Bij het in januari 2021 definitief stopzetten van haar interne handelssysteem voor certificaten heeft Triodos Bank aangegeven dat men rekening hield met een omvangrijke “overhang” in aanbod van certificaten. Dat wil zeggen dat er veel meer aanbod van certificaten werd verwacht dan er vraag naar certificaten zou zijn. Later kwamen er indicaties dat het wel eens zou kunnen gaan om een bedrag in de range van € 150-250 miljoen [1]. Bij de toenmalige koers per certificaat (de Net Asset Value – NAV -, zoals die destijds werd gehanteerd onder het voormalige handelssysteem) van € 84 impliceerde dit een potentieel aanbod van afgerond 1,8-3,0 miljoen certificaten (bij een totaal aantal uitgegeven certificaten van 14,25 miljoen). Deze volumes hebben zich bij lange na niet gemanifesteerd in de eerste zeven maanden na de opening van de handel op de MTF per 5 juli 2023. In totaal zijn er in de eerste 31 handelsrondes (zeven maanden) 289.306 certificaten van eigenaar gewisseld (iets meer dan 2% van het totaal aantal certificaten in omloop). Dit aantal werd gerealiseerd in 6.111 transacties met een gemiddelde grootte van 47 certificaten per transactie en een gemiddelde koers per certificaat van € 28,97. De koers per 31 januari 2024 bedraagt € 21,50.

Hieruit kan worden opgemaakt dat de “overhang” in de achter ons liggende periode niet substantieel is gereduceerd.

Beide grafieken hieronder geven een beeld van de koersontwikkeling per certificaat, respectievelijk het volume van de handel sinds de start van de MTF op 5 juli 2023.

Hieronder is een tabel opgenomen met de relevante koers- en handelsdata sinds 5 juli 2023. De tabel geeft per handelsronde de tot stand gekomen koers aan plus daarnaast het aantal transacties dat is afgewikkeld, het aantal certificaten dat is verhandeld en het totaalbedrag dat met de uitgevoerde transacties is gemoeid.

De conclusies na 31 handelsrondes zijn duidelijk:

  • het volume van de handel is extreem laag. Een behoorlijk handelsvolume (een behoorlijke mate van liquiditeit in de markt) is noodzakelijk om de handel op gang te houden en is de basis voor een reële koersvorming. Op de MTF zijn zowel het aantal afgewikkelde transacties als het aantal certificaten dat van eigenaar wisselt laag. Certificaathouders die hun certificaten willen verkopen, kunnen hun stukken niet kwijt, kopers zijn er vrijwel niet. Grote investeerders waar Triodos Bank gesprekken mee heeft gevoerd tonen tot nu toe geen interesse om in certificaten Triodos Bank te investeren en kleinere kopers zijn er ook nauwelijks, mogelijk omdat men bang is dat men in de toekomst nooit meer van de certificaten af kan;
  • de handelskoers is, na een kortstondige stabilisatie rond € 40 eind augustus-begin september gestaag verder gedaald tot op een niveau van € 21,50 per 31 januari 2024. Sinds begin december 2023 lijkt de koers enigszins te stabiliseren op een niveau omstreeks € 20-21;
  • ten opzichte van de huidige intrinsieke waarde van circa € 89 (af te leiden uit het eigen vermogen van Triodos Bank volgens het halfjaarbericht 2023) is het totale bedrag aan verdampte waarde voor de certificaathouders inmiddels € 950-975 miljoen;
  • enig teken dat er een herstel van vertrouwen komt en daarmee een verbetering van de verhandelbaarheid van de certificaten is niet te bespeuren.

[1] Bron: Het Financieele Dagblad (FD), artikel d.d. 12 oktober 2023

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604