Aan de sympathisanten van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Inleiding

In deze extra Nieuwsbrief doen wij kort verslag van de uitkomsten van de Vergadering van Certificaathouders van SAAT die plaatsvond op 28 februari 2024.

Vergadering van Certificaathouders wijst alle voorstellen van SAAT met ruime meerderheid af

SAMENVATTING

  • Een overtuigende meerderheid van de certificaathouders heeft op 28 februari 2024 TEGEN alle voorstellen van SAAT gestemd om de Administratievoorwaarden en statuten van SAAT te wijzigen.
  • Onze Stichting had daartoe opgeroepen.
  • De certificaathouders geven met hun onmiskenbare tegenstem een helder signaal aan SAAT en de bank: kom op korte termijn met een samenhangend en overtuigend totaalpakket van financiële en niet-financiële maatregelen en hervormingen.
  • Als dat gebeurt, praten we graag verder. Als het niet gebeurt, zullen we verdere acties ondernemen.

 

Wat is er gebeurd?

Op woensdag 28 februari 2024 vond in Zeist een Vergadering van Certificaathouders plaats van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT). Certificaathouders konden stemmen over 6 voorstellen van SAAT tot wijziging van de Administratievoorwaarden en statuten van SAAT. Onze Stichting heeft vooraf en tijdens de vergadering een oproep gedaan om tegen alle voorstellen van SAAT te stemmen. Aan die oproep is massaal gehoor gegeven. Onze Stichting kreeg van meer dan 700 certificaathouders een volmacht om namens hen tegen de voorstellen te stemmen. Wij danken alle volmachtgevers voor hun steun en het in ons gestelde vertrouwen. Door deze volmachten konden wij bij ieder stempunt zo’n 330.000 tegenstemmen uitbrengen.

Enkele getallen:
Aantal deelnemers aan de vergadering:
  waarvan in de zaal:
  waarvan online:
757
269
488
Totaal aantal stemmen in de vergadering: 993.395
Totaal aantal volmachten: 1.482
Totaal aantal bij volmacht uit te brengen stemmen: 640.132

 

Uitslag van de stemmingen

Hieronder volgen per stempunt de uitslagen van de stemmingen die zijn gehouden over de 6 stempunten. De uitslagen zijn in percentages vóór en tegen de voorstellen. Deze percentages tellen steeds op tot 100. Bij ieder stempunt zijn ook blanco stemmen uitgebracht. Daarvan gaf SAAT geen percentages. De aantallen uitgebrachte blanco stemmen varieerden per stempunt tussen 21.000 en 68.000.

  VOOR (%) TEGEN (%)
Stempunt 1 Administratievoorwaarden: Agenderingsrechten en rechten tot het (laten) oproepen van een certificaathouders­vergadering 43,11 56,89
Stempunt 2 Administratievoorwaarden: Verwijderen van het maximum van 1.000 stemmen in de certificaathouders­vergadering 28,62 71,38
Stempunt 3 Administratievoorwaarden: Verwijderen van het maximaal toegestane certificatenbelang (10%) 26,02 73,98
Stempunt 4 Administratievoorwaarden: Technische wijzigingen 31,48 68,52
Stempunt 1 statuten: Benoemingsregeling, onafhankelijkheidseisen van bestuurders, aanbevelingsrecht certificaathouders, benoemingstermijnen 33,15 66,85
Stempunt 2 statuten: Technische wijzigingen 33,56 66,44

 

Wat betekent deze uitslag?

De door SAAT voorgestelde veranderingen in de Administratievoorwaarden en statuten gaan als gevolg van de gehouden stemmingen op dit moment niet door. Voor onze Stichting is deze uitslag niets om triomfantelijk over te doen. Maar we zijn er wel blij mee. Blij, omdat deze uitslag het krachtigst mogelijke signaal is dat de certificaathouders op 28 februari konden geven aan zowel SAAT als het bestuur van de Triodos Bank dat zij niet willen meewerken aan het langzame en veel te aarzelende aanpassingsproces dat sinds maart 2020 op gang is gekomen. Wij hebben in HOOFDLETTERS naar voren gebracht dat het dringend tijd is dat de bank op korte termijn komt met een samenhangend totaalpakket van maatregelen en hervormingen (financiële en niet-financiële) dat integraal recht doet aan de belangen van de certificaathouders die al zo lang zijn genegeerd door de bank en door SAAT.

