Aan de sympathisanten van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Inleiding

Op uw scherm staat een nieuwe Nieuwsbrief van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB). Na enige tijd stilte van onze kant hebben wij volop nieuws voor u. Onze ronde van gesprekken met de Raad van Bestuur van de Triodos Bank is afgerond, de MTF is op 5 juli 2023 van start gegaan en er zijn veel andere ontwikkelingen.

In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

 • Uitkomsten van het overleg tussen onze Stichting en de Raad van Bestuur van de Triodos Bank
 • Een brief van onze Stichting aan de voormalig CEO van de Triodos Bank, de heer P. Blom
 • Onze strategie met betrekking tot collectieve juridische procedures, in het bijzonder No-Cure-No-Pay processen
 • De eerste weken van handel op de MTF van Captin
 • De mogelijkheid van schenking van certificaten aan een ANBI-stichting binnen het oorspronkelijke bestand van certificaathouders Triodos Bank
 • SCTB zoekt een nieuw bestuurslid
 • Plaatsing van Q&A’s op de website over 
  • Verlies van rechten bij verkoop certificaten via de MTF van Captin
  • Stuiting
  • Hoe werkt de MTF.

U kunt deze Nieuwsbrief en de afzonderlijke Nieuwsberichten ook lezen op de website van de Stichting (www.sctb.nl of www.stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl).

Uitkomsten overleg met de Raad van Bestuur Triodos Bank

Inleiding

Tussen eind april 2023 en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank N.V. (AVA) op 26 mei 2023 heeft een delegatie van het Bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB) intensief overleg gevoerd met een delegatie van de Raad van Bestuur van de bank. Wij berichtten hierover eerder in onze Nieuwsbrief van 8 juni 2023. Het overleg was op het moment dat de AVA plaatsvond nog niet afgerond, al waren resultaten ervan wel al te zien tijdens de AVA. Recent is deze ronde van overleg wel tot een afronding gekomen. Wij praten u nu graag bij over de belangrijkste uitkomsten.

De agenda voor het overleg was door ons voorgesteld. Deze was gebaseerd op de Koers 2023 van de Stichting, waarvan wij de hoofdlijnen beschreven in onze Nieuwsbrief van 10 mei 2023. Op de agenda stonden de volgende punten:

 1. Spijtbetuiging door de bank
 2. Financiële genoegdoening
 3. Hervatting van de handel in certificaten, met waardeherstel als doel
 4. Versterking zeggenschap certificaathouders
 5. Aandacht voor certificaathouders met ernstige financiële problemen
 6. Zaken gericht op de langere termijn.

Hieronder geven wij de belangrijkste uitkomsten per onderwerp weer.

Spijtbetuiging

De voorzitter van de Raad van Bestuur van de bank heeft tijdens de AVA op 26 mei 2023 onomwonden en op duidelijke wijze een spijtbetuiging uitgesproken namens de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Commissarissen (RvC). Hij heeft daarbij ook verantwoordelijkheid genomen voor het verleden. SCTB-voorzitter Fons van der Velden heeft hiervoor tijdens de AVA waardering uitgesproken. Wij hebben dit gevoelige onderwerp, waarin veel energie is gestoken, voor wat betreft de huidige RvB en RvC daarmee afgesloten.

Wel hebben we een proces in gang gezet om de vorige voorzitter van de RvB (de heer P. Blom) te bewegen om ook een spijtbetuiging te doen en een (financiële) bijdrage te leveren aan genoegdoening. Zie verderop in deze Nieuwsbrief.

Financiële genoegdoening

Wij hebben met de bank intensief gesproken over enigerlei vorm van financiële genoegdoening als noodzakelijk onderdeel van een groter pakket aan acties en beslissingen, die bijdragen aan het herstel van vertrouwen tussen de bank en de certificaathouders.

De eerste tegemoetkoming bestaat uit het aanpassen van het dividendbeleid ten gunste van de certificaathouders, waar dat juist een jaar eerder ten nadele van de certificaathouders was veranderd. In goede jaren en voor zover de kapitaalspositie van de bank het toelaat, zal de bank actief bekijken of meer dan 50% van de gerealiseerde winst kan worden uitgekeerd (bijvoorbeeld 60% of 70%). Daar staat tegenover dat in jaren met tegenvallende resultaten of stijgende kapitaalseisen kan worden voorgesteld om minder dan 50% uit te keren. Tevens zal de bank overweegt de bank serieus om op basis van de cijfers over het eerste halfjaar van 2023 in september 2023 een betekenisvol (interim)dividend uit te keren. Ten slotte is er een verbinding met de verderop te bespreken mogelijkheid van inkoop van eigen aandelen/certificaten door de bank.

