In deze nieuwsbrief belangrijk nieuws over de activiteiten van onze stichting. Juridische stappen komen dichtbij.

Stichting stuurt ‘bezwarenbrief’ naar Triodos Bank

Al vier maanden proberen wij vanuit onze stichting helderheid te krijgen over allerlei kwesties rond de certificaten en Triodos Bank te bewegen tot maatregelen die meer recht doen aan de belangen van de certificaathouders. Ook eerder is vanuit het Triodom-platform daarop al aangedrongen. Alle pogingen waren tot nog toe tevergeefs. Ons geduld raakt op.

Omdat wij er rekening mee hielden dat onze inspanningen vruchteloos zouden kunnen blijven, hebben we een aantal maanden geleden ook al advocatenkantoor Lemstra Van der Korst ingeschakeld. Dat kantoor heeft samen met ons een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de instelling van een enquête door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Hieruit is naar voren gekomen dat zo’n verzoek aan de Ondernemingskamer kansrijk is.

Het advocatenkantoor heeft onlangs namens de stichting een zogeheten ‘bezwarenbrief’ gestuurd naar het bestuur van Triodos Bank. Dit is van onze kant de laatste poging om met de bank in gesprek te komen.

Triodos heeft vier weken de tijd om op onze bezwaren brief te reageren en uit eigen beweging alle eerder gevraagde relevante informatie te verstrekken over onder meer:

  • de analyse van de disbalans tussen vraag en aanbod van certificaten;
  • de rol van institutionele beleggers;
  • de gemaakte keuzes m.b.t. de opschorting van de handel in certificaten en de (onder)benutting van de buffer;
  • de ingewonnen adviezen;
  • de onderzochte oplossingen voor de problematiek;
  • de motieven om uiteindelijk voor een notering aan een MTF te kiezen;
  • de afweging van belangen die daarbij is gemaakt waardoor de risico’s eenzijdig worden afgewenteld op certificaathouders.

Op grond van de nu beschikbare informatie concluderen wij dat Triodos Bank zich onvoldoende rekenschap heeft gegeven van de gerechtvaardigde belangen van de certificaathouders. En dat de bank daarmee heeft gehandeld in strijd met de ‘vennootschapsrechtelijke redelijkheid en billijkheid’. De bank zal zich moeten inspannen om ons van het tegendeel te overtuigen.

Wanneer Triodos niet of niet voldoende tegemoet komt aan ons verzoek om transparantie zullen wij, in overleg met u, onze achterban, besluiten over mogelijke juridische stappen. Daarbij denken wij met name, maar niet uitsluitend, aan een verzoek aan de Ondernemingskamer om een zogeheten ‘enquête’ te starten.

Bij deze juridische enquêteprocedure moet u niet denken aan een opiniepeiling zoals door Ipsos of door onszelf is gedaan. Wanneer het Gerechtshof een enquêteprocedure start, benoemt het een of meer personen die een onderzoek instellen naar het beleid en de gang van zaken van de bank. Op grond van dit onderzoek, waaraan de bank alle medewerking moet geven, geeft het Gerechtshof een oordeel over het doen en laten van de bank. Maar dat niet alleen. Het kan ook ingrijpen. Het kan de besluitvorming door de bank schorsen of nietig verklaren, kan bestuurders of commissarissen schorsen of ontslaan, en nog veel meer. M.a.w. een enquêteprocedure kan voor de bank zeer ingrijpende gevolgen hebben.

Wilt u meer weten over het enquêterecht, en schrikt u niet van juridisch jargon, lees dan de artikelen 344 tot en met 359 in het Burgerlijk Wetboek - Boek 2. Of, als u met minder genoegen neemt, vul ‘ondernemingskamer’ in als zoekterm op Wikipedia.

Webinars terugkijken?

