Als bestuur van onze Stichting geven we naar onze achterban en andere geïnteresseerden middels ons jaarverslag graag inzicht in de activiteiten die we in 2022 ondernomen hebben en leggen daarmee verantwoording af over het gevoerde beleid. Verder leggen we door middel van dit jaarverslag ook verantwoording af over het gevoerde financiële beleid en beheer.

Het jaarverslag 2022 van Stichting Certificaathouders Triodos Bank staat op onze website [zie hier]. In het verslag wordt achtereenvolgens aandacht geschonken aan: algemene (nominale) gegevens van onze Stichting; kengetallen met betrekking tot aangesloten sympathisanten; verslag van het bestuur; financiële verantwoording.

Het verslag van het bestuur bevat informatie over de oprichting en inrichting van onze Stichting en de (statutaire) doelstellingen. Verder wordt uitvoerig aandacht geschonken aan de activiteiten die in 2022 zijn uitgevoerd.

In het jaarverslag is, zoals aangegeven, ook de jaarrekening 2022 opgenomen. Deze bestaat uit de balans en de staat van baten en lasten.

De jaarrekening 2022 is voorzien van een verklaring van twee deskundigen. Beide deskundigen zijn betrokken bij de Stichting in de hoedanigheid van lid van de Raad van Advies (mevrouw M. E. van Kimmenade) en als certificaathouder/sympathisant (de heer M. A.M. Vromans). Beide deskundigen hebben tevens een achtergrond in accountancy, maar hebben geen volledige accountantscontrole uitgevoerd op de jaarrekening. De verklaring van deze twee deskundigen treft u aan in paragraaf 4.5 van het verslag.

We wensen u veel leesplezier.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604