Wij vinden deze uitkomst acceptabel en denken dat de bank daarmee doet wat in haar mogelijkheden ligt zonder daarbij de continuïteit van de bank in gevaar te brengen, rekening houdend met de beperkingen die de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB), oplegt.

Hervatting van de handel in certificaten met waardeherstel als doel

De bank en onze Stichting zijn het erover eens dat het weer verhandelbaar maken van de certificaten de hoogste prioriteit heeft. Zonder herstel van de verhandelbaarheid is de weg naar een goede prijsvorming van de certificaten namelijk afgesloten. De MTF van Captin is voor dit doel en op dit moment helaas het enige beschikbare middel. De bank en wij zien daarom een succesvolle start van de MTF en een bevredigende prijsvorming als belangrijke elementen voor het herstel van vertrouwen tussen de bank en haar certificaathouders.

Mede op ons aandringen heeft de bank in de AVA van 26 mei 2023 uiteengezet hoe belangrijk het verbeteren van de prestaties van de bank zal zijn voor het vertrouwen van de kapitaalmarkt in de bank. De bank heeft daarbij haar doelstellingen uiteengezet (aangescherpte impact- en financiële doelstellingen, inclusief verhoging van het rendement op eigen vermogen en het voorlopig afzien van uitgifte van nieuwe certificaten). 
De bank heeft de certificaathouders tijdens dezelfde AVA ook uitgebreid geïnformeerd over de stappen die door de bank en haar adviseurs zijn en nog worden gezet om nieuwe investeerders te interesseren voor een investering in certificaten. Wij hopen de resultaten van die inspanning in de komende periode te gaan zien.

Heel belangrijk voor ons is dat de bank tijdens de AVA van 26 mei 2023 de statutaire mogelijkheid heeft gekregen voor het inkopen van eigen aandelen/certificaten. Wij hebben er bij de bank op aangedrongen om gebruik te maken van die mogelijkheid zodra dat kan en in de mate waarin dat kan. Wij zijn ons ervan bewust dat de bank hierover op dit moment geen mededelingen kan doen en dat daadwerkelijk gebruik van dit instrument zorgvuldige besluitvorming en voorafgaande afstemming met DNB vergt.

De bank heeft toegezegd dat zij alles in het werk zal stellen om certificaathouders die daarop zijn aangewezen te helpen bij het proces van registratie en het openen van een handelsrekening bij Captin. In onze Nieuwsbrief van 10 juni 2023 gaven wij hierover al verdere bijzonderheden.

Essentieel voor ons is ook de toezegging van de bank dat het functioneren van de MTF zal worden geëvalueerd en dat onze Stichting bij die evaluatie zal worden betrokken. Wij zullen de ervaringen die nu worden opgedaan tijdens de eerste weken en maanden van handel op de MTF gebruiken om onze input tijdens de evaluatie goed te kunnen leveren om – zo nodig – veranderingen in de opzet en inrichting van de MTF te bepleiten. Mede op ons aandringen zal de evaluatie onder meer betrekking hebben op de liquiditeit van de handel, op de ontwikkeling van de waarde waartegen de certificaten worden verhandeld en op het gebruiksgemak van het handelsplatform zoals dat wordt ervaren door de certificaathouders.

Versterking zeggenschap certificaathouders

Nu de MTF van start is gegaan op 5 juli 2023, is ook het nieuwe stembeleid van kracht geworden waartoe tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank N.V. op 23 maart 2023 is besloten. De bank en onze Stichting zijn het erover eens dat de wijzigingen in de governance van de bank die voortvloeien uit het nieuwe stembeleid een heel belangrijke stap vormen in het versterken van de zeggenschap van certificaathouders. Daarop zal verder moeten worden voortgebouwd.

Betrokkenheid van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) is hierbij essentieel. Wij zullen de komende weken nader contact zoeken met het bestuur van SAAT om te spreken over de concrete invulling van de aanpassingen in de governance van SAAT die de voorzitter van het bestuur van SAAT heeft aangekondigd tijdens de Vergadering van Certificaathouders op 26 mei 2023. In onze volgende Nieuwsbrief zullen wij dieper ingaan op onze contacten met SAAT. Die contacten gaan onder andere over onze wens om de belangen van certificaathouders op de eerste plaats te laten komen bij de uitoefening van de taken en verantwoordelijkheden van SAAT, zonder dat het belang van de bank en van de missie van de bank daarbij uit het oog worden verloren. Wij zien deze aanpassing als een onderdeel van gezonde checks & balances en een op moderne leest geschoeide governance. In datzelfde kader hebben wij ook gepleit voor het benoemen of aanwijzen van een lid van de Raad van Commissarissen met bijzondere aandacht voor de relatie met en belangen van certificaathouders.

