Fiscaal

Waardering van certificaten Triodos Bank in het kader van de Aangifte Inkomstenbelasting Box 3

Nadat Triodos Bank op 5 januari 2021 definitief de intrinsieke waarde had losgelaten voor de vaststelling van de waardebepaling van de certificaten, is bij vele certificaathouders de vraag opgekomen welke waarde van de certificaten realistisch gesproken zou moeten of kunnen worden gebruikt bij de aangifte Inkomstenbelasting Box 3. In aanmerking nemend dat de peildatum voor de Box 3 waardering telkens 1 januari van het aangiftejaar is, heeft Triodos Bank zelf voor 2021, 2022 en 2023 respectievelijk de bedragen van € 84, € 59 en € 60 opgegeven. Deze bedragen zijn door de bank bekend gemaakt bij de Belastingdienst en zijn door de Belastingdienst gebruikt bij het vooraf invullen van de aangiftes voor deze jaren.

Verschillende certificaathouders vonden deze waarderingen voor de aangiftejaren 2021 en 2022 onrealistisch en waardeerden hun certificatenbezit aanzienlijk lager bij hun aangiftes (voor 2023 kan begin 2024 aangifte worden gedaan). Zij gaven aan ons door dat inspecteurs van de Belastingdienst de afwijkende waardering accepteerden. Op basis van die informatie namen wij in onze Nieuwsbrief van 21 maart 2023 twee voorbeeldbrieven op met behulp waarvan certificaathouders voor hun privé situatie een afwijking van de vooraf ingevulde aangifte zouden kunnen beargumenteren voor de belastingjaren 2021 en 2022. U vindt de voorbeeldbrief voor 2021 hier en de voorbeeldbrief voor 2022 hier.

Van meerdere kanten hebben wij de vraag gekregen of ook voor de IB aangifte 2023 Box 3 een voorbeeldbrief beschikbaar kan worden gemaakt. Hierbij dient men zich te realiseren dat door de herstart van de handel in certificaten via de MTF van Captin per 5 juli 2023 de overwegingen voor afwijking van de vooraf ingevulde aangifte 2023 anders kunnen zijn dan voor de jaren 2021 en 2022.

Als leidraad voor uw argumentatie en onderbouwing van de afwijking van uw vooraf ingevulde aangifte kunt u hier een voorbeeldbrief vinden voor de IB aangifte 2023.

NB. Aanslagen of aangiftes uit eerdere jaren kunnen nog tot 5 jaar na het jaar waarop de aangifte c.q. aanslag betrekking heeft worden gewijzigd. Die wijzigingen kunnen betrekking hebben op correctie van een fout, maar ook op een aanvulling van eerder ingevulde gegevens. Navolgende link naar de site van de Belastingdienst geeft hier meer informatie over: IB aangifte wijzigen.

Als bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank hechten wij eraan om te benadrukken dat wij geen enkele garantie geven dat een afwijking van de vooraf ingevulde aangifte op basis van de aangegeven overwegingen door de Belastingdienst wordt geaccepteerd noch dat wij als bestuur enige verantwoordelijkheid kunnen en willen aanvaarden voor de gevolgen van afwijzende beschikkingen van de zijde van de Belastingdienst.

NB. De voorbeeldbrieven zijn opgesteld voor de situatie van het indienen van een gezamenlijke aangifte voor de Inkomstenbelasting (u en uw fiscaal partner). Indien een gezamenlijke aangifte niet aan de orde is, dan dient de voorbeeldbrief uiteraard dienovereenkomstig te worden aangepast.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604