Aan de sympathisanten van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Inleiding: Enquêteprocedure bij het Gerechtshof Amsterdam aangevraagd

Het bestuur van onze Stichting heeft vandaag een Enquêteprocedure aangevraagd bij de Ondernemingskamer (OK) van het Gerechtshof Amsterdam. We beschouwen de aanvraag van deze gerechtelijke procedure als een belangrijk middel om de doelstellingen van de Stichting te bereiken.

In eerdere Nieuwsbrieven hebben we u steeds op de hoogte gehouden van de strategie en activiteiten van de Stichting en van de besprekingen tussen de Stichting aan de ene kant en de Raad van Bestuur van de Triodos Bank en het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) aan de andere. In deze Nieuwsbrief geven we een overzicht van onze beweegreden om een Enquêteprocedure aan te spannen.

Achtergronden: vertrouwensbreuk

Per 31 december 2021 hebben 43.614 certificaathouders € 1.250 miljoen ingelegd als kapitaal voor de Triodos Bank. Sinds maart 2020 worden zij geconfronteerd met een viertal samenhangende problemen:

 1. Langdurig geen verhandelbaarheid van de certificaten;
 2. Aanzienlijke afwaardering van de certificaten voorzien;
 3. Beperkte dividend uitkering over de laatste jaren;
 4. Gebrekkige omgang van de Triodos Bank met certificaathouders (summiere informatieverstrekking, beperkte transparantie en verantwoording en onvoldoende rekenschap van de positie van certificaathouders).

Het beleid van de Triodos Bank heeft schrijnende gevolgen voor individuele certificaathouders, goede doelen organisaties, MKB-bedrijven en sociale ondernemingen. Het heeft geleid tot een vertrouwensbreuk tussen certificaathouders en de Bank.

In dat klimaat wordt in maart 2022 de Stichting Certificaathouders Triodos Bank opgericht met een tweeledige doelstelling. 
De eerste doelstelling van de Stichting is op te komen voor de belangen van certificaathouders van de Triodos Bank via een inhoudelijke dialoog met de Bank over: 

 • de missie van de Bank;
 • de transparantie van de Bank;
 • de informatievoorziening door de Bank;
 • de waarde van de certificaten;
 • de verhandelbaarheid van de certificaten;
 • compensatie voor gedupeerde certificaathouders; 
 • het dividendbeleid.

De tweede doelstelling van de Stichting is te bevorderen, en eraan bij te dragen, dat de functies die de Triodos Bank vervult in het sociale en duurzame domein behouden blijven.

In het licht van deze doelstellingen is de strategie van de Stichting vanaf het begin af aan gericht op een dialoog met de leiding van de Triodos Bank en de SAAT. In de loop van de afgelopen maanden vonden drie gesprekken met de Raad van Bestuur van de Bank en drie met het bestuur van de SAAT plaats. Daarbij stonden steeds de volgende vragen centraal:

 • Heeft de Bank op tijd de juiste de juiste analyse van de houdbaarheid van het handelssysteem gemaakt en de oorzaken van de stagnatie?
 • Hoe zat de flow van de transacties (aan- en verkoop van certificaten) werkelijk in elkaar?
 • Wat waren de externe adviezen om uit de gerezen problemen te komen? Welke scenario’s zijn overwogen en waarom is voor een Multilateral Trading Facility (MTF) gekozen?
 • Waarom koos de Bank voor een richting die alle gevolgen op de certificaathouders afwentelt?

Deze vaak complexe en intensieve gesprekken leverden helaas niet het gewenste resultaat op. Er kwam geen duidelijke antwoord op onze vragen. De Triodos Bank weigert daarmee nog steeds verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid met betrekking tot certificaathouders (dat wil zeggen over het stilleggen van de handel; de afwaardering van de certificaten; het beperkte dividend; de wijze van communiceren). De drastische besluiten die door de Bank genomen zijn, zijn voor ons niet navolgbaar. Een ernstige vertrouwensbreuk tussen de Bank en Certificaathouders ontstond.

Dat is niet goed voor (reputatie van) de Bank en daardoor ook niet voor de certificaathouders. Daarom namen we, na maanden onderhandelen met de Bank, inwinning van externe adviezen en uitvoerig intern beraad, uiteindelijk het besluit om de hulp in te roepen van een onafhankelijk en gerespecteerd instituut: de Ondernemingskamer.

Enquêteprocedure

De Stichting ziet de Enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam vooral als een middel om – door de inzet van een onafhankelijk onderzoeker - tot herstel van vertrouwen te komen tussen certificaathouders en de Triodos Bank.

Een Enquêteprocedure is een gebruikelijke procedure in geval van zakelijke geschillen. Eerder is die ook gevolgd bij andere banken (onder andere SNS).