Afgelopen zaterdag 9 juli hebben wij vanuit Nummer Veertien, het clubgebouw van Kampong in Utrecht, twee live webinars georganiseerd, een in het Nederlands en een in het Engels. Was u niet in de gelegenheid om deze bij te wonen, dan kunt u deze hier terugzien. Tot 1 september staan de webinars online:

Zoektocht alternatieven

Als stichting willen wij ons constructief (blijven) opstellen en ook nadenken over alternatieven voor de aanpak die de bank heeft gekozen om de certificatenkwestie op te lossen.

Tijdens de webinars hebben wij verteld over onze zoektocht naar andere opties. Een speciale werkgroep buigt zich hierover. Vanuit onze achterban zijn eerder verschillende suggesties gedaan die door deze werkgroep worden onderzocht, besproken en beoordeeld. Er zijn momenteel negen verschillende oplossingsrichtingen die worden gewogen.

Wanneer u nog een goed idee heeft en dat wilt voorleggen aan de werkgroep, dan kan dat natuurlijk. Mail uw voorstel naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Twijfel over terugkoopprogramma

Verschillende certificaathouders zitten door de langdurige opschorting van de handel in serieuze geldnood. Om hen enigszins tegemoet te komen heeft de bank eerder een terugkoopprogramma met solidariteitsregeling aangekondigd.

Het lijkt er vooralsnog op dat hier weinig van terechtkomt, zo viel te beluisteren tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, omdat de voorgestelde aanpak de toets der kritiek van toezichthouders in verschillende landen niet lijkt te kunnen doorstaan. Lees hier wat de bank daarover heeft gepubliceerd.

Hoewel het misschien niet direct op onze weg ligt om ook hiervoor een alternatief te bedenken, willen we niet uitsluiten dat bij onze achterban ook hiervoor goede oplossingen bedacht worden. Deel ze met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wie weet kunnen we samen op de een of andere wijze toch verlichting bieden.

Herhaalde oproep: financiële bijdrage

Het leeuwendeel van de werkzaamheden in de stichting wordt op vrijwillige basis verricht en we werken low budget. Toch maken we af en toe wel kosten (m.n. voor specialistische juridische adviezen, maar ook voor de hosting van de website, nieuwsbrieven en webinars, zaalhuur enz.). Dus hebben we geld nodig.

De meeste certificaathouders die zich bij onze stichting hebben aangesloten, hebben inmiddels gehoor gegeven aan de oproep om een financiële bijdrage te leveren. Voor iedereen die, om wat voor reden dan ook, nog geen bijdrage heeft gestort, herhalen we hier graag onze eerdere oproep.

Wilt u alstublieft zo snel mogelijk een bedrag van € 25 (of meer) overmaken op de bankrekening van de stichting: NL17INGB0675594820 t.n.v. Stg Certificaat Triodos Bank. Vermeld alstublieft bij uw overboeking uw naam en het emailadres waarmee u zich eerder bij de stichting heeft aangemeld. Vervang daarbij in het e-mailadres '@' door '(at)' want banken accepteren het @-teken niet in de omschrijving of mededeling.

Indien u het aantal certificaten dat u bezit nog niet aan ons heeft doorgegeven, verzoeken wij u om dat alsnog te doen. Voor het exacte aantal kunt u de website van de Triodos Bank raadplegen. De cijfers achter de komma kunt u achterwege laten.

Deze bijdrage is bedoeld om de aanloopkosten te dekken. Mochten we, na goed onderling overleg, besluiten om een (kostbare) juridische actie te starten, dan zullen wij bij u terugkomen voor een extra bijdrage naar rato van het aantal certificaten dat u bezit. U kunt dan beslissen of u een dergelijke procedure wilt ondersteunen.

Rapportage eigen onderzoek

Tijdens het webinar hebben we verslag gedaan van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek dat wij in april en mei hebben verricht onder certificaathouders. Velen van u hebben daaraan meegewerkt. Dank daarvoor! Op onze website vindt u een rapportage met in grafieken de belangrijkste bevindingen.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604