Doelstellingen

Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB) heeft als doel om op te komen voor de belangen van de certificaathouders van Triodos Bank en te bevorderen dat de functies die Triodos Bank vervult als sociale en duurzame bank behouden blijven.

Deze bancaire functies zijn (zoals omschreven door de bank in 2018):

 • ‘Bijdragen aan een samenleving waarin de levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat;
 • het voor mensen, instellingen en bedrijven mogelijk maken geld bewuster te gebruiken op een manier die mens en milieu ten goede komt en duurzame ontwikkeling bevordert;
 • onze klanten voorzien van duurzame financiële producten en uitstekende service’.

Bij de behartiging van de belangen van certificaathouders richten wij ons op de volgende onderwerpen:

 • informatievoorziening door de bank;
 • verhandelbaarheid van de certificaten;
 • waarde van de certificaten;
 • betekenisvolle financiële tegemoetkoming van de certificaathouders;
 • dividendbeleid
 • versimpeling van de bestuurlijke structuur van de bank en meer invloed voor certificaathouders.

Om haar doel te bereiken zoekt de Stichting de interesse en steun van maatschappelijke organisaties en individuen in de landen waar Triodos Bank actief is. De Stichting geeft de voorkeur aan het voeren van een dialoog met de Triodos Bank en met de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT). Als een dialoog te weinig oplevert voor de certificaathouders, schuwt de Stichting andere middelen niet. Zo nodig zal zij ook juridische en gerechtelijke procedures initiëren.

Strategie

De SCTB tracht haar doelstellingen te realiseren door in te zetten op vijf onderling samenhangende strategieën:

 • Publieke opinie: genereren van interesse en steun van maatschappelijke organisaties en individuen in Nederland, België, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dit gebeurt via publiciteit, onder meer aan de hand van concrete voorbeelden van de gevolgen van de slechte verhandelbaarheid van de certificaten en van de waardedaling voor betrokken certificaathouders.
 • Inzetten op de invloed die certificaathouders zelf kunnen uitoefenen: In de Vergadering van Certificaathouders van SAAT kunnen certificaathouders zelf hun stem uitbrengen over benoemingen van bestuursleden van SAAT en over veranderingen in de statuten en administratievoorwaarden van SAAT. Zij kunnen de Stichting machtigen om voor hen te stemmen, maar wij formuleren  ook standpunten die certificaathouders kunnen gebruiken voor het maken van keuzes bij het zelf uitbrengen van hun stem. SAAT werkt aan modernisering van de bestuurlijke inrichting (governance) en de resultaten daarvan zullen worden vastgelegd in de reglementen van SAAT. Omdat die reglementen ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de certificaathouders hebben die er zelf het laatste woord over.
  Sinds de start van de MTF op 5 juli 2023 hebben certificaathouders ook het wettelijke recht om zelf hun stem op te vragen en uit te brengen in de Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV. Wij formuleren ook daarvoor standpunten die certificaathouders kunnen gebruiken voor het maken van keuzes bij het uitbrengen van hun stem. Dit is belangrijk bij o.a. het wel of niet verlenen van décharge over het door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Triodos Bank gevoerde beleid en bij het vaststellen van het dividend.
 • Toetsing bij Instituties: wij zoeken contact met instituties zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), teneinde de omgang door Triodos Bank met de certificaathouders te toetsen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bank.
 • Samenwerking met andere organisaties die opkomen voor de belangen van certificaathouders: wij staan in nauw contact met de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en werken, waar mogelijk, samen met andere organisaties in Nederland en in andere landen die opkomen voor de belangen van certificaathouders. Wij trekken daarbij wel een grens. Wij zijn tegen collectieve claims en massaclaims die erop zijn gericht om financiële compensatie te bereiken voor de deelnemers aan dergelijke claimprocedures.
 • Juridische procedures: zo nodig een tweede gang naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam dan wel civielrechtelijke procedures opstarten en ondersteunen.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604