De bank heeft ons toegezegd dat zij de wensen en voorstellen die wij hebben neergelegd zorgvuldig zal bestuderen en daarover een brede groep stakeholders zal raadplegen. Een aandachtspunt van de bank zal daarbij zijn dat de governance van de bank en die van SAAT goed op elkaar blijven aansluiten. Binnen de bank wordt ook in bredere zin gesproken over concrete manieren waarop de borging van de belangen van de certificaathouders en andere stakeholders kan worden versterkt.
Specifiek over het voorstel van de Stichting met betrekking tot de Raad van Commissarissen is ons een gesprek toegezegd tussen een delegatie van het bestuur van de Stichting en een delegatie van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Wij zijn blij met deze toezegging, omdat het ons eerder niet is gelukt om rechtstreeks in gesprek te komen met de Raad van Commissarissen.

Certificaathouders met ernstige financiële problemen

De bank heeft aangeven dat zij bereid is en blijft om voor certificaathouders met ernstige financiële problemen die zich melden al het mogelijke te doen om hen te helpen binnen de grenzen van de bancaire mogelijkheden, rekening houdend met wat de wet- en regelgeving op dit punt toestaan.

Zaken gericht op de langere termijn

De bank en onze Stichting hebben afgesproken dat de tot nu toe constructieve gesprekken zullen worden voortgezet in een nieuwe gespreksronde en dat daarbij ook op de langere termijn gerichte onderwerpen aan de orde zullen kunnen komen. Dat is voor ons een belangrijk punt.

Slot

In onze vorige Nieuwsbrieven gaven wij het al aan: het is ons duidelijk dat wij een serieuze gesprekspartner zijn geworden voor de bank en dat er in openheid en op constructieve wijze wordt geluisterd naar en omgegaan met onze inbreng. Wij beschouwen dat als een grote verbetering ten opzichte van de situatie zoals die heeft bestaan gedurende het gehele jaar 2022. Natuurlijk krijgen wij niet zomaar alles voor elkaar wat wij graag zouden willen, maar wij zijn vooralsnog niet ontevreden met het resultaat van de keuze die wij eerder dit jaar hebben gemaakt om op dat moment af te zien van inzetten op verdere juridische procedures en waarheidsvinding. Wij hebben daarvoor iets teruggekregen dat naar onze overtuiging in het belang is van alle certificaathouders.

Brief SCTB aan voormalig CEO, de heer P. Blom, over spijtbetuiging en genoegdoening

Zoals we in onze Nieuwsbrief van 8 juni jl. vermeld hebben, heeft de huidige CEO van Triodos Bank, de heer J. Rijpkema, tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank N.V. 26 mei 2023 een spijtbetuiging uitgesproken. Namens het bestuur van onze Stichting heeft Fons van der Velden hiervoor in de vergadering zijn waardering uitgesproken.

Hij heeft namens onze Stichting tegelijkertijd de voorzitter van de Raad van Bestuur gevraagd de vorige CEO van de Triodos Bank, de heer P. Blom, op te roepen hetzelfde te doen. De heer Blom is bijna 25 jaar CEO van Triodos Bank geweest en heeft zich in die tijd als charismatisch leider van de Bank geprofileerd. Veel certificaathouders hebben zich met hem geïdentificeerd en hadden een rotsvast vertrouwen in hem.

Op 20 juni 2023 hebben we een brief met een dergelijk verzoek aan de heer P. Blom gestuurd. In de brief hebben we uiteengezet dat er onder gedupeerde certificaathouders veel behoefte bestaat aan een openlijke en duidelijke spijtbetuiging en een royaal gebaar in termen van genoegdoening van de kant van de heer P. Blom. Voor de volledige tekst van deze brief, klik     hier. Zodra zijn antwoord op deze brief binnen is, zullen we dat op onze website plaatsen.

Strategie van onze Stichting: geen No-Cure-No-Pay processen

Zoals op onze website vanaf de oprichting is vermeld (zie hier) is de strategie van onze Stichting in eerste instantie dialoog met leden van de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en het bestuur van SAAT. Daarnaast zetten we in op toetsing bij instituties (zoals AFM, DNB, Kifid en VEB) en als dat allemaal niet voldoende resultaat oplevert, gerechtelijke procedures, waaronder een gang naar de Ondernemingskamer (OK) en eventueel andere juridische procedures.

