Aan de sympathisanten van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Inleiding

Sinds onze laatste Nieuwsbrief van een maand geleden hebben wij weer heel wat aan u over te brengen. In deze Nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:

 • Ronald Kramer, medeoprichter Stichting Certificaathouders Triodos Bank, overleden
 • Modernisering van de governance van SAAT
 • Ontwikkelingen MTF en contacten met Raad van Bestuur Triodos Bank
 • Stichting Certificaathouders Triodos Bank – 9-maandcijfers 2023
 • Aangifte Inkomstenbelasting (IB) en waardering Triodos certificaten
 • Schenking Triodos certificaten aan ANBI-stichtingen – herinnering
 • Overzicht juridische procedures tegen Triodos Bank.

Ronald Kramer, medeoprichter Stichting Certificaathouders Triodos Bank, overleden

Het doet ons verdriet dat Ronald Kramer op 19 september 2023 is overleden. Ronald was medeoprichter van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank en was van maart 2022 tot eind april 2023 bestuurslid. Lees ons In Memoriam bericht hier.

Modernisering van de governance van SAAT

Inleiding

Recent hebben alle certificaathouders een brief ontvangen van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT), gedateerd 3 oktober 2023. De brief van SAAT leest u hier. In deze brief doet SAAT voorstellen voor modernisering van de bestuurlijke inrichting (governance) van SAAT. Op 24 oktober aanstaande organiseert SAAT een webinar voor alle geïnteresseerde certificaathouders uit alle landen waarin Triodos Bank actief is en certificaathouders heeft. Wie zich uiterlijk op 16 oktober 2023 hiervoor heeft aangemeld kan deelnemen aan dit webinar.

In dit bericht leest u welke voorstellen SAAT heeft gedaan en welke reactie onze Stichting daarop heeft gegeven. Wij zullen deelnemen aan het webinar en hebben op maandag 16 oktober jongstleden een voorgesprek over onze inbreng gehad met de voorzitter van het bestuur van SAAT, de heer Alexander Rinnooy Kan. Wij zijn blij met het feit dat SAAT nu doorpakt met de herziening van de bestuurlijke inrichting waarvoor wij al een tijd pleiten. Wij juichen het ook toe dat SAAT nu de certificaathouders consulteert over veranderingen die aansluiten bij de realiteit van het nieuwe stembeleid waarvoor de Vergadering van Certificaathouders op 23 maart 2023 heeft gekozen, maar wij zijn nog niet tevreden met de inhoud van de voorstellen.

Wat stelt SAAT voor?

Kort gezegd komen de veranderingen die SAAT voorstelt op het volgende neer:

 • SAAT wil onafhankelijker worden van de bank. Zij stelt voor om het goedkeuringsrecht van de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Commissarissen (RvC) van de Triodos Bank bij de benoeming van de leden van het bestuur van SAAT te beëindigen. De bank stemt daarmee in, mits de benoeming van bestuursleden voortaan volledig zal plaatsvinden via coöptatie. Dat wil zeggen dat het bestuur van SAAT zelfstandig kandidaten voor een bestuurslidmaatschap zoekt en benoemt. Dit is het voorkeurssysteem dat in de Nederlandse Corporate Governance Code wordt aanbevolen voor dit soort situaties. Goedkeuring van voorgedragen kandidaten door de Vergadering van Certificaathouders (een van de weinige rechten die certificaathouders op dit moment hebben) komt daarmee te vervallen.
 • SAAT wil haar onafhankelijkheid van de bank daarnaast onderstrepen door te komen met een eigen website, een eigen postadres en een eigen secretaris.
 • SAAT overweegt om de Vergadering van Certificaathouders voortaan op een andere dag te laten plaatsvinden dan de Algemene (AVA) en de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Triodos Bank NV en wel voorafgaand daaraan. Dan ontstaat er ruimte om de inzichten die SAAT opdoet tijdens de Vergadering van Certificaathouders te verwerken in haar standpunten tijdens de AVA en BAVA. SAAT wil weten wat de voorkeur van de certificaathouders hierover is.
 • SAAT overweegt ook om de nu geldende bovengrens van 1000 stemmen per certificaathouder in de Vergadering van Certificaathouders te schrappen. Ook hierover wil SAAT de opvattingen weten die leven onder de certificaathouders.
 • SAAT wil certificaathouders in de gelegenheid stellen om een Vergadering van Certificaathouders bijeen te roepen en om daarvoor agendapunten voor te stellen.

