Het lijkt alsof de Stichting Certificaathouders Triodos Bank vorige week donderdag 16 maart 2023 de zaak bij de Ondernemingskamer verloren heeft, maar dat is maar een deel van het verhaal. Laten we onze belangrijkste zegeningen tellen:

1. Ondernemingskamer zeer kritisch over periode 2017-2020

De kern van wat de Ondernemingskamer heeft geconcludeerd staat voor ons in onderdeel 3.15 van de uitspraak: "Dit alles levert een gegronde reden op voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van Triodos in de periode vóór 18 maart 2020; de datum dat Triodos zich voor het eerst genoodzaakt zag het faciliteren van de handel in certificaten op te schorten.
Dit was de reden waarom de Stichting de zaak bij de Ondernemingskamer heeft aangespannen.
De bank was zich volgens verslagen van RvC- en RvB-vergaderingen al in 2017 bewust van de zwaktes verbonden aan het handelssysteem en het risico dat de handel stil gelegd zou moeten worden. Desondanks heeft men geen maatregelen getroffen. De Ondernemingskamer bekritiseert deze passieve houding scherp. Wat dit betekent voor de bestuurders van de bank in die betreffende periode en voor mogelijke vervolgprocedures zal nog moeten blijken.

2. Onderzoek gedaan

Het onderzoek waar wij om hebben gevraagd is in feite - op kleinere schaal – al uitgevoerd door de Ondernemingskamer. De Beschikking van 16 maart 2023 (link  ) geeft een redelijk compleet beeld van de gang van zaken rondom de certificaten en het interne handelssysteem vanaf 2017. De weergave van de gebeurtenissen in de periode 2020-2022 is in onze ogen wel erg eenzijdig gericht op het perspectief van de bank. De Ondernemingskamer probeert zich helaas totaal niet te verplaatsen in het perspectief van 43.00 vooral kleine beleggers, die certificaten Triodos bezitten. Het maatschappelijk belang telt niet.

3. Veel informatie gedeeld

Onder de druk van de procedure heeft de Triodos Bank veel informatie aangeleverd bij de Ondernemingskamer. Dit is informatie waar wij in 2022 vele malen om hebben gevraagd, maar die wij nooit kregen. In de Beschikking wordt deze informatie actief gebruikt en aangehaald en die specifieke informatie is daarmee openbaar geworden en kan dus worden gebruikt door iedereen. Verder blijven de aangeleverde documenten helaas vertrouwelijk.

4. Meer respect voor Certificaathouders

Geen doel op zich natuurlijk, maar de procedure bij de Ondernemingskamer heeft ons als certificaathouders op de kaart gezet. Het leek in de afgelopen jaren alsof de bank maar zijn gang kon gaan. Telkens werd gezegd dat met de belangen van de certificaathouders rekening werd gehouden, maar concreet was daar bij zowel SAAT als bij de bank zelf niets van te merken. Die houding lijkt nu verlaten. Wij ervaren een duidelijk meer respectvolle benadering van SAAT en het bestuur van de bank. Als die lijn wordt doorgetrokken, zien wij in de uitspraak van de Ondernemingskamer voldoende elementen om over te praten met de bank en met SAAT. Linksom of rechtsom zullen zij moeten werken aan herstel van vertrouwen bij de certificaathouders.

5. Rol Ondernemingskamer expliciet naar voren gekomen

We hebben allemaal niet dagelijks met de Ondernemingskamer van doen. Het is een belangrijk rechtscollege met een specifieke opdracht. In haar overwegingen stelt de Ondernemingskamer altijd het belang van de rechtspersoon, de onderneming dus, centraal. In deze zaak is dat terug te zien. De Ondernemingskamer concludeert, na een afweging van belangen, dat een onderzoek niet in het belang is van de bank is, aangezien er mogelijk schade voor de bank door zou kunnen ontstaan. Dat is dus meer een economisch-juridisch dan een zuiver juridisch oordeel. Civielrechtelijke procedures kunnen mogelijk anders uitvallen

6. Basis voor vervolgstappen

De Beschikking van de Ondernemingskamer is een belangrijke bouwsteen voor het vervolg. Wij zullen ons beraden ons op vervolgstappen en sluiten daarbij vooralsnog geen enkele optie uit. De waarheidsvinding was en is een belangrijke doelstelling voor ons. Het plaatje van vóór 2017 en ook van de periode 2020-2022 is wat ons betreft nog verre van compleet. Maar er ligt in ieder geval nu een serieus onderzoek. En dat verschaft een kader van waaruit specifieke beleidsbeslissingen en uitvoeringskeuzes van de bank scherper kunnen worden beoordeeld.

7. Spijtbetuiging en genoegdoening nog steeds noodzakelijk

De voorzitter van de Ondernemingskamer Mr A.W.H. Vink heeft het in zijn slotwoord bij de zitting op 22 december 2022 in Amsterdam duidelijk verwoord: de bank en de certificaathouders hebben parallelle belangen. Simpel gezegd: schade voor de bank betekent ook schade voor de eigenaren van de bank, de certificaathouders. Dus probeer er samen uit te komen. Echter het is, aldus Mr. Vink, duidelijk dat in de ontstane situatie vanuit de bank richting de certificaathouders spijtbetuiging en genoegdoening noodzakelijk zijn. Die expliciete oproep van de voorzitter van de Ondernemingskamer aan de bank staat nog steeds open.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604