Aan de sympathisanten van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Den Haag, 10 mei 2022

 

In aansluiting op onze eerdere nieuwsbrieven (zie hier) brengen we u met deze derde nieuwsbrief op de hoogte van de stand van zaken.

Kort overzicht van de huidige stand van zaken

Zoals bekend is de Stichting Certificaathouders Triodos Bank nu formeel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, is een bankrekening geopend (Stg Certificaat Triodos Bank NL17INGB 0675 5948 20) en een website gelanceerd www.stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl. Ondertussen hebben ruim 2.200 sympathisanten zich aangemeld bij de stichting. Zij vertegenwoordigen ruim 1,4 miljoen certificaten (met een totale waarde van € 120 miljoen). Degenen die het aantal certificaten nog niet hebben doorgegeven, worden gevraagd dat zo nog snel mogelijk te doen!

De invloed van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank wordt niet alleen bepaald door de kracht van onze argumenten, maar ook door de omvang van onze beweging. Het is daarom van het grootste belang dat zo veel mogelijk (betalende) certificaathouders zich aanmelden als sympathisant van de stichting. U bent de sleutel tot uitbreiding van de achterban. Stimuleer daarom uw familieleden, vrienden en kennissen die in het bezit zijn van certificaten zich aan de sluiten bij de Stichting Certificaathouders Triodos Bank!

Activiteiten van de stichting: contact met de Triodos Bank, SAAT, VEB en advocatenkantoor Lemstra van der Korst

De afgelopen weken is er een afspraak gemaakt voor een introductiegesprek tussen de stichting en de Raad van Bestuur van de Triodos Bank. Dit gesprek zal op 12 mei aanstaande plaatsvinden.

Op 3 mei jl. is een brief naar de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) gestuurd met het dringende verzoek niet akkoord te gaan met het huidige voorstel van de Triodos Bank tot uitbetaling van een dividend over 2021 van € 1,80 per certificaat. De brief vindt u hier. In plaats daarvan stellen wij voor het dividend over 2021 te verhogen tot 70% van de winst over 2021 (conform het eigen beleid van de Triodos Bank). Daarnaast vragen wij om een buitengewoon dividend uit te keren over de boekjaren 2019 en 2020 (wederom minimaal op basis van 70% van de in die jaren gerealiseerde winst). Daarmee kan in ieder geval de opgelopen achterstand goedgemaakt worden en tegemoet worden gekomen aan de gerechtvaardigde verwachtingen die certificaathouders mogen hebben over de uitkering van dividend over de jaren 2019, 2020 en 2021. Het persbericht dat we over deze zaak hebben uitgestuurd op 9 mei 2022, staat hier.

De stichting heeft advocatenkantoor Lemstra Van der Korst - gespecialiseerd in collectieve actie - in de arm genomen. Wij hebben Lemstra van der Korst verzocht een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een zogenoemde enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. De Ondernemingskamer is een in het ondernemingsrecht gespecialiseerde afdeling van het Gerechtshof in Amsterdam. Bij een enquêteprocedure wordt onderzoek gedaan naar het gevoerde beleid, het bestuur en de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming, in dit geval de Triodos Bank. Het gaat er daarbij om de ware toedracht van het gevoerde beleid met betrekking tot de verhandelbaarheid en de afwaardering van de waarde van certificaten Triodos Bank te onderzoeken; het gaat dus om waarheidsvinding. De resultaten van de haalbaarheidsstudie worden in de tweede helft van mei verwacht. We houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot dit traject.

Met de Vereniging van Effecten Bezitters (VEB) is contact over de inschatting van de huidige situatie, een mogelijke strategie voor de toekomst en opties voor samenwerking. Ook de VEB kijkt nadrukkelijk naar de mogelijkheid om een enquêteprocedure te starten.

Raadpleging (enquête) over wat er onder certificaathouders leeft

In de vorige nieuwsbrieven hebben wij u gevraagd om een enquête in te vullen. Velen van u hebben al gehoor gegeven aan dat verzoek, waarvoor dank. Met de gegevens daaruit hopen wij beter beslagen ten ijs te komen in de dialoog en onderhandelingen met de SAAT en de leiding van de Triodos Bank. Zoals we eerder al aangaven: hoe groter de groep van respondenten, hoe betrouwbaarder de resultaten. Omdat er wat problemen waren met de link naar de enquête, vragen wij diegenen die dat nog niet hebben gedaan, de enquête alsnog in te vullen. U kunt de juiste link naar de enquête vinden op de homepage van onze website (https://www.stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl) of door op deze link te klikken. U wordt vriendelijk verzocht de enquête vóór 25 mei 2022 in te vullen.

