Aan de sympathisanten van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Den Haag, 14 april 2022

 

In aansluiting op onze (eerste) nieuwsbrief van 4 april jl. (zie hier) en voor de nieuwkomers bij onze stichting van 6 april (zie hier), brengen we u met deze tweede nieuwsbrief op de hoogte van een aantal zaken.

Formaliteiten ten aanzien de oprichting van de stichting afgerond

Onlangs is de Stichting Certificaathouders Triodos Bank formeel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, is een bankrekening geopend (Stg Certificaat Triodos Bank NL17INGB 0675 5948 20) en een website gelanceerd (https://www.stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl). Daarmee kunnen we nu ook formeel van start.

Potentiële sympathisanten van de stichting zijn aangeschreven en tot nu toe hebben ruim 2.000 personen en instellingen positief gereageerd. Ook op inhoudelijk terrein is er het nodige gedaan.

Kort overzicht van uitgevoerde activiteiten

De afgelopen weken zijn er brieven geschreven naar de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Triodos Bank en (eerste) gesprekken gevoerd met onder meer de SAAT, de VEB, een aantal adviseurs en een advocatenkantoor gespecialiseerd in collectieve actie.

De voorzitter van de RvC (de heer A. de Geus) heeft aangegeven niet met ons in contact te willen treden. Hij heeft verwezen naar de Raad van Bestuur, die op haar beurt heeft verwezen naar de directeur Retail. We hebben de bank daarop laten weten dat het tot de geschreven en ongeschreven regels van het ondernemingsrecht behoort, dat stakeholders open, helder en op een duidelijke wijze met elkaar communiceren. En we wezen erop dat we de afgelopen weken helaas hebben vastgesteld dat de bank tekortschiet in het mogelijk maken van open, heldere en duidelijke communicatie tussen de RvC en RvB van Triodos Bank en onze stichting.

Er is verder contact geweest met de pers (Financieel Dagblad, Volkskrant, BNR; voor details zie hier) en we hebben een enquête gelanceerd om de mening van certificaathouders te peilen.

De gevoerde gesprekken hadden als doel de stichting te introduceren, meningen te peilen en af te tasten of er ruimte is voor samenwerking. Het gesprek met de SAAT was teleurstellend in die zin dat wij gehoopt hadden, dat de SAAT met ons een aantal documenten (zoals interne notulen, besluitenlijsten, adviezen van derden) zou willen delen die inzicht zouden moeten geven in de gang van zaken gedurende het afgelopen jaar. In het gesprek werd aangegeven dat SAAT daartoe niet bereid is.

Met een advocatenkantoor gespecialiseerd in collectieve actie is gesproken over de haalbaarheid van juridische stappen. Een aantal opties zijn de revue gepasseerd. Besluitvorming vindt op korte termijn plaats.

Raad van Advies ingesteld

We hebben een aantal specialisten bereid gevonden in de Raad van Advies plaats te nemen en samen met het bestuur en de leden van de (op te richten) werkgroepen (zie verderop) de problematiek in detail te analyseren en bij te dragen aan de nadere uitwerking van de strategie. Voor de achtergronden van de leden van de Raad van Advies, zie hier.

Raadpleging (enquête) over wat er onder certificaathouders leeft

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd om een enquête in te vullen. Velen van u hebben al gehoor geheven aan dat verzoek, waarvoor dank. Met de gegevens daaruit hopen wij beter beslagen ten ijs te komen in de dialoog en onderhandelingen met de betrokken partijen. Hoe groter de groep van respondenten, hoe betrouwbaarder de resultaten. Omdat er wat problemen waren met de link naar de enquête vragen wij diegenen die dat nog niet hebben gedaan, de enquête alsnog in te vullen. U kunt de juiste link naar de enquête vinden door op deze link te klikken. U wordt vriendelijk verzocht de enquête vóór 21 april 2022 in te vullen, zodat de resultaten gebruikt kunnen worden in de onderhandelingen.

Financiële bijdrage

Om de lopende kosten van de stichting te betalen (oprichting, administratie, eerste juridisch advies, website enz.) verzoeken wij u zo snel mogelijk een bedrag van € 25 (meer mag altijd!) over te maken op de bankrekening van de Stg Certificaat Triodos Bank: NL17INGB 0675 5948 20. Vermeld alstublieft bij uw overboeking uw naam, emailadres en wilt u het aantal certificaten dat u bezit opgeven als u dat nog niet gedaan heeft (zie jaaropgave van de Triodos Bank). Daarbij mag u de cijfers achter de komma weglaten. (We ronden zo het aantal certificaten van degenen die zich bij de stichting hebben aangemeld naar beneden af.)

Mochten we na verloop van tijd na goed onderling overleg besluiten (kostbare) juridische actie te starten, dan zullen wij bij u terugkomen voor een extra bijdrage naar rato van het aantal certificaten dat u bezit (en kunt u dan beslissen of u een dergelijke procedure wilt ondersteunen).

We gaan ondertussen ook in overleg met een aantal grote, meer institutionele certificaathouders over een grotere financiële bijdrage van hun kant.

Communicatie

Sinds de oprichting van onze stichting ontvangen wij dagelijks veel emails over allerlei onderwerpen en vragen. Het lukt helaas niet om al deze berichten meteen te beantwoorden, waarvoor onze excuses. We vragen u derhalve soms even geduld te hebben.

Op basis van deze vragen werken we momenteel aan een rubriek ‘Veelgestelde vragen’ die we binnen twee weken op de website zullen zetten.

Meldt u aan als actieve ondersteuner van de stichting voor een van de werkgroepen

We hebben als bestuur steeds gezegd, dat we de stichting organiseren als een brede maatschappelijke organisatie. We hebben daarom in onze eerste nieuwsbrief mensen gevraagd zich aan te melden als vrijwilliger. Dat doen mensen gelukkig ook, maar we kunnen nog meer vrijwilligers gebruiken die het bestuur adviseren en ondersteunen bij het uitvoeren van activiteiten om de doelstellingen van de stichting te bereiken.

We hebben ondertussen besloten de volgende werkgroepen in te stellen:

  • juridische zaken (die bestaat al);
  • communicatie en PR (met speciale aandacht voor sociale media);
  • financiën;
  • beheer en administratie (secretariaat);
  • alternatieven voor het huidige beleid van de bank ten aanzien van certificaathouders;
  • etc.

U bent van harte welkom. Wilt u aangeven naar welke werkgroep uw belangstelling uitgaat?

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

We hopen u snel weer op de hoogte te stellen van de voortgang van de activiteiten.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Allert van den Ham
Ronald Kramer
Fons van der Velden

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604