Inleiding

In onze Nieuwsbrief van 22 september 2023 kondigden wij aan dat we ‘terug op de lijn’ zouden komen over het vervolg van onze correspondentie met de Raad van Bestuur (RvB) van de Triodos Bank, volgend op onze Brandbrief van 3 augustus en onze vervolgbrief van 22 augustus 2023. Deze brieven omvatten meerdere onderwerpen, maar veruit het belangrijkste daarvan was onze zorg over het in onze ogen ondermaatse en zeer teleurstellende presteren van de MTF van Captin tot dan toe. Helaas hebben we moeten constateren dat de situatie er sindsdien niet beter op is geworden.

Wij hadden het overleg met de RvB en de Raad van Commissarissen (RvC) al opgeschort in afwachting van concrete toezeggingen van de bank, maar die zijn er sindsdien niet gekomen. Wij hebben ons daarom genoodzaakt gezien om druk te houden op de RvB om te reageren op de voor ons belangrijke punten. In dit bericht leest u daar meer over. We beginnen met een korte analyse van en verwijzing naar de ontwikkelingen op de MTF van Captin tot nu toe.

Ontwikkelingen op de MTF van Captin

De koersvorming en de verhandelbaarheid op de MTF laat na 16 handelsronden veel te wensen over. Zowel de VEB in haar artikel “Triodos-beleggers voorlopig nog moeilijk weg uit Hotel California” (18 augustus 2023) als Het Financieele Dagblad (FD) in haar artikel “Certificaathouders Triodos kunnen handelen, daar is het meeste wel mee gezegd” (12 oktober 2023) zijn uitermate kritisch op de MTF, zoals die door Triodos Bank in samenwerking met Captin is opgestart. De VEB is van mening dat de aantrekkingskracht van het platform zeer beperkt is en dat beleggers, net als bij Hotel California niet uit kunnen checken, dus hun stukken niet (meer) kunnen verkopen. Het FD spreekt over nauwelijks tot geen handel, een orderboek dat geen reëel beeld geeft en een koers die pakweg 2/3e lager ligt dan toen de handel in januari 2021 op slot ging. Als afsluiter merkt het FD op dat dit waarschijnlijk niet is wat de Ondernemingskamer voor ogen had met “een succesvolle notering van de certificaten aan een MTF”; zie de beschikking van de Ondernemingskamer d.d. 16 maart 2023, paragraaf 3.36 en 3.41.

In het separate document “Ontwikkeling MTF in de periode 5 juli - 18 oktober 2023” [zie hier] worden de meest relevante data van de handel op de MTF sinds de start weergegeven. Daarnaast worden in het document enkele observaties geplaatst en conclusies getrokken en wordt, naast de verwijzing door het FD naar de uitspraak van de Ondernemingskamer (zie voorgaande alinea), ook nog een andere verwijzing naar de beschikking van de Ondernemingskamer vermeld.

Ontwikkeling contacten met Raad van Bestuur

Sinds het versturen van onze brief van 22 augustus 2023 zijn wij er bij de RvB op blijven aandringen om concrete daden te laten zien op het gebied van de door ons genoemde onderwerpen MTF, dividend en relatie. Onze belangrijkste eis en ook voorwaarde voor hernieuwd overleg is een toezegging van de bank om versneld te komen met een goed opgezette evaluatie van de MTF.

Uit informele contacten in de afgelopen twee weken weten wij dat de bank een goede relatie met onze Stichting belangrijk vindt, onze inbreng serieus neemt en de voorkeur geeft aan verder overleg met ons boven het uitwisselen van brieven. Dat begrijpen en appreciëren wij, maar de tijd van alleen maar praten is voor ons voorbij. Wij willen concrete daden zien die inhoud geven aan de tot nu toe uitgesproken woorden. Een goed opgezette versnelde evaluatie van de MTF is een eerste concrete daad waarop wij wachten. En serieus onderzoek naar een alternatief voor de huidige MTF, mocht deze niet verder van de grond komen, is een tweede. Wij verwijzen hierbij naar wat wij in het bericht over de modernisering van de governance van SAAT al schreven over ontwikkelingen in de governance op lange termijn.

De RvB heeft ons een schriftelijke reactie toegezegd. Afhankelijk van de inhoud van het antwoord van de bank zullen wij onze concrete vervolgstappen bepalen.

