Hoofdpunten

Een onomwonden spijtbetuiging van de bank, financiële genoegdoening, hervatting van de handel in certificaten met waardeherstel als doel en versterking van de zeggenschap van certificaathouders. Dit zijn de hoofddoelen die wij willen behalen met de strategische koers die de Stichting Certificaathouders Triodos Bank zal volgen nu het stof is neergedaald van de uitspraak die de Ondernemingskamer op 16 maart 2023 heeft gedaan in de door de Stichting aangespannen Enquêteprocedure.

We zullen dus niet de focus leggen op verdere waarheidsvinding en we zullen vooralsnog niet inzetten op juridische procedures. De Stichting gaat niet in cassatie tegen de uitspraak van de Ondernemingskamer en zal geen actieve rol kiezen in civielrechtelijke procedures tegen de Triodos Bank.

Herstel van vertrouwen tussen de bank en haar certificaathouders staat voor ons centraal als motief achter deze koersbepaling. Die is het resultaat van een zorgvuldige analyse van de uitspraak van de Ondernemingskamer, van adviezen die het bestuur heeft ingewonnen bij deskundigen binnen onze achterban en van onze inschatting over hoe wij de belangen van de totale groep certificaathouders het beste kunnen dienen. Wij zijn ons ervan bewust dat wij met deze koers niet alle sympathisanten van de Stichting even gelukkig maken.

Langdurig proces

Het heeft lang geduurd voordat wij u deelgenoot konden maken van de uitkomst van onze afwegingen. Dat spijt ons, maar we hadden deze tijd nodig om tot zorgvuldige besluiten te komen. In de tussentijd zijn er belangrijke dingen gebeurd. Op 23 maart 2023 heeft een meerderheid van de certificaathouders in de Vergadering van Certificaathouders gestemd vóór een heel belangrijke uitbreiding van de zeggenschap van certificaathouders in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank. Dat is niet iets om de schouders over op te halen en snel aan voorbij te gaan. Het komt niet vaak voor dat kapitaalverschaffers met succes een belangrijke koerswijziging weten te bewerkstelligen in de zeggenschapsverhoudingen binnen een onderneming. Al helemaal niet als het om certificaathouders gaat. De verhoudingen binnen de Triodos Bank veranderen hierdoor op een - letterlijk - beslissende wijze, ten gunste van de certificaathouders.

In de loop van de maand april werd duidelijk dat zowel de Triodos Bank als de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) onze Stichting ziet als een belangrijke gesprekspartner bij bepalen van de stappen op weg naar herstel van vertrouwen en een gezonde verdere toekomst voor de bank. Natuurlijk zijn wij niet de enige partij met wiens belangen de bank rekening moet houden, maar er is geen twijfel over dat wij  serieus worden genomen. Om goed gebruik te maken van onze positie aan de onderhandelingstafel, willen wij ons constructief opstellen. Dit doen wij tegen de achtergrond van de doelstellingen die vastliggen in de statuten van de Stichting: opkomen voor de belangen van certificaathouders en behoud van de sociale en duurzame bancaire functies die Triodos Bank vervult. Ons streven naar waarheidsvinding ten behoeve van de certificaathouders is voor een groot deel (maar helaas niet volledig) bereikt met de uitspraak van de Ondernemingskamer. Het behoud van de bancaire functies denken wij het beste te dienen door niet te strijden tegen de bank, maar door in te zetten op verdere veranderingen.

Dit betekent niet dat wij onze volledige wapenrusting neerleggen. Wij blijven ons voorbereiden op mogelijke ongunstige wendingen en op onze positie in juridische procedures die niet door onszelf zijn of worden gestart.

Gesprekken met de bank zijn inmiddels gestart. Wij zetten daarbij in op resultaat vóór de Vergadering van Certificaathouders en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank op 26 mei 2023.

Hoe begint herstel van vertrouwen?

Spijtbetuiging

Herstel van vertrouwen begint zonder twijfel met een onomwonden spijtbetuiging. Het vorige en huidige management van de bank, de Raad van Commissarissen en SAAT hebben iets uit te leggen aan de certificaathouders. Wij hebben onze wensen op dit gebied neergelegd bij de bank en rekenen erop dat dit resultaat zal hebben.