Een dergelijke procedure is gericht op het beslechten van geschillen binnen ondernemingen, zoals - in ons geval - tussen certificaathouders en de Raad van Bestuur van de Triodos Bank. Of is gericht op impasses in de besluitvorming of mismanagement door bestuurders. Het doel is openheid van zaken en herstel van verhoudingen binnen ondernemingen.

Openheid over het verleden en inzage in de feiten, is voor de Stichting de sleutel naar herstel van verhoudingen en van vertrouwen in de toekomst. Het is voor de certificaathouders en de Stichting momenteel immers niet mogelijk vast te stellen in hoeverre de Triodos Bank de gerechtvaardigde belangen van de Certificaathouders op adequate wijze bij de besluitvorming heeft betrokken.

Bij de Enquêteprocedure gaat het om waarheidsvinding door een onafhankelijke onderzoeker. Daarbij gaat het om de beantwoording van reeds eerdergenoemde vragen zoals: ‘Wanneer wist de Bank dat de waardering op basis van intrinsieke waarde van de certificaten tegen grenzen aanliep; welke scenario’s zijn toen overwogen; op basis van welke criteria en adviezen is er gekozen om problemen eenzijdig op certificaathouders af te wentelen?’ Aan de orde komt ook de vraag ‘Is er al dan niet sprake van wanbeleid?’ Kortom, in een Enquêteprocedure beoordeelt de Ondernemingskamer of er sprake is van 'gegronde redenen om aan een juist beleid of juiste gang van zaken bij een onderneming te twijfelen'.

De doeleinden van de enquêteprocedure zoals aangevraagd door de Stichting zijn:

 • verkrijging van openheid van zaken;
 • vaststelling bij wie de verantwoordelijkheid berust voor mogelijk wanbeleid;
 • sanering en herstel van gezonde verhoudingen;
 • bescherming van certificaathouders tegen machtsmisbruik;
 • bijdrage aan het vinden van oplossingen voor de huidige situatie van certificaathouders.

Een dergelijke procedure biedt legio mogelijkheden om, indien de partijen dat wensen, tussentijds met elkaar in overleg (c.q. dialoog) te treden.

Op basis van de beantwoording van deze vragen worden implicaties voor het functioneren van de Bank in kaart gebracht en krijgen opvolging (bijvoorbeeld in maatregelen met betrekking tot bestuur van de Bank, leiderschap, competenties, verantwoording en transparantie). Ook kunnen de mogelijkheden verkend, en in gang gezet worden, om tegemoet te komen aan gerechtvaardigde belangen van certificaathouders (met betrekking tot waarde van certificaten, verhandelbaarheid, dividendbeleid en bijvoorbeeld governance inclusief reguliere ‘aandeelhoudersrechten’ van certificaathouders van de Bank).

Fasering van een Enquêteprocedure

De enquêteprocedure kent twee fasen, die allebei worden ingeleid met een Verzoekschrift. De eerste fase start met een verzoek tot het instellen van een onderzoek. De advocaat van de Stichting, mr. Martijn van Dam van advocatenkantoor Lemstra Van der Korst heeft vandaag, op 10 oktober 2022 een dergelijk Verzoekschrift ingediend.

Na acceptatie van dat verzoek, uitvoering van het onderzoek en deponering van het onderzoeksverslag kan een tweede fase volgen waarin de Ondernemingskamer wordt verzocht om wanbeleid vast te stellen (en eventueel één of meer van de in art. 2:356 Burgerlijk Wetboek genoemde maatregelen te treffen). Dat onderzoek vormt de kern van het enquêterecht.

Een Enquêteprocedure duurt in de regel zes tot acht maanden, maar kan ook meer tijd in beslag nemen, afhankelijk van de complexiteit van de zaak, de werkdruk bij de Ondernemingskamer en de prioriteit die aan deze casus wordt toegekend. We houden u, uiteraard, via Nieuwsbrieven en onze website op de hoogte.

Financiële bijdrage

Zoals we in onze vorige Nieuwsbrieven al hebben benadrukt: een dergelijke procedure kost niet alleen tijd maar is ook zeer kostbaar. Velen van u hebben na de vorige nieuwsbrief een bijdrage overgemaakt. Dank daarvoor! 
Wie dat nog niet gedaan heeft, wordt dringend verzocht uw bijdrage aan de stichting over te maken op Bankrekening NL17 INGB 0675 5948 20 ten name van Stg Certificaat Triodos Bank of via deze link. Maar ook een extra vrijwillige donatie is meer dan welkom. Veel dank voor uw bijdragen.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Daan Greven
Allert van den Ham
Hugo Hurts
Ronald Kramer
Fons van der Velden

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604