheid voor certificaathouders tussen dividend in cash of in certificaten (stock). Die keuzemogelijkheid wordt in de nieuwe versie van de statuten beperkt. De Stichting begrijpt de aanleiding voor deze wijziging (het dividend over 2022 kon uitsluitend in cash worden uitgekeerd). Maar wij vinden het onbestaanbaar dat de bank er op basis van de nieuwe statuten voor kan kiezen om het dividend uitsluitend in certificaten (stock) uit te keren. Het is gênant dat de wijziging die dit mogelijk maakt in de Leeswijzer die de bank heeft verstrekt wordt aangeduid als “verduidelijking”. Potentieel betreft de wijziging een verslechtering van de winstdelingsregeling voor certificaathouders. Dat vinden wij niet acceptabel. Wij vragen de bank schriftelijk om een passende reactie hierop.

Wij weten dat SAAT dit kritiekpunt ook heeft opgemerkt en de bank daarop heeft gewezen. Wij doen een klemmend beroep op SAAT om niet akkoord te gaan met deze consequentie van de voorgestelde statutenwijziging.

Vervolgvragen aan Triodos Bank en SAAT

In vervolg op de antwoorden die wij ontvingen van Triodos Bank en SAAT op onze vragen van 7 en 13 maart 2023 hebben wij vandaag nieuwe vragen gesteld. Wij hopen hiermee zoveel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over voor certificaathouders belangrijke onderwerpen. Dat is onder andere van belang bij het bepalen van hun stemgedrag op 23 maart 2023.

De onderwerpen zijn:

Triodos Bank

 • De beschermingsconstructie in de voorgestelde statutenwijziging
 • Het dividendbeleid in de voorgestelde statutenwijziging
 • De voorbereiding van de handel op de MTF
 • Is de MTF een tijdelijke oplossing?
 • Praktische problemen rond de MTF
 • Vragen en antwoorden webinars 8 en 9 maart 2023

SAAT

 • Missie en strategie SAAT
 • Aanvullende aanpassingen in de governance
 • Vragen en antwoorden webinars 8 en 9 maart 2023.

Lees onze brief van 21 maart 2023 met vragen aan Triodos Bank  hier   en onze brief met vragen aan SAAT  hier  .

Aangifte Inkomstenbelasting 2021 en 2022 – heffing box 3

Recent heeft een certificaathouder ons geïnformeerd over het feit dat de Belastingdienst zijn aangifte 2021 heeft geaccepteerd met daarin een wijziging (verlaging) van de vooraf ingevulde waarde van de Triodos Certificaten. De betreffende certificaathouder heeft daarover ook een brief met argumenten en een berekening aan de Belastingdienst gestuurd. Omdat een dergelijke lagere waardering van de certificaten voor Nederlandse particuliere certificaathouders interessant kan zijn in het kader van de IB aangiftes 2021 en 2022 hebben wij de betreffende certificaathouder gevraagd of wij zijn casus geanonimiseerd mogen gebruiken om andere certificaathouders te informeren. Die toestemming hebben wij van hem ontvangen. De Belastingdienst heeft de aangifte 2021 van de betreffende certificaathouder “passief” goedgekeurd en definitief geregeld, met andere woorden er zijn geen aanvullende vragen gesteld.

Ten aanzien van het doen en wijzigen van aangiftes geldt in het algemeen het volgende:

 • een aangifte die nog niet definitief is, kan te allen tijde nog gewijzigd worden;
 • een aangifte die wel definitief is, kan tot 5 jaar na het jaar waarover de aanslag gaat nog gewijzigd worden. Voor de aangifte IB 2021 betekent dat dus dat tot en met 2026 deze aangifte nog kan worden gewijzigd;
 • de Belastingdienst dient op basis van wetgeving het principe van gelijke behandeling toe te passen: “Wij moeten gelijke gevallen op een gelijke manier behandelen. U kunt een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel als wij andere personen in dezelfde (fiscale) omstandigheden gunstiger hebben behandeld dan u.”

Als leidraad voor uw argumentatie en onderbouwing van de afwijking van de vooraf ingevulde aangifte kunt u hier   een brief vinden voor de IB aangifte 2021 en hier   een brief voor de IB aangifte 2022.

 

Het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Wim Engels
Daan Greven
Allert van den Ham
Hugo Hurts
Ronald Kramer
Fons van der Velden

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604