Wat wil SAAT niet veranderen?

SAAT wil niet sleutelen aan het zogenaamde drievoudig belangperspectief van bank, missie en certificaathouders. Als argumenten daarvoor vermeldt SAAT dat de toekomstige kerntaak van SAAT vooral zal liggen bij haar statutaire beschermingsfunctie en het feit dat certificaathouders het recht hebben gekregen om zelf hun stem uit te brengen in de AVA en BAVA van de Triodos Bank, waardoor zij zelf kunnen opkomen voor hun eigen belangen. SAAT wil daarom de ‘weloverwogen historische traditie’ (van het drievoudig belangenperspectief) handhaven.

SAAT wil ook niets veranderen aan de situatie waarin certificaathouders voor een periode van maximaal 4 jaar via een zogenaamde waiver volmacht kunnen geven aan het bestuur van SAAT om namens hen te stemmen in de AVA en BAVA van Triodos Bank NV, terwijl certificaathouders die zelf hun stemrecht willen uitoefenen daarvoor per vergadering om een volmacht moeten vragen.

Reactie en vragen SCTB bij deze voorstellen

Onze Stichting steunt:

 • Het verwijderen uit de statuten van SAAT van het goedkeuringsrecht van RvB en RvC van de Triodos Bank bij de benoeming van leden van het bestuur van SAAT, maar verbindt daaraan wel een voorwaarde (zie verderop in dit bericht).
 • Het idee om de Vergadering van Certificaathouders voortaan 1 week voorafgaand aan de AVA en BAVA van Triodos Bank NV te laten plaatsvinden. Net als SAAT willen ook wij graag weten of er steun is onder certificaathouders voor dit idee.
 • Het schrappen van de bovengrens van 1000 stemmen per certificaathouder in de Vergadering van Certificaathouders. Wij zien deze bovengrens als een voorbeeld van de vele beperkingen van de rechten en de zeggenschap van certificaathouders in de huidige situatie, waardoor het onaantrekkelijk is voor partijen die willen beleggen in certificaten Triodos Bank om toe te treden. Wij denken dat deze beperkingen iets te maken hebben met het ondermaatse presteren van de MTF van Captin tot nu toe (ook al is daar zonder twijfel meer aan de hand).
 • Het voorstel om certificaathouders in staat te stellen om een Vergadering van Certificaathouders bijeen te roepen en om daarvoor agendapunten voor te stellen.

Wij zijn niet tevreden over:

 • Het handhaven van het drievoudig belangenperspectief. Volgens ons is het niet zo dat SAAT zich de komende tijd vooral zal richten op haar statutaire beschermingsfunctie, omdat zij – via waivers – alsnog stemrecht kan en zal blijven uitoefenen in de AVA en BAVA van Triodos Bank NV. Zolang dat het geval is, willen wij dat de belangen van de certificaathouders bij SAAT voorop komen te staan, zonder dat de belangen van de bank en de missie van de bank uit het oog worden verloren. Wij willen dat dit tot uitdrukking wordt gebracht in een wijziging van de statuten van SAAT.
 • Het schrappen van de bevoegdheid van de Vergadering van Certificaathouders om te stemmen over voordrachten tot benoeming en herbenoeming van leden van het bestuur van SAAT. Wij willen deze bevoegdheid handhaven.
 • Het ontbreken van een voorstel om het functioneren van SAAT periodiek extern te laten evalueren.
 • Het handhaven van de ongelijkheid tussen enerzijds de positie van certificaathouders die de mogelijkheid hebben om voor een periode van maximaal 4 jaar door middel van een waiver hun stemrecht over te dragen aan SAAT, en anderzijds die van certificaathouders die zelf willen stemmen in de AVA en BAVA van Triodos Bank NV en daarvoor per vergadering om een volmacht moeten vragen. Wij willen dat SAAT zorgt voor een gelijke behandeling van beide groepen certificaathouders.
 • Het ontbreken van zicht op de lange termijn. Wij vragen SAAT om serieus te onderzoeken of er nog goede redenen bestaan om de certificering van aandelen Triodos Bank NV en het voortbestaan van SAAT zelf te handhaven. Wij vragen SAAT om, in samenspraak met de bank, een alternatieve beschermingsconstructie uit te werken voor het geval dat de eigendomsstructuur van de bank in de toekomst wordt versimpeld. Wij houden er rekening mee dat dit noodzakelijk zal zijn om de aandelen Triodos Bank NV alsnog aantrekkelijk te maken als belegging, nu wij zien dat de MTF van Captin daarvoor tot nu toe niet weet te zorgen.