In het eerste jaar van het bestaan van onze Stichting (2022) leverden de eerste twee strategieën (dialoog en toetsing door instituties) onvoldoende op en hebben we met een gezonde tegenzin de gang naar OK gemaakt. De rest is, zoals u in onze Nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, geschiedenis.

Door middel van onze Nieuwsbrief van 10 mei 2023 hebben we u geïnformeerd over onze strategie na de OK procedure. Zoals daarin uitvoerig uiteengezet, ligt daarbij het accent op dialoog met de bank en hebben we besloten vooralsnog af te zien van verdere juridische procedures. Deze keuze werd bepaald door twee hoofdfactoren. In de eerste plaats de uitspraak van de OK, en de groei van onze Stichting, onze denkkracht en ons netwerk die er voor hebben gezorgd dat we door de leiding van Triodos Bank nu wel als een belangrijke en serieuze gesprekspartner werden geaccepteerd.

In de tweede plaats hebben wij de afweging gemaakt dat eventuele juridische procedures erg lang gaan duren (> 10 jaar) en de uitkomsten daarvan veelal uiterst onzeker zijn. Dergelijke procedures kunnen ten koste gaan van de kapitaalspositie van de Triodos Bank en daarmee van de waarde certificaten. Juridische procedures maken het mogelijk ook lastiger om interesse van derden te wekken om te investeren in certificaten. En indien dergelijke procedures succesvol mochten zijn, gaan deze ten koste van certificaathouders die niet meedoen.

Wij zijn nadrukkelijk bezorgd over signalen van sommige kanten dat certificaathouders of hun belangenbehartigers willen inzetten op collectieve claim-acties door middel van het inschakelen van No Cure No Pay advocaten. Wij wijzen erop dat dergelijke acties doorgaans bijna alleen in het belang zijn van de betreffende advocaten. De certificaathouders die met zo’n actie in zee gaan hebben daar volgens ons weinig van te verwachten. Voor de groep van certificaathouders als geheel en voor de rust rond de bank en de kans op succes van de heropende handel in certificaten verwachten wij zelfs alleen maar schade.

Handel op de MTF in de eerste weken na hervatting

Inleiding

Op woensdag 5 juli 2023 heeft de eerste handelsronde op de MTF van Captin plaatsgevonden voor de certificaten van Triodos Bank, gevolgd door een tweede ronde op 12 juli en een derde op 19 juli. Op iedere woensdagmiddag daarna zal opnieuw een handelsronde plaatsvinden.

Voor alle duidelijkheid: de keuze voor handel op een MTF is nooit de keuze van onze Stichting geweest. Na de uitspraak van de Ondernemingskamer op 16 maart 2023 en de besluiten die Triodos Bank sinds het najaar van 2021 heeft genomen is er echter geen alternatief om de verhandelbaarheid van de certificaten te herstellen en dus ook het te gelde maken van de certificaten weer mogelijk te maken. 

Weinig handel en teleurstellende koersvorming

Na de eerste handelsrondes kunnen we concluderen dat de handel op gang is gekomen, al gebeurde dat slechts op kleine schaal. De eerste drie handelsrondes hebben teleurstellende handelskoersen opgeleverd: € 50 op 5 juli 2023, € 41 een week later op 12 juli 2023 en € 30 op 19 juli 2023. Het handelsvolume was ook erg mager; zie het overzicht hieronder.

 

Veel vragen aan Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Bij de Stichting zijn veel vragen binnengekomen van certificaathouders over wat wij vinden van deze eerste uitkomsten en wat wij sympathisanten van de Stichting adviseren om te doen.

Hoe werkt de MTF?