Certificaathouders kunnen zelf invloed uitoefenen

Voor de komende tijd willen wij serieus werk maken van de nieuwe bevoegdheden die certificaathouders hebben gekregen na het besluit van de Vergadering van Certificaathouders op 23 maart 2023 over een nieuw stembeleid en het inwerkingtreden van de MTF op 5 juli 2023. Voorheen konden certificaathouders alleen maar stemmen tijdens door SAAT georganiseerde Vergaderingen van Certificaathouders en was SAAT degene die stemde in de Algemene (AVA) en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA). Vanaf de start van de MTF kunnen certificaathouders aan SAAT om een volmacht vragen om zelf hun stem uit te brengen in de AVA en BAVA van Triodos Bank NV. Dit stemrecht kunnen certificaathouders gebruiken om zich tijdens de AVA van mei 2024 uit te spreken over het door het bestuur van de bank over 2023 gevoerde beleid. Wij zullen als Stichting niet nalaten om hierover onze mening te geven en zijn ook bereid om in de AVA volmachten uit te oefenen die certificaathouders ons willen geven. Tot nu toe zien wij ernstige tekortkomingen ten nadele van de certificaathouders. Het gaat goed met de bank, maar niet met de certificaten en de certificaathouders en dat had moeten worden voorzien, inclusief daarbij behorende acties. Op 16 maart 2023 concludeerde de Ondernemingskamer dat de problemen met het toen bestaande interne handelssysteem voor de certificaten binnen de bank wel waren gezien in de periode vóór maart 2020, maar dat daarop niet was geacteerd. We moeten daarvan geen herhaling krijgen in een nieuw jasje.

Het jaar 2023 is nog niet ten einde, er kan nog iets veranderen in de opstelling van de bank, maar de tijd dringt. Wij beraden ons daarom ook op eventuele andere te zetten stappen.

Waarom zoekt SCTB niet de samenwerking op met pleitbezorgers van collectieve claims tegen Triodos Bank?

De laatste tijd krijgen wij met enige regelmaat vragen waarom wij vasthouden aan een koers van overleg met de bank en of wij niet beter samenwerking zouden kunnen zoeken met organisaties als Triodos Tragedie en Red Triodos. Deze organisaties kiezen er, ieder op hun eigen manier, voor om massaclaims voor te bereiden met als doel om voor de deelnemers financiële compensatie te krijgen van de Triodos Bank voor de verliezen die de deelnemers hebben geleden op de waarde van hun certificaten sinds het loslaten van de intrinsieke waarde als basis voor het interne handelssysteem, dat ook is verlaten.

Wij zijn van mening dat iedere certificaathouder zijn of haar eigen afweging moet maken als het gaat om wel of niet aansluiten bij een van deze initiatieven. Als Stichting zien wij echter geen heil in collectieve juridische claims of massaclaims. Daarvoor hebben wij een aantal redenen:

  • Collectieve claimprocedures hebben een lange doorlooptijd.
  • Zij hebben ook een onzekere uitkomst, ook al doen sommige initiatiefnemers het anders voorkomen.
  • Collectieve claimprocedures zijn kostbaar en die kosten moeten worden opgebracht door de deelnemers. Bij de nu bekende procedures gebeurt dat in de vorm van een combinatie van een of meerdere vaste bijdragen per deelnemer en een bedrag per certificaat.
  • Advocaten verdienen goed aan dit soort procedures, maar voor de deelnemers geldt dat niet per definitie.
  • Als een collectieve claim uiteindelijk slaagt, komt de opbrengst ten goede aan de deelnemers – dat is logisch. De certificaathouders die niet deelnemen, draaien echter op voor de kosten van de schade die de bank aan de deelnemers moet vergoeden. Die kosten worden namelijk betaald uit het kapitaal van de bank. Als dat kapitaal daalt, daalt waarschijnlijk ook de waarde van de certificaten.
  • Afhankelijk van de omvang van een geslaagde collectieve claim, kan deze een bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit van de bank.
  • Collectieve claimprocedures zorgen voor langdurige onrust rond de bank. Dat is niet bevorderlijk voor een klimaat waarin de handel in certificaten en de waarde van die certificaten kunnen herstellen en evenmin voor de uitoefening door de bank van haar missie, die wij nog steeds ten volle onderschrijven.

Wij hebben open oog voor wat andere partijen proberen te bereiken voor hun achterban en we onderhouden ook contacten met andere organisaties van verontruste certificaathouders. Maar we willen geen samenwerking op het gebied van collectieve juridische claims.

Individuele juridische procedures zijn een andere zaak. Als een individuele certificaathouder wil en kan aantonen dat hij of zij onjuist is voorgelicht door de bank over de risico’s van beleggen in certificaten Triodos Bank bijvoorbeeld, dan kan dat een goede grond vormen voor een zaak met als doel om schadeloos te worden gesteld. Iedere individuele zaak zal door de rechter op de eigen merites worden beoordeeld. Mocht een certificaathouder bij de rechter in zo’n zaak gelijk krijgen, dan zal de bank de betreffende certificaathouder schadeloos moeten stellen. Dit soort zaken zien wij niet als een bron van onrust rond de bank. Wij verwachten ook niet dat eventuele schadeloosstellingen een bedreiging zullen vormen voor de financiële stabiliteit van de bank.

Een overzicht van wat er op dit moment speelt op het gebied van juridische procedures die al zijn aangespannen tegen de Triodos Bank in verband met de certificaten of waarvan wij weten dat ze worden voorbereid, vindt u in het laatste bericht in deze Nieuwsbrief.

Wij blijven het spoor volgen van overleg met de bank, maar schuwen daarbij de inzet van stevige middelen niet. Overleg is geen doel op zich. Resultaat en verandering ten gunste van de certificaathouders, met behoud van de continuïteit en een gezond toekomstperspectief van de bank, zijn dat wel.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604