Deze en enkele andere punten kunt u nalezen in de brief die wij op 13 oktober 2023 hebben gestuurd aan SAAT. U vindt deze brief hier.

Wij wijzen u ook graag op de schriftelijke reactie die certificaathouder mw. G. Versteegh aan SAAT en aan ons heeft gestuurd over de governance van SAAT. Haar reactie loopt grotendeels parallel met die van ons, maar bevat ook enkele verschillen. Heel interessant in haar reactie is dat zij heeft gevonden dat de Nederlandse Corporate Governance Code een duidelijke bepaling bevat over de uitoefening van stemrecht door een administratiekantoor:
“Bij de uitoefening van zijn stemrechten richt het administratiekantoor zich primair naar het belang van de certificaathouders en houdt het rekening met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.”
Wij kenden deze bepaling nog niet, maar zijn blij met de ondersteuning die hij biedt voor ons standpunt over het drievoudig belangenperspectief. U vindt de reactie van mevrouw Versteegh hier.

Wat gaat er verder gebeuren?

Eerst vindt de consultatie van de certificaathouders plaats in het webinar dat SAAT houdt op 24 oktober aanstaande. Daarna zal SAAT zich beraden op een definitief voorstel voor aanpassing van de governance. Het definitieve voorstel zal in januari 2024 ter besluitvorming worden voorgelegd in een officiële Vergadering van Certificaathouders. Wij nemen ons voor om in de tussentijd in overleg te blijven met het bestuur van SAAT met als doel om de voorstellen zoveel mogelijk in overstemming te brengen met onze wensen. Voorop staat daarbij voor ons de samenhang tussen de modernisering van de governance van SAAT en het weer aantrekkelijk maken van belegging in aandelen/certificaten Triodos Bank om eindelijk de certificaathouders weer perspectief te bieden op reële verhandelbaarheid van hun certificaten tegen een reële koers. Zie daarvoor ook het hierna volgende bericht.

Ontwikkelingen MTF en contacten met Raad van Bestuur Triodos Bank

Inleiding

In onze Nieuwsbrief van 22 september 2023 kondigden wij aan dat we ‘terug op de lijn’ zouden komen over het vervolg van onze correspondentie met de Raad van Bestuur (RvB) van de Triodos Bank, volgend op onze Brandbrief van 3 augustus en onze vervolgbrief van 22 augustus 2023. Deze brieven omvatten meerdere onderwerpen, maar veruit het belangrijkste daarvan was onze zorg over het in onze ogen ondermaatse en zeer teleurstellende presteren van de MTF van Captin tot dan toe. Helaas hebben we moeten constateren dat de situatie er sindsdien niet beter op is geworden.

Wij hadden het overleg met de RvB en de Raad van Commissarissen (RvC) al opgeschort in afwachting van concrete toezeggingen van de bank, maar die zijn er sindsdien niet gekomen. Wij hebben ons daarom genoodzaakt gezien om druk te houden op de RvB om te reageren op de voor ons belangrijke punten. In dit bericht leest u daar meer over. We beginnen met een korte analyse van en verwijzing naar de ontwikkelingen op de MTF van Captin tot nu toe.