Financiële bijdrage

In de nieuwsbrief van 14 april jl. hebben we u ook gevraagd zo snel mogelijk een bedrag van € 25 (meer mag altijd!) over te maken op de bankrekening van de Stg Certificaat Triodos Bank: NL17INGB 0675 5948 20 om de lopende kosten van de stichting te betalen (oprichting, administratie, eerste juridisch advies, website enz.). Ondertussen heeft een aanzienlijk deel van de sympathisanten de bijdrage betaald, maar als u daartoe nog niet in de gelegenheid bent geweest, verzoeken wij u dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Vermeld alstublieft bij uw overboeking uw naam, emailadres en wilt u het aantal certificaten dat u bezit opgeven als u dat nog niet gedaan heeft (zie jaaropgave van de Triodos Bank). Daarbij mag u de cijfers achter de komma weglaten.

Mochten we na verloop van tijd na goed onderling overleg besluiten (kostbare) juridische actie te starten, dan zullen wij bij u terugkomen voor een extra bijdrage naar rato van het aantal certificaten dat u bezit (en kunt u dan beslissen of u een dergelijke procedure wilt ondersteunen).

In de tweede helft van mei vindt er ook overleg plaats met een aantal grote, meer institutionele certificaathouders over een grotere financiële bijdrage van hun kant.

Presentatie van de stichting

Op 10, 16 en 20 mei 2022 vinden er bijeenkomsten met de SAAT plaats; op 20 mei 2022 is ook de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. We gaan natuurlijk flyers met informatie over de stichting uitdelen bij de fysieke bijeenkomsten op 16 en 20 mei. Vrijwilligers om hiermee te assisteren zijn van harte welkom (aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp ‘flyeren’).

Wilt u verder bij het vragen stellen vermelden dat u zich aangesloten heeft bij de stichting en steeds de volledige naam van de stichting noemen, zodat we de stichting onder de aandacht brengen van andere aanwezigen.

Oproepen via social media

In de komende tijd willen we heel graag meer certificaathouders bereiken in de hoop dat zij zich aansluiten bij de stichting en onze vragenlijst invullen. Alleen dan kunnen we een vuist maken en de druk op de bank opvoeren. Kent u persoonlijk certificaathouders die zich nog niet hebben aangesloten? Roep hen op om dat te doen. Maakt u gebruik van sociale media? Gebruik die dan om een algemene oproep te doen. Post ook berichten waarin u laat weten hoe u denkt over de bank en haar beleid. Geef commentaar op berichten die de bank zelf plaatst. Het is tot nog toe erg rustig op sociale media. Dat kan de indruk wekken dat de kwestie maar weinig certificaathouders echt bezighoudt. Laten we daar gauw verandering in aanbrengen.

Voorbeeld van een algemene oproep op Twitter:

Ook certificaathouder en slachtoffer @TriodosNL? Sluit u aan bij de stichting die wél voor uw belangen opkomt: https://www.stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl Laat weten hoe u over de bank denkt en doe mee aan de enquête: https://bit.ly/certificaathouders. #certificaathouders #triodos #triodosschandaal

Iets uitgebreider voor Facebook:

Ook certificaathouder en slachtoffer van de sociale en groene @TriodosNL? Het is tijd voor actie. Sluit u aan bij de stichting die wél voor uw belangen opkomt. https://www.stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl En laat weten hoe u denkt over de bank en haar beleid door mee te doen aan de enquête van de stichting. https://bit.ly/certificaathouders. Samen staan we sterk! #certificaathouders #triodos #triodosschandaal

Oprichting van werkgroepen

We hebben als bestuur steeds gezegd, dat we de stichting organiseren als een brede maatschappelijke organisatie. We hebben daarom in onze eerste nieuwsbrief mensen gevraagd zich aan te melden als vrijwilliger. Dat doen mensen gelukkig ook, maar we kunnen nog meer vrijwilligers gebruiken die het bestuur adviseren en ondersteunen bij het uitvoeren van activiteiten om de doelstellingen van de stichting te bereiken.

Op basis van de oproep in onze vorige nieuwsbrief hebben we ondertussen de volgende werkgroepen ingesteld:

  • juridische zaken inclusief voorbereiden van input voor de bijeenkomsten met de SAAT (10 en 16 mei 2022) en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (20 mei 2022);
  • communicatie, PR en publiciteit (met speciale aandacht voor sociale media);
  • beheer, administratie en financiën (secretariaat);
  • alternatieven voor het huidige beleid van de bank ten aanzien van certificaathouders tegen de context van de systemische problemen (business case) waarmee de bank geconfronteerd wordt.

Deze werkgroepen adviseren en ondersteunen het bestuur bij het uitvoeren van activiteiten om de doelstellingen van de stichting te bereiken.

Als u nog aan een van deze werkgroep deel wilt nemen kunt u dat kenbaar maken door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wilt in het onderwerp van uw e-mail aangeven naar welke werkgroep uw belangstelling uitgaat?

We hopen u snel weer op de hoogte te stellen van de voortgang van de activiteiten.

 

Namens het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Allert van den Ham
Ronald Kramer
Fons van der Velden

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604