Om u een beeld te geven van wat er allemaal speelt op het gebied van juridische procedures tegen de Triodos Bank in verband met de problematiek rond de certificaten proberen wij om daarvan in dit document een overzicht te presenteren. Wij pretenderen niet dat wij alles overzien, maar delen graag wat wij weten vanuit het Halfjaarbericht 2023 van Triodos Bank en vanuit onze contacten met certificaathouders in de diverse landen.

Spanje

De meeste juridische procedures spelen in Spanje. Voor zover wij weten gaat het daar om meer dan 300 zaken van individuele certificaathouders tegen de Triodos Bank. In zo’n 50 van die zaken is tot nu toe een uitspraak gedaan. In ongeveer de helft van die zaken is de certificaathouder door de rechter in het gelijk gesteld. De andere helft van de zaken werd beslist in het voordeel van de Triodos Bank. In de zaken die uitvielen in het nadeel van de Triodos Bank is de bank in hoger beroep gegaan, met uitzondering van 2 zaken. Die twee certificaathouders werden dus uitbetaald. In de zaken die uitvielen in het nadeel van de certificaathouder is die certificaathouder in hoger beroep gegaan, met uitzondering van 1 zaak.

In totaal lijken alle rechtszaken te gaan om een bescheiden aantal certificaten en lijken de mogelijke financiële consequenties voor de bank beperkt van omvang indien er zaken definitief worden beslist in het voordeel van de certificaathouder. Voorlopig blijft het afwachten hoe de bulk van de zaken gaat aflopen.

Nederland

In Nederland heeft een aantal individuele certificaathouders een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het gaat daarbij voornamelijk om zorgplicht gerelateerde klachten. Voor zover wij weten, blijkt het tot nu toe heel moeilijk om een klacht bij het Kifid ontvankelijk verklaard te krijgen. Ons zijn (nog) geen gevallen bekend waarin een certificaathouder bij het Kifid voet aan de grond heeft weten te krijgen. We blijven dit volgen.

Twee organisaties in Nederland (Triodos Tragedie en Red Triodos) bereiden op dit moment indiening van een collectieve schadeclaim of massaclaim tegen de Triodos Bank c.q. tegen voormalige bestuurders van Triodos Bank voor of onderzoeken de mogelijkheden daartoe. Er wordt al gepolst bij certificaathouders of zij geïnteresseerd zijn om zich aan te sluiten. Aan deelname zijn voor de certificaathouder kosten verbonden.
 Voor zover wij weten is er op dit moment nog geen zaak aanhangig gemaakt bij een rechtbank.

In één geval heeft een certificaathouder in hoger beroep gelijk gekregen bij een verzoek om een getuigenverhoor onder ede, met als doel om bewijs te verkrijgen in de zaak van zijn individuele claim. Deze procedure loopt nog.

België

In België werd er één rechtszaak aangespannen door een individuele certificaathouder. Het is wachten op een uitspraak in die zaak.

Zo’n 250 certificaathouders, verenigd in Trioforum, hebben advocaat Arnauts ingeschakeld. Vorige week hebben zij in de Belgische pers aangekondigd dat het voornemen bestaat om over enkele weken naar de Handelsrechtbank in Brussel te stappen om hun geld terug te eisen.

Duitsland

In Duitsland werd ook één rechtszaak aangespannen die wacht op een oordeel van de rechter.

Standpunt SCTB over (collectieve) juridische procedures

Zie ons bericht Ontwikkelingen MTF en contacten met Raad van Bestuur Triodos Bank in deze Nieuwsbrief voor ons standpunt over (collectieve) claimprocedures tegen de bank. Dat standpunt staat in de paragraaf “Waarom zoekt SCTB niet de samenwerking op met pleitbezorgers van collectieve claims tegen Triodos Bank?”

In eerdere Nieuwsbrieven maakten wij dit standpunt ook al bekend. Wij zijn niet van mening veranderd op dit punt.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604