Ontwikkelingen op de MTF van Captin

De koersvorming en de verhandelbaarheid op de MTF laat na 16 handelsronden veel te wensen over. Zowel de VEB in haar artikel “Triodos-beleggers voorlopig nog moeilijk weg uit Hotel California” (18 augustus 2023) als Het Financieele Dagblad (FD) in haar artikel “Certificaathouders Triodos kunnen handelen, daar is het meeste wel mee gezegd” (12 oktober 2023) zijn uitermate kritisch op de MTF, zoals die door Triodos Bank in samenwerking met Captin is opgestart. De VEB is van mening dat de aantrekkingskracht van het platform zeer beperkt is en dat beleggers, net als bij Hotel California niet uit kunnen checken, dus hun stukken niet (meer) kunnen verkopen. Het FD spreekt over nauwelijks tot geen handel, een orderboek dat geen reëel beeld geeft en een koers die pakweg 2/3e lager ligt dan toen de handel in januari 2021 op slot ging. Als afsluiter merkt het FD op dat dit waarschijnlijk niet is wat de Ondernemingskamer voor ogen had met “een succesvolle notering van de certificaten aan een MTF”; zie de beschikking van de Ondernemingskamer d.d. 16 maart 2023, paragraaf 3.36 en 3.41.

In het separate document “Ontwikkeling MTF in de periode 5 juli - 18 oktober 2023” [zie hier] worden de meest relevante data van de handel op de MTF sinds de start weergegeven. Daarnaast worden in het document enkele observaties geplaatst en conclusies getrokken en wordt, naast de verwijzing door het FD naar de uitspraak van de Ondernemingskamer (zie voorgaande alinea), ook nog een andere verwijzing naar de beschikking van de Ondernemingskamer vermeld.

Ontwikkeling contacten met Raad van Bestuur

Sinds het versturen van onze brief van 22 augustus 2023 zijn wij er bij de RvB op blijven aandringen om concrete daden te laten zien op het gebied van de door ons genoemde onderwerpen MTF, dividend en relatie. Onze belangrijkste eis en ook voorwaarde voor hernieuwd overleg is een toezegging van de bank om versneld te komen met een goed opgezette evaluatie van de MTF.

Uit informele contacten in de afgelopen twee weken weten wij dat de bank een goede relatie met onze Stichting belangrijk vindt, onze inbreng serieus neemt en de voorkeur geeft aan verder overleg met ons boven het uitwisselen van brieven. Dat begrijpen en appreciëren wij, maar de tijd van alleen maar praten is voor ons voorbij. Wij willen concrete daden zien die inhoud geven aan de tot nu toe uitgesproken woorden. Een goed opgezette versnelde evaluatie van de MTF is een eerste concrete daad waarop wij wachten. En serieus onderzoek naar een alternatief voor de huidige MTF, mocht deze niet verder van de grond komen, is een tweede. Wij verwijzen hierbij naar wat wij in het bericht over de modernisering van de governance van SAAT al schreven over ontwikkelingen in de governance op lange termijn.

De RvB heeft ons een schriftelijke reactie toegezegd. Afhankelijk van de inhoud van het antwoord van de bank zullen wij onze concrete vervolgstappen bepalen.

Certificaathouders kunnen zelf invloed uitoefenen

Voor de komende tijd willen wij serieus werk maken van de nieuwe bevoegdheden die certificaathouders hebben gekregen na het besluit van de Vergadering van Certificaathouders op 23 maart 2023 over een nieuw stembeleid en het inwerkingtreden van de MTF op 5 juli 2023. Voorheen konden certificaathouders alleen maar stemmen tijdens door SAAT georganiseerde Vergaderingen van Certificaathouders en was SAAT degene die stemde in de Algemene (AVA) en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA). Vanaf de start van de MTF kunnen certificaathouders aan SAAT om een volmacht vragen om zelf hun stem uit te brengen in de AVA en BAVA van Triodos Bank NV. Dit stemrecht kunnen certificaathouders gebruiken om zich tijdens de AVA van mei 2024 uit te spreken over het door het bestuur van de bank over 2023 gevoerde beleid. Wij zullen als Stichting niet nalaten om hierover onze mening te geven en zijn ook bereid om in de AVA volmachten uit te oefenen die certificaathouders ons willen geven. Tot nu toe zien wij ernstige tekortkomingen ten nadele van de certificaathouders. Het gaat goed met de bank, maar niet met de certificaten en de certificaathouders en dat had moeten worden voorzien, inclusief daarbij behorende acties. Op 16 maart 2023 concludeerde de Ondernemingskamer dat de problemen met het toen bestaande interne handelssysteem voor de certificaten binnen de bank wel waren gezien in de periode vóór maart 2020, maar dat daarop niet was geacteerd. We moeten daarvan geen herhaling krijgen in een nieuw jasje.

