Hoe werkt de handel op de MTF? 

De belangrijkste kenmerken van de handel op de MTF zijn de volgende:

 1. Er is sprake van een veilingsysteem, waarbij op weekbasis op woensdagmiddag de handelskoers voor de veilingronde van die week wordt vastgesteld.
 2. Aankoop- en verkooporders kunnen worden ingelegd van donderdag in de week voor de veiling tot en met woensdag 14.00 uur, dus vlak voor de handelsronde start.
 3. Aankoop- en verkooporders zijn van het type limietorder, dat wil zeggen dat de verkoper bij het inleggen van een order zijn minimale verkoopprijs aangeeft en de koper zijn maximale koopprijs.
 4. Tot het moment dat de handelsronde start (zie punt 5 hierna) kunnen aan- en verkooporders nog worden geannuleerd (ingetrokken). Na intrekking is eventueel opnieuw inleggen van een order tegen een andere prijs of met een ander aantal certificaten mogelijk.
 5. De handelskoers (de veilingprijs van die week) wordt elke woensdag na 14.00 uur door de MTF vastgesteld op het niveau waarop het grootste aantal certificaten wordt verhandeld.
 6. Bij de vaststelling van de handelskoers wordt een boven- en ondergrens in acht genomen, die door Captin wordt vastgesteld. Op dit moment is die grens 40% boven c.q. onder de laatste handelskoers. Als een handelskoers wordt vastgesteld die buiten die bandbreedte van +/+ of -/- 40% valt, dan is die handelskoers niet geldig en vindt er die week geen veiling plaats.
 7. Na de vaststelling van de handelskoers gaat de MTF de aan- en verkooporders matchen zodanig dat het grootste aantal certificaten daadwerkelijk wordt verhandeld. In deze stap wordt onder meer het toewijzingspercentage vastgesteld van de verkoop- dan wel de aankooporders, een en ander afhankelijk van de vraag of er een groter volume aan verkooporders dan wel aankooporders op deze handelskoers kan worden afgedaan of omgekeerd. In het eerste geval (meer verkooporders) is het toewijzingspercentage voor kooporders 100% en dat voor verkooporders lager dan 100%; in het tweede geval (meer aankooporders) is het omgekeerde het geval.
 8. Orders die niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden doorgeschoven naar de veilingronde van de volgende week. Dergelijke orders blijven telkens weer doorgeschoven worden tot de laatste dag van de maand ná de maand waarin ze ingelegd zijn. Voorbeeld: een order die wordt ingelegd op 28 juni 2023 (de eerste dag waarop dit op de MTF mogelijk was) en telkens bij de wekelijkse handelsronde niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, blijft dus meelopen in het wekelijkse proces tot uiterlijk 31 juli 2023. Zowel verkopende als kopende partijen kunnen restant-orders overigens wel annuleren.
 9. Handelen op de MTF brengt kosten met zich mee. Per order wordt een vast bedrag in rekening gebracht ongeacht de omvang van de order. Daarnaast wordt per uitgevoerde transactie een vast percentage in rekening gebracht van de omvang van het transactiebedrag. Captin behoudt zich het recht voor om deze kosten om verschillende redenen te wijzigen. Op de site van Captin is meer informatie over de actuele kosten te vinden (zie de link hierbeneden).

Wat laat het orderboek zien?

Op de site Noteringen Triodos Bank | Captin is een deel van het orderboek te zien:

 1. de 10 hoogste koopprijzen (biedprijzen) van potentiële kopers met daarbij voor elk van die 10 prijzen het aantal orders en het aantal in die orders begrepen certificaten;
 2. de 10 laagste verkoopprijzen (laatprijzen) van verkopers met daarbij voor elk van die 10 prijzen het aantal orders en het aantal in die orders begrepen certificaten.

Het zichtbare deel van het orderboek van donderdag 13 juli om 17.23 uur staat hieronder weergegeven.

Het linkerdeel laat de ingelegde kooporders zien met de 10 hoogste biedprijzen, het rechterdeel laat de ingelegde verkooporders zien met de 10 laagste laatprijzen. In dit voorbeeld-orderboek vallen een paar zaken op:

 • De laagste laatprijs (=verkoopprijs) is € 1 en hiervoor wordt afgerond 0,05 certificaat ter verkoop aangeboden.
 • De hoogste laatprijs van deze 10 laagste laatprijzen is € 30 en hiervoor worden bijna 1.440 certificaten aangeboden in 18 orders.
 • Aan de koopkant valt op dat via 17 ingelegde orders iets meer dan 4.800 certificaten worden gevraagd tegen een handelskoers van € 40, dit is € 1 lager dan de handelskoers per 12 juli 2023.
 • Voorafgaand aan de totstandkoming van de handelskoers van 12 juli 2023 van
  € 41 bestond er volstrekt geen zicht op verkooporders die in de buurt van deze handelskoers waren ingelegd. Dat zicht ontstond ook niet meer in de dagen na de opening van het orderboek op donderdag en dat geldt voor iedere handelsronde.

Wat is nu belangrijk bij het inleggen van orders?

Triodos Bank heeft bij aanvang van de handel op de MTF aangegeven dat er een kans bestond dat de handel op de MTF in de eerste weken na hervatting onrustig zou kunnen zijn en dat het even kon duren voordat er een zeker evenwicht in termen van prijsvorming en handelsvolume wordt bereikt. 

Als een vergelijking wordt gemaakt met een aandeel dat op dagbasis via een beurs als AEX in Amsterdam doorlopend wordt verhandeld (dus niet via een veilingsysteem als het geval is bij de MTF van Captin), dan vindt iedere belegger het vanzelfsprekend om een koop- of verkooporder in te leggen tegen een koers die zich normaal gesproken rond de beurskoers van dat moment bevindt. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. De koersontwikkeling van het aandeel ING op donderdag 13 juli 2023 laat het volgende beeld zien (bron: IEX, aandeel ING):

 • openingskoers € 12,85;
 • laagste koers overdag € 12,80;
 • hoogste koers overdag € 13,02;
 • slotkoers € 12,95.

Binnen deze bandbreedte van koersen zijn 10,5 miljoen aandelen verhandeld, terwijl het gemiddelde dagvolume van de handel in ING aandelen over de drie maanden voorafgaand aan 13 juli 2023 11,2 miljoen aandelen was.

In vergelijkbare zin is voor de prijsvorming van de Triodos certificaten op de MTF de laatste handelskoers te beschouwen als het enige houvast voor beleggers bij het inleggen van nieuwe orders.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604