Wij vinden het een goede zaak dat de handel op de MTF van start is gegaan en zijn niet verbaasd over het feit dat de omvang van de handel in dit vroege stadium nog erg beperkt is gebleven. Veel certificaathouders lijken nog de kat uit de boom te kijken, terwijl de volumes aan de vraagkant nog beperkt zijn. Daardoor blijft een redelijke balans tussen vraag- en aanbod achterwege.  Het veiling systeem dat door Captin is geïntroduceerd lijkt daar (nog) geen oplossing voor te bieden. Wat ook niet helpt zijn de in onze ogen zeer lage prijzen die door sommige certificaathouders voor verkooporders als minimum-verkoopprijs (limiet) worden ingelegd. Wij vragen ons af of er, in het bijzonder bij certificaathouders die willen verkopen, voldoende duidelijkheid bestaat over de werking van het veilingsysteem dat Captin gebruikt voor het tot stand brengen van handel op de MTF. Captin moet op grond van EU regelgeving ten minste de 5 laagste verkoopprijzen en de 5 hoogste koopprijzen in het orderboek bekend maken. Er is voor gekozen om beide aantallen op te hogen tot 10. Als de door verkopende partijen opgegeven minimumprijzen in het orderboek van Captin erg laag zijn, vrezen wij dat daarvan het  signaal kan uitgaan in de richting van de markt dat de handelskoers nog wel verder kan zakken.

Op onze website geven in het menu 'FAQ' bij 'Hoe werkt de handel op de MTF?' graag enige uitleg over de MTF. Raadpleeg die informatie hier.

Geen advies

Wij kunnen en mogen gezien de wet- en regelgeving die op dit gebied geldt in Nederland geen advies geven over wat certificaathouders het beste kunnen of juist niet kunnen doen. Wij kunnen wel een aantal zaken in overweging geven:

 • Na pas enkele weken is er nog geen goed oordeel mogelijk over het functioneren van de MTF voor de certificaten Triodos Bank.
 • Iedere certificaathouder die certificaten te koop aanbiedt op de MTF geeft zelf een voor hem of haar acceptabele minimum-verkoopprijs op bij de verkooporder.
 • Hoe minder (extreem) lage minimum-verkoopprijzen worden opgegeven, hoe kleiner het negatieve signaal dat daarvan kan uitgaan in de richting van de markt.
 • Triodos Bank N.V. heeft aangekondigd dat er in september 2023 een (interim)dividend zal worden uitgekeerd, indien de cijfers over het eerste halfjaar van 2023 dat mogelijk maken.

Wat gaan we verder doen?

Wij zullen de komende weken en maanden nauwgezet volgen hoe de handel op de MTF zich ontwikkelt. Daarbij letten we vooral op verhandelbaarheid (liquiditeit), de prijs waartegen certificaten verhandeld worden, de stabiliteit van de prijsvorming en de gebruikersvriendelijkheid van het platform (de MTF). Wij houden de signalen bij die kunnen wijzen op de eventuele noodzaak van veranderingen in de manier waarop de handel is opgezet en ingericht. Eén aspect dat daarbij al in het oog springt, is de (beperkte) transparantie van het orderboek en de invloed daarvan op het handelsgedrag van verkopers. Wij zullen onze bevindingen delen met Triodos Bank in het kader van de evaluatie van de MTF die de bank heeft toegezegd (zie het Nieuwsbericht Uitkomsten overleg met Raad van Bestuur Triodos Bank in deze Nieuwsbrief). Er zal echter enige tijd nodig zijn voordat een zinvolle evaluatie kan plaatsvinden.

De verhandelbaarheid van de certificaten is met ingang van 5 juli 2023 weliswaar hersteld, maar ons doel, een bevredigende koersvorming bij een bevredigend handelsvolume, is wat ons betreft nog verre van bereikt.

Mogelijkheid van schenking van certificaten aan ANBI-instellingen binnen het oorspronkelijke bestand van certificaathouders Triodos Bank

Sinds het stilleggen van de handel in certificaten was het nog steeds mogelijk om certificaten over te dragen aan een andere certificaathouder, waarbij men onderling afspraken moest maken over de prijs en dit ook onderling diende te regelen. Kennisgeving aan Triodos Bank was uiteindelijk voldoende om een dergelijke overdracht ook administratief netjes af te wikkelen. Sinds de overgang van het certificatenregister naar Captin is een dergelijke overdracht ook nog steeds mogelijk. De kosten van een dergelijke overdracht bedragen op dit moment € 50. In de praktijk werd van deze mogelijkheid niet of nauwelijks gebruik gemaakt.

Op verzoek van enkele certificaathouders met een klein aantal certificaten heeft de Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB) onderzocht of er mogelijkheden zijn om certificaten te schenken aan een ANBI-instelling, die tevens certificaathouder bij Triodos Bank is. Een ANBI-instelling is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dergelijke instellingen ondersteunen een goed doel en verkrijgen daarvoor ook de speciale ANBI-status.