Het jaar 2023 is nog niet ten einde, er kan nog iets veranderen in de opstelling van de bank, maar de tijd dringt. Wij beraden ons daarom ook op eventuele andere te zetten stappen.

Waarom zoekt SCTB niet de samenwerking op met pleitbezorgers van collectieve claims tegen Triodos Bank?

De laatste tijd krijgen wij met enige regelmaat vragen waarom wij vasthouden aan een koers van overleg met de bank en of wij niet beter samenwerking zouden kunnen zoeken met organisaties als Triodos Tragedie en Red Triodos. Deze organisaties kiezen er, ieder op hun eigen manier, voor om massaclaims voor te bereiden met als doel om voor de deelnemers financiële compensatie te krijgen van de Triodos Bank voor de verliezen die de deelnemers hebben geleden op de waarde van hun certificaten sinds het loslaten van de intrinsieke waarde als basis voor het interne handelssysteem, dat ook is verlaten.

Wij zijn van mening dat iedere certificaathouder zijn of haar eigen afweging moet maken als het gaat om wel of niet aansluiten bij een van deze initiatieven. Als Stichting zien wij echter geen heil in collectieve juridische claims of massaclaims. Daarvoor hebben wij een aantal redenen:

 • Collectieve claimprocedures hebben een lange doorlooptijd.
 • Zij hebben ook een onzekere uitkomst, ook al doen sommige initiatiefnemers het anders voorkomen.
 • Collectieve claimprocedures zijn kostbaar en die kosten moeten worden opgebracht door de deelnemers. Bij de nu bekende procedures gebeurt dat in de vorm van een combinatie van een of meerdere vaste bijdragen per deelnemer en een bedrag per certificaat.
 • Advocaten verdienen goed aan dit soort procedures, maar voor de deelnemers geldt dat niet per definitie.
 • Als een collectieve claim uiteindelijk slaagt, komt de opbrengst ten goede aan de deelnemers – dat is logisch. De certificaathouders die niet deelnemen, draaien echter op voor de kosten van de schade die de bank aan de deelnemers moet vergoeden. Die kosten worden namelijk betaald uit het kapitaal van de bank. Als dat kapitaal daalt, daalt waarschijnlijk ook de waarde van de certificaten.
 • Afhankelijk van de omvang van een geslaagde collectieve claim, kan deze een bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit van de bank.
 • Collectieve claimprocedures zorgen voor langdurige onrust rond de bank. Dat is niet bevorderlijk voor een klimaat waarin de handel in certificaten en de waarde van die certificaten kunnen herstellen en evenmin voor de uitoefening door de bank van haar missie, die wij nog steeds ten volle onderschrijven.

Wij hebben open oog voor wat andere partijen proberen te bereiken voor hun achterban en we onderhouden ook contacten met andere organisaties van verontruste certificaathouders. Maar we willen geen samenwerking op het gebied van collectieve juridische claims.

Individuele juridische procedures zijn een andere zaak. Als een individuele certificaathouder wil en kan aantonen dat hij of zij onjuist is voorgelicht door de bank over de risico’s van beleggen in certificaten Triodos Bank bijvoorbeeld, dan kan dat een goede grond vormen voor een zaak met als doel om schadeloos te worden gesteld. Iedere individuele zaak zal door de rechter op de eigen merites worden beoordeeld. Mocht een certificaathouder bij de rechter in zo’n zaak gelijk krijgen, dan zal de bank de betreffende certificaathouder schadeloos moeten stellen. Dit soort zaken zien wij niet als een bron van onrust rond de bank. Wij verwachten ook niet dat eventuele schadeloosstellingen een bedreiging zullen vormen voor de financiële stabiliteit van de bank.

