Onlangs is Triodos Bank begonnen met de eerder aangekondigde evaluatie van de MTF. Alle certificaathouders hebben in het kader van deze evaluatie op 31 januari 2024 een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een enquête die door het bureau Ipsos namens Triodos Bank wordt uitgevoerd. Het betreffende bericht is verstuurd met als onderwerp “Update voor Certificaathouders, 31 januari 2024”.

Zoals reeds afgesproken in juli 2023 heeft medio december 2023 een delegatie van het bestuur van SCTB, op uitnodiging van de bank, gesproken met enkele medewerkers van Triodos Bank over de evaluatie van de MTF. In dat gesprek hebben we onder andere de volgende punten naar voren gebracht:

  1. Vraagstelling: naar onze mening moet de evaluatie niet alleen gaan over het functioneren van de MTF (‘In hoeverre functioneert de MTF goed?) zoals in de Ipsos enquête gebeurt, maar ook over de vraag in hoeverre de MTF, gegeven de gerezen problemen, de beste oplossing is (‘In hoeverre hebben we de goede dingen gedaan?’). Deze tweeledige vraagstelling is voor ons de centrale vraagstelling, die aansluit bij de observatie van de Ondernemingskamer in haar beschikking van 16 maart 2023, namelijk dat alle belanghebbenden gebaat zijn bij een succesvolle lancering van de MTF en een succesvolle notering van de certificaten op de MTF.
  2. Methodieken: verder hebben we benadrukt dat het gebruik van verschillende methoden van data verzameling van belang is (dus niet alleen een vragenlijst, maar ook kwalitatieve case studies, panelgesprekken, story telling en diepte interviews), omdat veel certificaathouders een doorleefd en belangrijk verhaal te vertellen hebben, en zo betrokkenheid van stakeholders gefaciliteerd kan worden.
  3. Organisatie: zonder af te willen dingen op de leidende rol van Triodos Bank in het kader van deze evaluatie hebben we gevraagd om een actieve en gestructureerde betrokkenheid van verschillende stakeholders bij deze evaluatie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via een klankbordgroep.
  4. Toepassen van het geleerde: ook hebben we ervoor gepleit om niet te wachten met het naar buiten brengen van bevindingen en het toepassen van geleerde lessen tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 mei 2024. Dan wordt er veel te veel tijd verloren bij het implementeren van mogelijke verbeteringen in de handelsmogelijkheden voor certificaathouders.
  5. Communicatie: de resultaten van de vorige Ipsos enquête die in 2021 is gehouden, zijn, zeer tot teleurstelling van veel certificaathouders, nooit integraal (maar slechts als samenvatting) door Triodos Bank gepubliceerd. We hebben daarom benadrukt dat het deze keer voorafgaande aan welke gegevensverzameling dan ook, van belang is dat wordt aangegeven wat, wanneer en hoe aan de informatieverstrekkers wordt terug gerapporteerd.

Voor verdere informatie over onze input met betrekking tot de evaluatie van de MTF verwijzen we naar onze brief aan Triodos Bank van 20 december 2023 [zie hier  ]. Op deze brief hebben we (nog) geen antwoord gekregen. We weten daarom niet in hoeverre onze suggesties door de bank zijn c.q. worden overgenomen.

Het enquêteformulier van Ipsos biedt op drie plaatsen de mogelijkheid om een open antwoord te geven. We adviseren u om gebruik te maken van die mogelijkheid door op die plaatsen uw mening te verwoorden over de MTF en de evaluatie daarvan.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604