Hervatting van de handel in certificaten

De volgende stap is een succesvolle start van de handel op de MTF. Met succes bedoelen wij niet dat uitsluitend de handel in certificaten wordt hervat, maar dat er zo snel mogelijk koersherstel te zien zal zijn. We zijn daarbij niet naïef: een koers in de buurt van de intrinsieke waarde is op dit moment waarschijnlijk niet realistisch. Van bijna alle beursgenoteerde banken zijn op dit moment de aandelenkoersen lager dan de intrinsieke waarde. Wij vragen van de bank wel om concrete stappen die kunnen leiden tot bevordering van de waarde van de certificaten op de MTF. Daarbij past het dat wij als Stichting zelf steun uitspreken voor de handel op de MTF. De MTF was niet de keuze van de Stichting en is in onze ogen ingewikkeld, lastig te begrijpen en lastig toegankelijk voor certificaathouders. Maar het is wel de enige mogelijkheid die op dit moment bestaat om de certificaten op redelijk afzienbare termijn weer verhandelbaar te maken. Dan moeten en willen wij helpen om dat te laten lukken. Dat doen we in het belang van de certificaathouders. Wij vragen de bank ook om uitbreiding van concrete steun aan certificaathouders die zich willen registreren en een handelsrekening willen openen bij Captin maar daarbij om welke reden dan ook moeilijkheden ondervinden.

Financiële genoegdoening

Erkenning van de (financiële) schade die certificaathouders hebben geleden en een gedeeltelijke tegemoetkoming in die schade zien wij als een onmisbare schakel op weg naar herstel van vertrouwen. Maar ook hier zijn wij niet naïef. Omvangrijke collectieve schadeclaims en schade-uitkeringen gaan ten koste van het eigen vermogen van de bank. Dat werkt door in de waarde van de certificaten. Uiteindelijk dragen alle certificaathouders tezamen de last van de schadebedragen. Het is daarom zoeken naar een balans tussen concrete financiële tegemoetkomingen aan certificaathouders en het gezond houden van het eigen vermogen van de bank. Dat is belangrijk voor de koersontwikkeling van de certificaten op de MTF.

Nu de gesprekken met de bank lopen, kunnen wij onze inzet nog niet in meer detail prijsgeven, maar wij beogen een pakket aan tegemoetkomingen dat inhoud geeft aan de noodzakelijke erkenning van en tegemoetkoming in de schade die certificaathouders hebben geleden.

Versterking zeggenschap certificaathouders

Versterking van de zeggenschap van de certificaathouders bij de bank en bij SAAT is het vierde hoofdpunt op weg naar herstel van vertrouwen. Wij vragen van de bank en van SAAT beslissingen en maatregelen die in het verlengde liggen van de wijzigingen in de zeggenschapsverhoudingen waartoe op 23 maart 2023 is besloten. Ook hierop kunnen wij op dit moment nog niet meer in detail ingaan, gezien de lopende gesprekken met de bank. Wij leggen echter een concrete wensenlijst op tafel

Langere termijn

Wij laten het niet bij de situatie van vandaag. Wij willen met de bank en SAAT ook praten over ontwikkelingen op langere termijn.

Drijfveer Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Ruim 43.000 certificaathouders, vooral kleine beleggers (84% bezit immers minder dan 500 certificaten) kunnen al ruim drie jaar niet bij hun geld en gaan een forse waardedaling van hun certificaten tegemoet. Dit zijn gevolgen van het vastlopen begin 2020 van het interne handelssysteem voor certificaten Triodos Bank. Dat risico was al in 2017 bekend bij de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de bank, zoals ook door de Ondernemingskamer is vastgesteld. Zowel voorafgaand aan als ook tijdens de opschorting van de handel in de periode 2020-2023 is door het bestuur van de bank onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de certificaathouders. Een forse vertrouwenscrisis tussen de certificaathouders, de eigenaren van de bank, enerzijds en de besturen van TB en SAAT anderzijds is het gevolg.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604