Een overzicht van wat er op dit moment speelt op het gebied van juridische procedures die al zijn aangespannen tegen de Triodos Bank in verband met de certificaten of waarvan wij weten dat ze worden voorbereid, vindt u in het laatste bericht in deze Nieuwsbrief.

Wij blijven het spoor volgen van overleg met de bank, maar schuwen daarbij de inzet van stevige middelen niet. Overleg is geen doel op zich. Resultaat en verandering ten gunste van de certificaathouders, met behoud van de continuïteit en een gezond toekomstperspectief van de bank, zijn dat wel.

Stichting Certificaathouders Triodos Bank – 9-maandcijfers 2023

In vervolg op de publicatie van de halfjaarcijfers 2023 in onze nieuwsbrief van 8 augustus 2023 treft u hier een beknopte weergave van de 9-maandscijfers 2023 van de Stichting aan. De cijfers laten enerzijds de ontwikkeling van het aantal aangesloten sympathisanten zien en anderzijds de staat van baten en lasten.

Aangifte Inkomstenbelasting (IB) en waardering Triodos Certificaten

In onze Nieuwsbrief van 21 maart 2023 hebben wij aandacht geschonken aan de waardering van Triodos Certificaten in het kader van de Aangifte Inkomstenbelasting voor box 3 (IB box 3). De wetgeving rondom het herzien van aangiftes c.q. aanslagen luidt in grote lijnen als volgt:

 • als een aangifte nog niet definitief is vastgesteld, dan kan de ingediende aangifte te allen tijde door de belastingplichtige worden gewijzigd;
 • als de aangifte wel is vastgesteld en er dus een aanslag is opgelegd, dan kan binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag een bezwaar worden ingediend;
 • als de opgelegde aanslag definitief is geworden en bezwaar binnen de termijn van 6 weken niet meer mogelijk is, dan kan de belastingplichtige aan de inspecteur verzoeken om vermindering van de aanslag. De inspecteur kan dan op basis van de aangedragen feiten en overwegingen besluiten tot het toekennen van een ambtshalve vermindering.

Recent hebben wij weer van een certificaathouder vernomen dat met succes een verzoek tot vermindering is ingediend op een reeds opgelegde en definitief geworden aanslag IB 2021. De door de betreffende certificaathouder gebruikte overwegingen en bedragen voor de waardering van zijn Triodos Certificaten zijn dezelfde als die, welke in onze voorbeeldbrieven voor 2021 en 2022 zijn vermeld. Deze voorbeeldbrieven zijn ook te vinden via de Nieuwsbrief van 21 maart 2023 (zie hierboven voor de link).

NB: In beide voorbeeldbrieven is bij punt 1. van de overwegingen een fout geslopen. De handel in Triodos Certificaten is door Triodos Bank in maart 2020 voor de eerste maal gestopt en is vervolgens in januari 2021 definitief gestopt.

Schenking Triodos Certificaten aan ANBI instellingen - herinnering

Graag brengen wij in herinnering dat wij in onze Nieuwsbrief van 21 juli 2023 hebben gewezen op de mogelijkheid om Triodos Certificaten te schenken aan ANBI instellingen met een CBF-keurmerk, die zelf ook certificaathouder zijn bij Triodos Bank. Deze mogelijkheid tot schenking is door onze Stichting in samenwerking met Triodos Bank gecreëerd. Binnen het bestand van certificaathouders van Triodos Bank zijn 5 ANBI instellingen met CBF-keurmerk vertegenwoordigd. Navolgende overwegingen kunnen een rol spelen bij het overdenken van deze mogelijkheid tot schenking:

 • het openen van een handelsrekening bij Captin en/of het inleggen van orders op de MTF kan achterwege blijven;
 • schenkingen aan ANBI-instellingen zijn onder bepaalde voorwaarden en binnen zekere grenzen fiscaal aftrekbaar. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de Belastingdienst, Belastingdienst - ANBI instellingen

Inmiddels hebben enkele certificaathouders hier interesse in getoond. Mocht u over deze mogelijkheid tot schenking meer willen lezen, dan kunt u dat vinden in het document bij de Nieuwsbrief van 21 juli 2023 (zie de link hierboven). En in het geval u schenking van certificaten serieus wilt overwegen, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Stichting via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Overzicht juridische procedures tegen Triodos Bank

Om u een beeld te geven van wat er allemaal speelt op het gebied van juridische procedures tegen de Triodos Bank in verband met de problematiek rond de certificaten proberen wij om daarvan in dit document een overzicht te presenteren. Wij pretenderen niet dat wij alles overzien, maar delen graag wat wij weten vanuit het Halfjaarbericht 2023 van Triodos Bank en vanuit onze contacten met certificaathouders in de diverse landen.