Als zo’n totaalpakket er komt, dan kunnen wat ons betreft de nu afgewezen voorstellen van SAAT opnieuw ter stemming aan de certificaathouders worden voorgelegd, voor zover dat dan nog nodig zal zijn. Inhoudelijk zijn wij namelijk niet tegen een belangrijk deel van die voorstellen. Wij zijn er wel tegen in de vorm van losse stukken en brokken, zonder dat er een samenhangend totaalpakket is met daarbij een helder en bevredigend toekomstperspectief.

Lees de stemverklaring die wij hebben gegeven aan het begin van de Vergadering van Certificaathouders op 28 februari 2024  hier  . En lees de door de voorzitter van het bestuur van onze Stichting aan het einde van de vergadering uitgesproken afsluitende opmerkingen  hier  .

Belangrijke momenten die er aankomen

Op 14 maart 2024 zal de bank de cijfers over 2023 bekendmaken. Wij gaan ervan uit dat de bank op die dag ook zal aangeven wat haar plannen zijn om de problemen tussen de bank en de certificaathouders op te lossen. Over die plannen zijn wij graag bereid te praten. Komen ze er echter niet of veel te weinig, dan zullen we verdere acties ondernemen.

Op 15 april 2024 houdt SAAT een nieuwe – reguliere – Vergadering van Certificaathouders ter voorbereiding op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV (AVA). Noteer die datum alvast in uw agenda.

Die AVA vindt plaats op 17 mei 2024. In die vergadering zal worden gestemd over verlening van décharge aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen over het in 2023 gevoerde beleid en over het dividendvoorstel over 2023. Voor het eerst zullen certificaathouders in die vergadering zelf hun stem hierover kunnen uitbrengen. We hebben op 28 februari gezien wat er dan mogelijk is, maar we hopen zeer dat het niet nodig zal zijn om u dan opnieuw te vragen om een strategische stem uit te brengen.

Kritiek op onze opstelling

Tijdens de Vergadering van Certificaathouders was er niet uitsluitend steun voor de opstelling van onze Stichting. Er klonk ook kritiek. Die luidde dat wij er met onze opstelling aan bijdragen dat de problemen bij de Triodos Bank voortduren en dat de negatieve publiciteit die daarmee gepaard gaat slecht is voor het herstel van de handel in en de koers van de certificaten.

Natuurlijk begrijpen we waar deze kritiek vandaan komt. Maar we vinden dat daarmee de wereld toch wel een beetje op z’n kop wordt gezet. De bank is aan zet om de problemen op te lossen die zij zelf heeft laten ontstaan en veel te lang heeft laten voortbestaan. Wij hebben ons vanaf de oprichting van onze Stichting in maart 2022 altijd constructief opgesteld. Wij hebben niet alleen maar kritiek geuit, maar steeds ook concreet aangegeven wat wij willen. En dat blijven we doen. Niet om dingen tegen te houden, maar juist om vooruitgang en toekomstperspectief af te dwingen voor zowel certificaathouders als de bank.

Wij willen heel graag dat de doelstellingen waarvoor Triodos Bank is opgericht vol in beeld blijven en verder kunnen worden ontwikkeld en uitgebouwd. Wij zijn ervan overtuigd dat er toekomst is voor zo’n perspectief, maar dan moeten nu eerst de problemen worden aangepakt die al veel te lang voortduren.

 

Het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Daan Greven
Hugo Hurts
Pieter Schuurs
Fons van der Velden

Permanent adviseur van het bestuur,
Koen Albregts

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604