Onze stichting heeft de mogelijkheid om certificaten aan een ANBI-instelling over te dragen voorgelegd aan Triodos Bank. De bank heeft hier in positieve zin op gereageerd en heeft zich bereid verklaard om hieraan mee te  werken voor zover het om ANBI-instellingen met CBF keurmerk gaat die voorafgaand aan de start van de handel op de MTF al certificaten bij Triodos Bank hadden. Het CBF-Keur voor goede doelen is het voormalig keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving voor de grote landelijk fondsenwervende instellingen in Nederland. Binnen de groep certificaathouders van Triodos Bank zijn 5 ANBI instellingen met CBF-Keur vertegenwoordigd.

Navolgende overwegingen kunnen bij certificaathouders die eventueel tot schenking van certificaten zouden willen overgaan een rol spelen:

 • het openen van een handelsrekening bij Captin en/of het inleggen van orders op de MTF kan achterwege blijven;
 • schenkingen aan ANBI-instellingen zijn onder bepaalde voorwaarden en binnen zekere grenzen fiscaal aftrekbaar. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de Belastingdienst, Belastingdienst - ANBI instellingen.

De medewerking van Triodos Bank zal bestaan uit het ter beschikking stellen van de gegevens van de desbetreffende ANBI-instellingen met CBF-Keur (waarbij een AVG-check in het kader van de privacy wetgeving plaatsvindt). Als er verzoeken tot overdracht (schenking) van certificaten binnenkomen zullen Triodos Bank en Captin gezamenlijk de afwikkeling daarvan verzorgen. De kosten van de overdracht ad € 50 worden door Captin aan de schenker in rekening gebracht en Triodos Bank heeft zich bereid verklaard om die kosten aan de schenkende certificaathouder te vergoeden.

Mocht u meer willen weten over deze schenkingsmogelijkheid en over de ANBI-instellingen waaraan u zou kunnen schenken, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van de stichting, zie het e-mailadres hieronder. In samenwerking met het secretariaat en een specifiek aangewezen contactpersoon binnen Triodos Bank kan dan een eventuele schenking worden gerealiseerd.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

SCTB zoekt nieuw bestuurslid

Momenteel zijn ruim 3.200 certificaathouders met een totale investering van ruim € 176 miljoen bij onze Stichting aangesloten. Dat aantal groei gestaag door.

Vanaf de oprichting is de strategie van  de Stichting om zich te organiseren als een brede maatschappelijke organisatie met sympathisanten, vrijwilligers die actief zijn in werkgroepen (waaronder de werkgroepen secretariaat, juridische zaken, communicatie en alternatieve denkrichtingen), een Raad van Advies en een stichtingsbestuur.

De bestuursleden houden zich bezig met een breed scala van nogal diverse activiteiten. Hieronder vallen zaken zoals strategische positionering van de stichting en strategie-ontwikkeling; interne organisatie; uitvoeren van activiteiten (zoals overleg met vertegenwoordigers van Triodos Bank en SAAT; informatieverstrekking, communicatie en verantwoording; onderzoek; onderhouden van relaties (bijvoorbeeld met de VEB en certificaathouders in andere landen, vooral België en Spanje).

De tijdsinvestering voor bestuursleden varieert naar gelang van ontwikkelingen maar is in de regel minimaal één dag in de week. Vrijwilligers die actief zijn in de werkgroepen, de leden van de Raad van Advies en de bestuursleden ontvangen geen honorarium.

Het bestuur van onze Stichting bestaat momenteel uit vier leden: Daan Greven, Hugo Hurts, Pieter Schuurs en Fons van der Velden. Om het bestuur weer op volledige sterkte te krijgen, zijn we op zoek naar een vijfde bestuurslid, bij voorkeur maar niet per se noodzakelijk, naar iemand met kennis en ervaring op het gebied van communicatie en voor het onderhouden van contacten met certificaathouders in andere landen.

Heb je interesse, of wil je meer informatie laat het ons dan weten via een e-mail bericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Een van de bestuursleden neemt dan contact met u op.

Toevoegingen aan Frequently Asked Questions (FAQ) op website Stichting

Eind juni 2023 zijn er twee nieuwe teksten geplaatst op de pagina Frequently Asked Questions op onze website. Hierin worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Verlies van rechten bij verkoop certificaten via de MTF van Captin. Lees deze tekst hier.
 • Stuiting. Lees deze tekst hier.

Op 21 juli 2023 is ook een tekst toegevoegd over de werking van de MTF:

 • Hoe werkt de MTF? Lees deze tekst hier.

 

Het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Daan Greven
Hugo Hurts
Pieter Schuurs
Fons van der Velden

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604