Spanje

De meeste juridische procedures spelen in Spanje. Voor zover wij weten gaat het daar om meer dan 300 zaken van individuele certificaathouders tegen de Triodos Bank. In zo’n 50 van die zaken is tot nu toe een uitspraak gedaan. In ongeveer de helft van die zaken is de certificaathouder door de rechter in het gelijk gesteld. De andere helft van de zaken werd beslist in het voordeel van de Triodos Bank. In de zaken die uitvielen in het nadeel van de Triodos Bank is de bank in hoger beroep gegaan, met uitzondering van 2 zaken. Die twee certificaathouders werden dus uitbetaald. In de zaken die uitvielen in het nadeel van de certificaathouder is die certificaathouder in hoger beroep gegaan, met uitzondering van 1 zaak.

In totaal lijken alle rechtszaken te gaan om een bescheiden aantal certificaten en lijken de mogelijke financiële consequenties voor de bank beperkt van omvang indien er zaken definitief worden beslist in het voordeel van de certificaathouder. Voorlopig blijft het afwachten hoe de bulk van de zaken gaat aflopen.

Nederland

In Nederland heeft een aantal individuele certificaathouders een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het gaat daarbij voornamelijk om zorgplicht gerelateerde klachten. Voor zover wij weten, blijkt het tot nu toe heel moeilijk om een klacht bij het Kifid ontvankelijk verklaard te krijgen. Ons zijn (nog) geen gevallen bekend waarin een certificaathouder bij het Kifid voet aan de grond heeft weten te krijgen. We blijven dit volgen.

Twee organisaties in Nederland (Triodos Tragedie en Red Triodos) bereiden op dit moment indiening van een collectieve schadeclaim of massaclaim tegen de Triodos Bank c.q. tegen voormalige bestuurders van Triodos Bank voor of onderzoeken de mogelijkheden daartoe. Er wordt al gepolst bij certificaathouders of zij geïnteresseerd zijn om zich aan te sluiten. Aan deelname zijn voor de certificaathouder kosten verbonden.
 Voor zover wij weten is er op dit moment nog geen zaak aanhangig gemaakt bij een rechtbank.

In één geval heeft een certificaathouder in hoger beroep gelijk gekregen bij een verzoek om een getuigenverhoor onder ede, met als doel om bewijs te verkrijgen in de zaak van zijn individuele claim. Deze procedure loopt nog.

België

In België werd er één rechtszaak aangespannen door een individuele certificaathouder. Het is wachten op een uitspraak in die zaak.

Zo’n 250 certificaathouders, verenigd in Trioforum, hebben advocaat Arnauts ingeschakeld. Vorige week hebben zij in de Belgische pers aangekondigd dat het voornemen bestaat om over enkele weken naar de Handelsrechtbank in Brussel te stappen om hun geld terug te eisen.

Duitsland

In Duitsland werd ook één rechtszaak aangespannen die wacht op een oordeel van de rechter.

Standpunt SCTB over (collectieve) juridische procedures

Zie ons bericht Ontwikkelingen MTF en contacten met Raad van Bestuur Triodos Bank in deze Nieuwsbrief voor ons standpunt over (collectieve) claimprocedures tegen de bank. Dat standpunt staat in de paragraaf “Waarom zoekt SCTB niet de samenwerking op met pleitbezorgers van collectieve claims tegen Triodos Bank?”

In eerdere Nieuwsbrieven maakten wij dit standpunt ook al bekend. Wij zijn niet van mening veranderd op dit punt.

 

Het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Daan Greven
Hugo Hurts
Pieter Schuurs
Fons van der Velden

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604